Postępowanie: Wycena nieruchomości przy ul. Wylotowej w Starachowicach

Barbara Ziewiec
Urząd Miejski Starachowice
Terminy:
Składanie ofert: 11-02-2019 15:30:00
Otwarcie ofert : 12-02-2019 07:30:00

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami UrzęduMiejskiego w Starachowicachzaprasza rzeczoznawców majątkowych do złożenia ofertyna wykonanie wyceny wartości rynkowej prawa własności.

 I OPISNIERUCHOMOŚCI OBJĘTEJ WYCENĄ 

Nieruchomościgruntowej Gminy Starachowice położnej w Starachowicach przy ul.Wylotowej, oznaczonejw ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obrębu 0001jako działka ewidencyjna nr 791/40o powierzchni 0,0195 ha,dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego wStarachowicach prowadzi księgę wieczystą nr KI1H/00023072/5. Operatszacunkowy winien zawierać wyciąg z operatu oraz mapę sytuacyjno –wysokościową przedmiotowej nieruchomości. 

 II CEL WYCENY 

Celemwykonania wyceny jest określenie wartości rynkowej prawa własnościnieruchomości, jako podstawy do ustalenia ceny oddania nieruchomościw użytkowanie wieczyste.

 III KRYTERIUMOCENY OFERTY 

 Cena

 IV MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Ofertęnależy złożyć poprzez przesłanie wypełnionego formularza naplatformie zakupowej Open Nexus.  

V TERMIN WYKONANIA

30dni od dnia podpisania umowy. 

 VI DODATKOWEINFORMACJE

Szczegółowychinformacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania NieruchomościamiUrzędu Miejskiegow Starachowicach, pokój nr103, tel. 41 273 82 20. 

Adres dostawy

Adres dostawy podany jest w sekcji przedmiot postępowania przy pozycji zakupowej

Komunikaty

2019-02-13 09:42 Barbara Ziewiec Wpłynęły następujące oferty:
1. Wycena Nieruchomości Emilia Wasilewska - 480,00 zł brutto
2. P.P.H.U. Grantin Grażyna Piekarek - 600,00 zł brutto
3. Wycena Nieruchomości Anna Gruszczyńska - 750,00 zł brutto.
Wybrano ofertę nr 1.

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Wycena nieruchomości - 1 usługa Urząd Miejski w Starachowicach
Radomska 45
27-200, Starachowice
(0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3243 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Numer uprawnień zawodowych 0% proszę podać numer uprawnień zawodowych (0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość