Proceeding: Dostawa mebli dla nowego Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego dla CZĘŚCI I-Zestaw szafek wiszących i stojących do kuchni

Dominika Rucińska
Urząd Miasta Płocka Division: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Posted : 25-01-2019 10:30:00
Placing offers: 12-02-2019 10:00:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

WZP.271.2.6.2019.DR

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości do 30.000 euro

ZAMAWIAJĄCY-Gmina-Miasto Płock z siedzibą Stary Rynek 1,09-400 Płock zaprasza do składania ofert w trybie przetargu na realizację zamówienia publicznego na: Dostawę mebli dla nowego Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego dla CZĘŚCI I w ramach realizacji projektu pn.: „Mój dom – Moje Miejsce”współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata2014-2020 oraz mebli biurowych dla Wydziału Funduszy Europejskich

CZĘŚĆ I – Zestaw szafek wiszących i stojących do kuchni

I.Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 2), szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zał.nr 3) oraz wzór umowy (zał. nr 4).

II.Oferta winna zawierać dane jak w załączonym formularzu oferty stanowiącej Załącznik nr 1, do której należy, w przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika, załączyć pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę.

III.Kryterium oceny ofert:

1.Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryteriami:

1)Cena– 60 %

2)Czas gwarancji – 40 %

W każdym kryterium można uzyskać max 100 pkt.

2.Kryterium: Cena - C

Kryterium"Cena" będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu Oferty.

C= C min/Co x 100 pkt. = ……………pkt.

gdzie:Cmin - cena brutto oferty najtańszej

Co - cena brutto oferty ocenianej

3.Kryterium: Czas gwarancji – G

Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące, maksymalny 60 miesięcy.Termin gwarancji należy proponować w pełnych miesiącach.

Zamawiający przyzna punkty wg następującego wzoru:

G= (Go-Gmin):(Gmax-Gmin) x100 pkt

gdzie:Gmax- gwarancja maksymalna (60 m-cy)

Gmin -gwarancja minimalna (24 m-cy)

Go-gwarancja oferty ocenianej (w miesiącach)

4.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów, stanowiących sumę punktów przyznanych w każdym kryterium z uwzględnieniem wagi procentowej danego kryterium, obliczonych wg wzoru:

P= C x 60%+ G x 40%

gdzie: P- łączna liczba punktów przyznana ofercie ocenianej.

5.Punkty będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.

IV.W przypadku, gdy cena oferowana brutto na platformie zakupowej jest inna niż podana w formularzu oferty, Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto z formularza ofertowego. W takiej sytuacji Zamawiający dokona edycji oferty zgodnie z załączonym przez Oferenta formularzem.

V.W przypadku, gdy oferta zawiera cenę rażąco niską, Zamawiający wzywa do złożenia wyjaśnień, przy czym wezwanie kierowane jest tylko do Oferenta, którego oferta jest najkorzystniejsza. Brak wyjaśnienia lub uznanie ich przez Zamawiającego za nieprzekonywujące powoduje odrzucenie oferty.

VI.W przypadku, gdy oferent nie załączył wszystkich wymaganych dokumentów lub oświadczeń lub są one niezgodne z zapisami Ogłoszenia, Zamawiający wzywa do ich uzupełnienia, przy czym wezwanie kierowane jest tylko oferentów, których oferta jest najkorzystniejsza. Brak uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń we wskazanym terminie powoduje odrzucenie oferty.

VII.Oferent jest związany ofertą przez 30 dni. Zawarcie umowy następuje z chwilą jej podpisania.

VIII.Ogłoszenie,a także warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane.

IX.Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny, bądź zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.

X.Postępowanie wszczęte na podstawie niniejszego ogłoszenia prowadzi się z zachowaniem formy elektronicznej i pisemnej.

XI.W sprawach nieuregulowanych niniejszym ogłoszeniem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

XII.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. W takim przypadku zastosowanie mają czynności z pkt V, VI.

XIII.Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:Dominika Rucińska Wydział Zamówień Publicznych 24 367 15 77; Anna Grumanowska 24 367 11 36.

W załączeniu przekazujemy:

1.Formularz oferty- załącznik nr 1

2.Opis przedmiotu zamówienia- załącznik nr 2

3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- załącznik nr 3

4.Wzór umowy - załącznik nr 4

5.RODO- załącznik nr 5

Uwaga!Zamawiający zwraca uwagę na możliwość wyboru stawki VAT przyskładaniu oferty (rozwinięcie przy domyślnej stawce 23%)

Announcements

2019-02-13 09:25 Dominika Rucińska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Do Zamawiającego, w terminie składania ofert tj. do 12.02.2019 r. do godz. 10.00, wpłynęła 1 oferta:
Oferta 1. PHU DOMAR Lech Dejnecki Sp. J., ul. Chopina 57/1, 09-400 Płock cena gross 14.499,99 zł
Gwarancja 48 miesięcy
Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez PHU DOMAR Lech Dejnecki Sp. J., ul. Chopina 57/1, 09-400 Płock cena gross 14.499,99 zł, Gwarancja 48 miesięcy, oferta jest jedyną która wpłynęła do Zamawiającego, spełnia warunki udziału postawione w ogłoszeniu o zamówieniu oraz uzyskała 86,67 pkt.
2019-02-05 13:29 Dominika Rucińska Zamawiający Gmina Miasto Płock przedłuża termin składania ofert do dnia 12.02.2019 r. do godz. 10:00.
2019-02-05 13:27 Dominika Rucińska Zamawiający Gmina Miasto Płock przedłuża termin składania ofert do dnia 12.02.2019 r. do godz. 10:00.
2019-02-05 13:26 Dominika Rucińska Zamawiający Gmina Miasto Płock przedłuża termin składania ofert do dnia 12.02.2019 r. do godz. 10:00.
2019-02-04 12:06 Anna Koperska Zamawiający Gmina Miasto Płock przekazuje treść pytań, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 01.02.2019 r. wraz z odpowiedziami oraz dokonuje stosownych zmian w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 1: Szafki górne: Jaka ilość? Jakie wymiary? Sposób otwierania szafek?

Odpowiedź:

Szafki górne o głębokości 30 cm i wysokości 75 cm ok. 6 m, w tym:
5 szafek dwudrzwiowych o szer. 80cm z dwiema półkami
1 szafka jednodrzwiowa o szer. 40cm z dwoma półkami
Sposób otwierania szafek zawiasowy (zawiasy puszkowe Ø 35).


Pytanie nr 2: Szafki dolne Jaka ilość? Jakie wymiary? Sposób Otwierania?. Czy szafki mają być z szufladami? Jeśli tak to w jakiej ilości i jaki mają posiadać mechanizm otwierania? Czy są przewidziane szafki pod zabudowę AGD i zlewu?? Jeśli tak to proszę o podanie niezbędnych wymiarów.


Odpowiedź:

Szafki dolne o głębokości 56 cm i wysokości 85 cm (bez blatu) ok.11 m, w tym:
szafka dwudrzwiowa o szer. 80 cm na której zostanie zamontowany zlewozmywak 1 - komorowy z ociekaczem (bez półki + drzwiczki)
szafka dwudrzwiowa o szer. 80 cm na której zostanie zamontowany zlewozmywak 2 - komorowy (1 szuflada + 1 półka + drzwiczki),
szafka jednodrzwiowa o szer. 60 cm na której zostanie zamontowany zlewozmywak 1 - komorowy ( 1 półka + drzwiczki),
szafka stojąca pod zabudowę zmywarki (szer. zmywarki 59-61 cm),
szafka stojąca pod zabudowę płyty kuchennej indukcyjnej (szer. płyty ind. 59-60 cm) i piekarnika elektrycznego (piekarnik: szer. 59-60 cm, wys. 58-61 cm), pod piekarnikiem szuflada,
3 szafki stojące o szer. 80 cm z 3 szufladami każda (szuflady o szer. 30 cm)
szafka stojąca dwudrzwiowa o szer. 80 cm z dwiema półkami
szafka stojąca jednodrzwiowa o szer. 60 cm z dwiema półkami
szafka narożna lewa szer. 70 x 100cm – (półka + drzwiczki)
szafka/słupek o szer. 60 cm wys. od 185 cm do 187 cm z drzwiczkami 1 półka na górze, wolna przestrzeń ok 60cm po środku, poniżej szuflada i szafka z 1 półką + drzwiczki
Szafki od strony pokoju dziennego wykończone płytą frontową wys. 87 cm szer. 280 cm.
Otwieranie szafek system zawiasowy (zawiasy puszkowe Ø 35)
Nóżki od szafek regulowane 10 cm + cokoły


W załączeniu przekazujemy zmieniony opis przedmiotu zamówienia.zmiana OPZ do części [...].doc

2019-02-04 08:54 Anna Koperska Zamawiający Gmina Miasto Płock przesuwa termin składania ofert do dnia 06.02.2019 r. do godz. 12:00.

Zamawiający przypomina o możliwości edycji złożonych już ofert i dokonania stosownych zmian (jeśli istnieje taka konieczność).
2019-01-29 11:14 Anna Grumanowska Zamawiający Gmina Miasto Płock informuje, że dokonuje następujących zmian we wzorze umowy.
Nowe brzmienie otrzymują:
§ 2
ust.3. Wykonawca dostarczy do siedziby Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego w Płocku (ul. Ignacego Mościckiego 27, 09-409 Płock) wzór/próbkę płyty z jakiej wykonane będą meble w celu ustalenia ostatecznego koloru mebli, w terminie do 2 dni od podpisania umowy. ust.4. Jeżeli Zamawiający zgłosi uwagi do zaproponowanego koloru, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia próbki płyty według wskazań Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych od dnia w którym zgłoszono poprawki.

§ 3
ust.1. Wykonawca deklaruje gotowość dostawy (w tym montażu) przedmiotu zamówienia w okresie 18.02.2019 r.-15.03.2019 r., przy czym:
ust. 1.lit. d) Przewidywany termin realizacji zamówienia to 18.02.2019 r. -15.03.2019 r. Termin ten może ulec zmianie, tj. wydłużeniu, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

Zamawiający informuje, że Wykonawcy, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu przed dokonaniem niniejszej zmiany mają możliwość edytowania ofert i dokonania zmian - jeśli istnieje taka konieczność.

NOWY WZÓR UMOWY - CZ [...].doc

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Zestaw szafek wiszących i stojacych do kuchni należy podać cenę zgodną z formularzem ofertowym 1 delivery - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3543 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value

Formularz oferty zał [...].doc

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki umowy - akceptacja warunków umowy (0)
Unlock the form

The number of page views - 65

Send a message