Proceeding: Dostawa wyposażenia pomiarowo-badawczego, nr spr. ZP-DL-33/18

Zamówienia Publiczne
Urząd Dozoru Technicznego Department: Urząd Dozoru Technicznego. Centrala NB
Deadlines:
Posted : 29-01-2019 09:55:49
Placing offers: 04-03-2019 11:00:00
Opening offers : 04-03-2019 12:00:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

SzanowniPaństwo, 

Niniejszepostępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargunieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawozamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwaną dalej„ustawą PZP”.

Caładokumentacja postępowania znajduje się na stronie Zamawiającego: https://www.udt.gov.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne

Naww. stronie Zamawiającego zamieszczono m.in.: ogłoszenie, SIWZ orazpozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. Na tej stronieZamawiający będzie zamieszczał ewentualne wyjaśnienia bądź modyfikacje SIWZ.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą ParlamentuEuropejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówieńpublicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanieofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Ofertamusi odpowiadać treści SIWZ. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

Wykonawcamoże zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych WarunkówZamówienia, zgodnie z art.38 ust. 1 ustawy PZP, kierując swoje zapytania pocztąelektroniczną na adres: przetargi@udt.gov.pl

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Oferta wydrukowana, podpisana własnoręcznie, a następniezeskanowana i podpisana przez tę samą osobę elektronicznie podlega odrzuceniu. Złożenieskanu nw. dokumentów zostanie uznane za złożenie oferty niezgodnej zustawą PZP:

  • formularz oferty;
  • formularz cenowy (odpowiednio dla części);
  • zobowiązanie innych podmiotów (odpowiednio dla części);
  • Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej;
  • Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wzór wykazu dostawa (odpowiednio dla części);
  • JEDZ.

Attachments

There are no attachments for proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
3 Wadium - Wadium wniesione w formie innej niż w pieniądzu - należy złożyć wraz z ofertą załączając w niniejszej zakładce lub pocztą elektroniczną na adres: przetargi@udt.gov.pl (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 1

Send a message to buyer