Proceeding: Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) Przetarg nieograniczony nr 3/PN/D/UE/2019 na dostawy do SPWZOZ w Stargardzie artykułów i materiałów medycznych jednorazowego użytku w podziale na 18 pakietów.

Deadlines:
Posted : 07-01-2019 09:40:37
Placing offers: 08-02-2019 11:00:00
Opening offers : 08-02-2019 11:15:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 392.51 2019-01-07 09:40:37 Proceeding
SIWZ 3 PN D UE 2019.pdf pdf 335.76 2019-01-07 09:40:37 Proceeding
Załącznik A- opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 222.8 2019-01-07 09:40:37 Proceeding
Załącznik A- opis przedmiotu zamówienia.xls xls 111 2019-01-07 09:40:37 Proceeding
JEDZ 3 PN D UE 2019- edyt..doc doc 187 2019-01-07 09:40:37 Proceeding
Załącznik nr 1.doc doc 48 2019-01-07 09:40:37 Proceeding
Załącznik nr 3.doc doc 30.5 2019-01-07 09:40:37 Proceeding
Załącznik nr 4.doc doc 31 2019-01-07 09:40:37 Proceeding
Wyjaśnienia treści SIWZ oraz modyfikacja treści SIWZ.pdf pdf 322.22 2019-01-31 14:30:30 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 292.33 2019-02-08 13:01:40 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 1.pdf pdf 279.91 2019-03-04 14:33:20 Public message
Załącznik do Zawiadomienia cz.1.pdf pdf 128.8 2019-03-04 14:33:24 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 2.pdf pdf 249.84 2019-03-07 13:56:16 Public message
Załącznik do Zawiadomienia cz.2.pdf pdf 126.42 2019-03-07 13:56:20 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 3.pdf pdf 246.93 2019-03-18 13:03:22 Public message
Załącznik do zawiadomienia cz.3.pdf pdf 118.39 2019-03-18 13:03:47 Public message

Announcements

2019-03-18 13:04 Karolina Żyrek Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zmianami), Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie jako Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

Załącznik do zawiado [...].pdf

2019-03-07 13:56 Kamila Jędrzejczak Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zmianami), Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie jako Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszych ofert. Rozstrzygnięcie dla w zakresie Pakietu 8 zamawiający ogłosi w późniejszym terminie.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

Załącznik do Zawiado [...].pdf

2019-03-04 14:44 Kamila Jędrzejczak Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zmianami), Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie jako Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dla pozostałych Pakietów Zamawiający ogłosi rozstrzygnięcie w późniejszym terminie.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

Załącznik do Zawiado [...].pdf

2019-02-08 13:02 Kamila Jędrzejczak
Działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2019-01-31 14:31 Kamila Jędrzejczak Działając zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający publikuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz modyfikacją treści SIWZ.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 668