Proceeding: Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) PRZETARG NIEOGRANICZONY - DOSTAWA PSZENŻYTA PASZOWEGO PN-1/2019

Magdalena Zakrzacka
Stawy Milickie S.A.
Deadlines:
Published : 24-01-2019 11:23:50
Placing offers : 04-03-2019 12:00:00
Offers opening : 04-03-2019 12:30:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
PN-1-2019 - Ogloszenie o zamowieniu.pdf pdf 131.49 2019-01-24 11:23:50 Proceeding
PN-1-2019 - SIWZ.pdf pdf 3411.37 2019-01-24 11:23:50 Proceeding
PN-1-2019 - zalacznik nr 1 formularz oferty.doc doc 79 2019-01-24 11:23:50 Proceeding
PN-1-2019 - zalacznik nr 2 JEDZ.pdf pdf 88.33 2019-01-24 11:23:50 Proceeding
PN-1-2019 - zalacznik nr 2 JEDZ.xml xml 129.8 2019-01-24 11:23:50 Proceeding
PN-1-2019 - zalacznik nr 3 wzor umowy.pdf pdf 117.62 2019-01-24 11:23:50 Proceeding
PN-1-2019 - zalacznik nr 4 informacja grupa kapitalowa.doc doc 34 2019-01-24 11:23:50 Proceeding
PN-1-2019 - zalacznik nr 5 zastrzezenie tajemnicy przedsiebiorstwa.doc doc 33.5 2019-01-24 11:23:50 Proceeding
PN-1-2019 - zalacznik nr 6 wykaz wykonanych dostaw.doc doc 43 2019-01-24 11:23:50 Proceeding
PN-1-2019_Informacja.pdf pdf 166.09 2019-03-04 15:15:26 Public message
PN-1-2019_Zawiadomienie_o_uniewaznieniu.pdf pdf 235.9 2019-03-05 13:17:01 Public message

Announcements

2019-03-05 13:17 Magdalena Zakrzacka Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

PN-1-2019_Zawiadomie [...].pdf

2019-03-04 15:15 Magdalena Zakrzacka PN-1/2019 Informacja

PN-1-2019_Informacja [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 494