Proceeding: Pozyskanie drewna z terenu lasu miejskiego położonego w Debrznie przy ul. Cichej, na nieruchomościach nr 865/1 oraz 1046/14 (obręb geodezyjny Debrzno), stanowiących własność Gminy Debrzno

Deadlines:
Published : 15-02-2019 09:59:00
Placing offers: 21-02-2019 09:00:00
Opening offers : 21-02-2019 09:05:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

ZAPYTANIEOFERTOWE       

1.    Nazwa i adres Zamawiającego: 

Gmina Debrzno reprezentowana przez Wojciech Kallas – Burmistrz Debrzna

ul. Traugutta 277-310 Debrzno

tel. 59 83 35 351e-mail: urzad@debrzno.pl http://bip.debrzno.pl powiat człuchowskiwojewództwo pomorskie

NIP: 843-15-30-511REGON: 770979654 

Do udzielenia zamówienia nie stosuje się przepisówustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z2018r. poz. 1986 z późn zm.).

Procedura zamówienia realizowana zgodnie z Regulaminemudzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej wzłotych równowartości kwoty 30 000 euro stanowiącym załącznik nr 1 dozarządzenia nr 102.706.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 12 czerwca2017r. 

2.    Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest pozyskaniedrewna z terenu lasu miejskiego położonego w Debrznie przy ul. Cichej, nanieruchomościach nr 865/1 oraz 1046/14 (obręb geodezyjny Debrzno), stanowiącychwłasność Gminy Debrzno na podstawie decyzji Starosty Człuchowskiego znakGiIE.6164.31.2019 z dnia 24.01.2019 r. w ilości 81 m3 drewna użytkowegoiglastego, 9m3 drewna opałowego iglastego oraz 4 m3 drewna opałowego liściastego.Wybrany  oferent będzie zobowiązany do:-wykonania wycinkiwłasnym staraniem, na własny koszt bez powodowania szkód osób trzecich, wterminie do 15.03.2019 r.,-zawiadomieniamiejscowego leśniczego w celu sprawdzenia na gruncie prawidłowości dokonanegowyrębu z udzielonym zezwoleniem oraz ocechowaniu wyrąbanego drewna,-pokrycia wszelkichszkód wynikłych podczas prac przy wycince drzew,-uporządkowanie terenupo wykonanej wycince drzew łącznie z zabraniem gałęzi. 

 3.       Terminyrealizacji zamówienia: Termin realizacji:  od dnia podpisania umowy do 22.03.2019r. zzastrzeżeniem, że zakończenie wycinki musi nastąpić w terminie do 15.03.2019 r. 

4.     Wymagania stawiane Wykonawcom:

Oudzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższewarunki:

a)      Posiadanie uprawnień do wykonywania określonejdziałalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ichposiadania;

b)     Dysponowanieodpowiednim  potencjałem  technicznym oraz osobami zdolnymi dowykonania zamówienia lub przedstawienie pisemnego zobowiązania innych podmiotówdo udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywaniazamówienia. 

5.     Kryteriumwyboru oferty: najwyższa oferowana kwota brutto. 

6.     Oferent, którego oferta została wybranazobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie do 7 dni od daty zawiadomienia owyborze oferty. Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia. 

7.     W załączniku nr 2 znajduje się dokumentacjazdjęciowa terenu, z którego należy pozyskać drewno. 

8.       Zamawiający zastrzega sobie prawounieważnienia postępowania bez podania przyczyny.  

9.     Sposób uzyskania dodatkowej informacjidotyczącej przedmiotu zamówienia: DominikaFaryno-Kuś, tel: 598335351 w.41 e-mail: ochrona.srodowiska@debrzno.pl. 

10.  Ofertęnależy złożyć za pomocą platformy zakupowej Open Nexus do dnia 21.02.2019r. dogodz. 900.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2019_zapytanie_drewno.pdf pdf 587.18 2019-02-15 09:59:00 Proceeding
wzór umowy pozyskanie drewna.docx docx 16.17 2019-02-15 09:59:00 Proceeding
20181218_103241.jpg jpg 4245.04 2019-02-15 09:59:00 Proceeding
20181218_103258.jpg jpg 3164.4 2019-02-15 09:59:00 Proceeding
20181218_103358.jpg jpg 4336.65 2019-02-15 09:59:00 Proceeding
20190205_094340.jpg jpg 2810.59 2019-02-15 09:59:00 Proceeding
20190205_094454.jpg jpg 2478.84 2019-02-15 09:59:00 Proceeding
20190205_094556.jpg jpg 4800.23 2019-02-15 09:59:00 Proceeding
20190205_094620.jpg jpg 3534.3 2019-02-15 09:59:00 Proceeding
20190205_094652.jpg jpg 4338.11 2019-02-15 09:59:00 Proceeding
20190205_094841.jpg jpg 4115.42 2019-02-15 09:59:00 Proceeding
20190205_094912.jpg jpg 3278.45 2019-02-15 09:59:00 Proceeding
20190205_094939.jpg jpg 3689.82 2019-02-15 09:59:00 Proceeding
20190205_095015.jpg jpg 3557.04 2019-02-15 09:59:00 Proceeding
20190205_095132.jpg jpg 4145.08 2019-02-15 09:59:00 Proceeding
20190205_095158.jpg jpg 3553.01 2019-02-15 09:59:00 Proceeding
20190205_095223.jpg jpg 4387.26 2019-02-15 09:59:00 Proceeding
20190205_095231.jpg jpg 3708.29 2019-02-15 09:59:00 Proceeding
20190205_095318.jpg jpg 4225.31 2019-02-15 09:59:00 Proceeding
20190205_095329.jpg jpg 3811.85 2019-02-15 09:59:00 Proceeding
20190205_095406.jpg jpg 4212.25 2019-02-15 09:59:00 Proceeding
2019_pozyskanie drewna_wybór oferty.pdf pdf 614.02 2019-02-21 12:16:26 Public message

Announcements

2019-02-21 12:16 Anna Król Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2019_pozyskanie drew [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Pozyskanie drewna Wycinka i pozyskanie drewna 94 m^3 - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5793 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 a) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - proszę potwierdzić (0)
3 b) Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views: 369