Proceeding: Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Gumniskiej do ul. Starzyńskiego w Dębicy – etap II.

Deadlines:
Posted : 01-02-2019 14:09:00
Placing offers: 19-02-2019 10:00:00
Opening offers : 19-02-2019 10:05:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: "Budowa sieci wodociągowej wrejonie ul. Gumniskiej do ul. Starzyńskiego w Dębicy – etap II."

Termin składania ofert do dnia: 19.02.2019 r. do godz. 10:00.

Kryteria oceny ofert: cena 100%

Ogłoszenie oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) udostępniono do pobrania poniżej.

Załączniki, wymagane aby oferta elektroniczna była kompletna:

a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

b) Oświadczenie Wykonawcy(ów) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

c) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.

d) Dokument potwierdzający wniesienie wadium (skan) – wymagany w przypadku form wniesienia wadium innych niż pieniądz.

Brak w/w załączników w ofercie elektronicznej będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Oferty i dokumenty złożone inną drogą niż na Platformie Zakupowej zostaną odrzucone.


Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do porozumiewania się Wykonawców z Zamawiającym.

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie_wod_Gumniskiej_Starzyńskiego - Etap II.pdf pdf 1103.15 2019-02-01 14:09:00 Monika Stec Proceeding
Zakres zadania - wod_Gumniskiej_Starzyńskiego - Etap II.pdf pdf 881.65 2019-02-01 14:09:00 Monika Stec Proceeding
SIWZ_wod_Gumniskiej_Starzyńskiego - Etap II.pdf pdf 18294.4 2019-02-01 14:09:00 Monika Stec Proceeding
Dokumentacja Cz.1.zip zip 18370.67 2019-02-01 14:09:00 Monika Stec Proceeding
Dokumentacja Cz.2.zip zip 16754.78 2019-02-01 14:09:00 Monika Stec Proceeding
Regulamin_udz._zam._zwizanych_z_dz._sektorow_2018.11.22.pdf pdf 17317.55 2019-02-01 14:09:00 Monika Stec Proceeding
Formularze do wypełnienienia w formie edytowalnej - Etap I.odt odt 24.37 2019-02-14 10:36:08 Monika Stec Proceeding
pytanie i wyjasnienie 1.pdf pdf 328.34 2019-02-08 08:04:54 Monika Stec Public message
raport-uproszczony-192010.pdf pdf 66.63 2019-02-19 10:07:39 Monika Stec Public message
inf_wyb_pub.pdf pdf 407.57 2019-03-08 10:37:45 Monika Stec Public message

Announcements

2019-03-08 10:37 Monika Stec Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

inf_wyb_pub.pdf

2019-02-19 10:07 Monika Stec Zamawiający udostępnia raport wygenerowany na stronie Platformy Zakupowej, zawierający wykaz złożonych ofert.

raport-uproszczony-1 [...].pdf

2019-02-08 08:05 Monika Stec Zapytanie wraz z wyjaśnieniem 1.

pytanie i wyjasnieni [...].pdf

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Gumniskiej do ul. Starzyńskiego w Dębicy – etap II. Należy wpisać cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz dołączyć skan wymaganych dokumentów zgodnie z SIWZ. 1 building work Wodociągi Dębickie Sp. z o.o
Kosynierów Racławickich 35
39-200, Dębica
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5246 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views - 241

Send a message