Postępowanie: Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych (ZO/12/19)

Terminy:
Składanie ofert: 11-02-2019 23:55:00
Otwarcie ofert : 12-02-2019 00:00:00

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Opis przedmiotu do zapytania ofertowego. 

Dane do oceny ryzyka - zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego. 

Zakres ubezpieczenia (minimalny) obejmuje ochroną co najmniej: 

- odpowiedzialność cywilną i administracyjną związaną  z naruszeniem danych i naruszeniem prywatności, w tym związane z wyciekiem danych (chronionych,  przetwarzanych lub będących własnością). Objęcie ochroną nie jest uzależnione od formy przechowywania danych, z zastrzeżeniem że dane papierowe pochodzą z systemów informatycznych; 

- koszty przywrócenia i odtworzenia danych, odtworzenia niezbędnego do prowadzenie działalności oprogramowania , przywrócenia dostępu do chronionych danych;

- koszty postępowań administracyjnych i prawnych związanych z naruszeniem danych, naruszeniem prywatności w tym związanych z wyciekiem danych;

- koszty grzywien i kar nałożonych na Zamawiającego w związku z naruszeniem przepisów o ochronie prywatności;

- straty poniesione w wyniku zakłócenia prowadzenia działalności, przerwy w działalności (w tym utrata zysku netto) i koszty wznowienia działalności;

- koszty związane z naruszeniem bezpieczeństwa sieci, w tym związane z atakami hakerskimi;

- cyber wymuszenia; 

- koszty public relations– związane z negatywnym rozgłosem będącym skutkiem zdarzeń ubezpieczeniowych objętych umową; 

- inne koszty dodatkowe przewidziane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Wykonawcy, związane ze zdarzeniem ubezpieczeniowym objętym umową ubezpieczenia. 

Zamawiający zastrzega, że stosowane będą zawsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy w sytuacjach gdy zapisy przewidziane  w Ogólnych warunkach będą korzystniejsze /szersze dla Zamawiającego niż opisane powyżej. 

Zakres ubezpieczenia obejmuje ponadto wszelkie dodatkowe rozszerzenia przewidziane w OWU Wykonawcy,jeśli nie zostały opisane powyżej. 

Suma ubezpieczenia 3.000.000,00 Udział własny 45.000zł 

Do tej pory ryzyko nie było ubezpieczane, brak historii ubezpieczeniowej. 

Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy tj. od  01.03.2019-29.02.2020 

Termin płatności:  

Jednorazowo w terminie do 22.03.2019 Lub Płatność w II ratach

I rata płatna do dnia 22.03.2019

II rata płatna do dnia 22.09.2019

UWAGA! Składając ofertę należy dołączyć dokument ofertowy w postaci pliku PDF.

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych Zgodnie z treścią specyfikacji 1 usługa - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3243 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 80% Wartość oferty (Zamawiający wymaga załączenia pliku) 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Zakres dodatkowy 20% obniżenie udziału własnego do wysokości 10 000 zł – 20 pkt; obniżenie udziału własnego do wysokości 20 000 zł – 15 pkt; obniżenie udziału własnego do wysokości 30 000 zł – 10 pkt. (0)
3 Termin płatności składki - Jednorazowo w terminie do 22.03.2019 Lub Płatność w II ratach I rata płatna do dnia 22.03.2019 II rata płatna do dnia 22.09.2019 - proszę potwierdzić (0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość