Proceeding: Wycena nieruchomości przy ul. Wylotowej w Starachowicach

Barbara Ziewiec
Urząd Miejski Starachowice
Deadlines:
Posted : 01-02-2019 12:00:47
Placing offers: 11-02-2019 15:30:00
Opening offers : 12-02-2019 07:30:00

Requirements and specifications

Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami UrzęduMiejskiego w Starachowicachzaprasza rzeczoznawców majątkowych do złożenia ofertyna wykonanie wyceny wartości rynkowej prawa własności.

 I OPISNIERUCHOMOŚCI OBJĘTEJ WYCENĄ 

Nieruchomościgruntowej Gminy Starachowice położnej w Starachowicach przy ul.Wylotowej, oznaczonejw ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obrębu 0001jako działka ewidencyjna nr 791/40o powierzchni 0,0195 ha,dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego wStarachowicach prowadzi księgę wieczystą nr KI1H/00023072/5. Operatszacunkowy winien zawierać wyciąg z operatu oraz mapę sytuacyjno –wysokościową przedmiotowej nieruchomości. 

 II CEL WYCENY 

Celemwykonania wyceny jest określenie wartości rynkowej prawa własnościnieruchomości, jako podstawy do ustalenia ceny oddania nieruchomościw użytkowanie wieczyste.

 III KRYTERIUMOCENY OFERTY 

 Cena

 IV MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Ofertęnależy złożyć poprzez przesłanie wypełnionego formularza naplatformie zakupowej Open Nexus.  

V TERMIN WYKONANIA

30dni od dnia podpisania umowy. 

 VI DODATKOWEINFORMACJE

Szczegółowychinformacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania NieruchomościamiUrzędu Miejskiegow Starachowicach, pokój nr103, tel. 41 273 82 20. 

Delivery address

The delivery address is given in the section subject of the procedure at the purchase position

Announcements

2019-02-13 09:42 Barbara Ziewiec Wpłynęły następujące oferty:
1. Wycena Nieruchomości Emilia Wasilewska - 480,00 zł brutto
2. P.P.H.U. Grantin Grażyna Piekarek - 600,00 zł brutto
3. Wycena Nieruchomości Anna Gruszczyńska - 750,00 zł brutto.
Wybrano ofertę nr 1.

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wycena nieruchomości - 1 service Urząd Miejski w Starachowicach
Radomska 45
27-200, Starachowice
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3543 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Numer uprawnień zawodowych 0% proszę podać numer uprawnień zawodowych (0)
Unlock the form

The number of page views - 68

Send a message