Postępowanie: Lampka biurowa

Terminy:
Składanie ofert: 12-02-2019 10:00:00
Otwarcie ofert : 12-02-2019 10:05:00

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

1) Zamówienia realizowane przez Zamawiającego zapośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przywykorzystaniu strony internetowej www.platformazakupowa.pl/wspol_szczytno , toznaczy, że nie są przyjmowane oferty składane w inny sposób niż zapośrednictwem Platformy.

2) Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są nastronie postępowania, a dostawca/wykonawca składając ofertę godzi się na tewarunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.

3) Podana cena towaru lub usługi musi zawierać wszystkie koszty wykonawcyłącznie z kosztem dostawy, a ofertowanie odbywa się w oparciu o ceny brutto.

4) Oferent jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres co najmniej 30dni od zakończenia postępowania.

5) Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 30 dni od daty realizacjizamówienia oraz otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej fakturyVAT.

6) Wykonawca gwarantuje, że przy realizacji dostaw i robót zaoferowanyasortyment lub wykorzystane materiały są fabrycznie nowe i spełniają wszystkieparametry określone przez Zamawiającego oraz wymagania wynikające z przepisówprawa.

7) Jeżeli dostarczony towar jest niezgodny ze specyfikacją z zapytaniaofertowego i złożoną przez dostawcę/wykonawcę ofertą - Zamawiający odeśle towarna koszt i ryzyko Wykonawcy.

8) Zamawiający zastrzega, że przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć sięwyborem Wykonawcy bez podania przyczyny, a Oferentom z tego tytułu nieprzysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie. 

9) Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią powyższych wymagań iich akceptacja. Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez Oferentaoświadczenia woli, iż akceptuje przedmiotowe wymagania oraz wyraża zgodę nawszystkie postanowienia i warunki postępowania, a także zobowiązuje się do ichprzestrzegania.

10) Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karęumowną w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia wykonawcy zgodną ze złożonąofertą (Wykonawcy) oraz otrzymanym zamówieniem od Zamawiającego za każdy dzieńopóźnienia dni robocze licząc od daty określonej w zamówieniu terminu dostawy.Zamawiający Zastrzega sobie prawo do potrącenia kary umownej z fakturyWykonawcy.

11) Osoba do kontaktu Pan Łukasz Sadowski tel.kom. 606-770-470.

Załączniki do postępowania

Osoba wystawiająca postępowanie nie dodała żadnych załączników

Adres dostawy

Adres dostawy podany jest w sekcji przedmiot postępowania przy pozycji zakupowej

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Lampka Lora HR-DF5-B kolor czarny lub lampka K-MT-203 Kaja kolor czarnyK-MT-203 Kaja czarna Lampka Lora HR-DF5-B kolor czarny lub lampka K-MT-203 Kaja kolor czarny 45 szt. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111
12-100, Szczytno
(0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3243 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
4 Termin realizacji/dostawy - prosimy o określenie terminu realizacji od daty otrzymania zamówienia ....... (0)
5 Gwarancja - Prosimy o określenie długości udzielanej gwarancji na lampki. Gwarancja wynosi ........ (0)
6 Oferowany towar to: - Prosimy o wpisanie symbolu oraz producenta oferowanej lampki. Symbol lampki to.......Producent....... (0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość