Proceeding: ZP/11/2019 -sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych oraz materiałów laboratoryjnych dla potrzeb MAB

Deadlines:
Published : 01-02-2019 18:30:03
Placing offers : 07-03-2019 09:00:00
Offers opening : 07-03-2019 09:10:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Zamawiający informuje, że Wykonawca przy wypełnianiu oświadczenia na formularzu JEDZ może wykorzystać również narzędzie dostępne na stronie Komisji Europejskiej. W tym celu należy pobrać załączony plik wformacie xml, a następnie wejść na stronę: ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd i postępować zgodnie z instrukcją


UWAGA: Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z art. 137 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. u. 2016, poz 1579) „Do dnia 1 lipca 2018 r. do składania zaawansowanych podpisów elektronicznych lub zaawansowanych pieczęci elektronicznych można stosować funkcję skrótu SHA-1, chyba że wymagania techniczne wynikające z aktów wykonawczych wydanych na podstawie rozporządzenia 910/2014 wyłączą możliwość stosowania tej funkcji skrótu”.Przed złożeniem podpisu elektronicznego należy dostosować ustawienia programu używanego do składania podpisów elektronicznych z uwzględnieniem powyższego przepisu.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
espd-request.xml xml 121.07 2019-02-01 18:30:03 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu 11-19.pdf pdf 128.38 2019-02-01 18:30:03 Proceeding
SIWZ 11.pdf pdf 512.36 2019-02-01 18:30:03 Proceeding
zał. nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy.doc doc 198 2019-02-01 18:30:03 Proceeding
Załącznik_2_do_SIWZ_-_JEDZ__11.doc doc 185 2019-02-01 18:30:03 Proceeding
zał. nr 3 do SIWZ - formularz rzeczowo-cenowy.xls xls 165 2019-02-01 18:30:03 Proceeding
zał. nr 4 do SIWZ - projekt umowy ZP-11-19.pdf pdf 369.71 2019-02-01 18:30:03 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 347.9 2019-03-07 11:16:43 Public message
Zawiadomienie o wynikach postępowania.pdf pdf 963.17 2019-03-13 15:45:00 Public message

Announcements

2019-03-13 15:45 Marzena Landowska Zawiadomienie o wynikach postępowania

Zawiadomienie o wyni [...].pdf

2019-03-07 11:16 Marzena Landowska INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarci [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 632