Proceeding: Sukcesywna dostawa kruszywa łamanego drogowego przeznaczonego do modernizacji i remontu dróg na terenie Gminy Debrzno

Deadlines:
Published : 04-01-2019 12:46:02
Placing offers: 13-01-2019 23:59:00
Opening offers : 14-01-2019 09:00:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

1.    Nazwa i adresZamawiającego: 

Gmina Debrzno reprezentowana przez Wojciech Kallas – Burmistrz Debrzna

ul. Traugutta 277-310 Debrzno

tel. 59 83 35 351e-mail: urzad@debrzno.pl http://bip.debrzno.pl

powiat człuchowskiwojewództwo pomorskieNIP: 843-15-30-511

REGON: 770979654 

Do udzielenia zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2018r poz. 1986 zpóźn. zm.).Procedura zamówienia realizowana zgodnie z Regulaminem udzielania zamówieńpublicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartościkwoty 30 000 euro stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr102.706.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 12 czerwca 2017r. 

2.    Opis przedmiotuzamówienia: Sukcesywna dostawa kruszywa łamanego drogowegoprzeznaczonego do modernizacji i remontu dróg na terenie Gminy Debrzno. 

3.       Wymagania związanez wykonaniem zamówienia:

a)     Terminwykonania zamówienia od dnia podpisaniaumowy do 31.12.2019 r.

b)     Miejscei czas dostawy: Sukcesywnie w miejsce wskazane każdorazowo przez Zamawiającego.

Zlecenie jednostkowe będzie wynosić min. 25 ton. Realizacja określonej częścizamówienia (dyspozycja) będzie zrealizowana w terminie do 3 dni od jej przekazania Wykonawcy.

c)     Dostawkruszywa będzie wykonywana w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Debrznie.Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania weryfikacji tonażudostarczanego kruszywa poprzez wyrywkową kontrolę wagi transportu naskładowisku odpadów komunalnych w Grzymysławiu, wyposażonym w wagęelektroniczną.

d)     Przedmiotemzamówienia jest sukcesywna dostawa, wraz z transportem i rozładunkiem wewskazanych przez Zamawiającego miejscach, kruszywa łamanego spełniającego normęPN-EN 13242 o frakcji 0-31,5 mm wszacunkowej ilości 1000 Mg,uzyskanego w wyniku pokruszenia surowca – otoczaka polodowcowego (zwykluczeniem materiałów i skał pochodzenia organicznego) przeznaczonego domodernizacji i remontu dróg na terenie Gminy Debrzno.

e)     Kruszywomusi posiadać odpowiednie certyfikaty lub świadectwa potwierdzające spełnieniestosownej normy, które należy dostarczyć Zamawiającemu na jego żądanie.

f)      Określonaw opisie przedmiotu zamówienia ilość przedmiotu dostawy jest ilością szacunkowąi nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiekroszczeń co do ilości dostawy faktycznie zakupionych przez Zamawiającego w tokurealizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia.

g)     Zamawiającyzastrzega sobie prawo do ograniczenia przedmiotu dostawy w zakresie ilościowymoraz w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych niebędzie to leżało w interesie Zamawiającego. W związku z ograniczeniem przezZamawiającego przedmiotu umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadneroszczenia w stosunku do Zamawiającego.

h)     Zamawiającywymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na okres 12 miesięcy licząc od datybezusterkowego odbioru każdej dostawy częściowej.

i)      KodyCPV zamówienia:CPV: 14.21.22.00-2 KruszywoCPV: 60.10.00.00-9 Usługi wzakresie transportu drogowego. 

4.      Sposób uzyskania dokumentacji lub dodatkowej informacjidotyczącej przedmiotu zamówienia:  AnnaKról - tel.: 598335351 w.23, e-mail: projekty@debrzno.pl 

5.     Kryteria ocenyofert: a)     Cena– 100% 6.    Wymagania stawiane Wykonawcom:O udzielenie zamówienia mogą ubiegać sięWykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:

a)     Posiadanieuprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisyprawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b)     Dysponowaniaodpowiednim  potencjałem  technicznym oraz osobami  zdolnymi do wykonania zamówienia lubprzedstawienie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnieniapotencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia;

c)     Cenaofertowa cena obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacjązamówienia. 

7.     Złożone oferty będą oceniane przez Zamawiającego przyzastosowaniu następujących kryteriów

a)       CENA: 100%C = [C min / C bad]x 100gdzie:C - liczbapunktów za cenę oferty bruttoC min- najniższa cena ofertowa bruttoC bad- cena oferty badanej brutto 

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznieustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasadyzaokrągleń matematycznych.

 8.      Ofertę należy złożyć za pomocą platformy zakupowejOpen Nexus do dnia 13.01.2019r. do godz. 23.59

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zapytanie ofertowe.pdf pdf 822.83 2019-01-04 12:46:02 Proceeding
2019_kruszywo_odpowiedz_na_pytania.pdf pdf 423.87 2019-01-11 10:01:57 Public message
2019_kruszywo_wybór_oferty.pdf pdf 691.02 2019-01-14 11:07:26 Public message

Announcements

2019-01-14 11:07 Anna Król Zawiadomienie o wyborze oferty

2019_kruszywo_wybór_ [...].pdf

2019-01-11 10:02 Anna Król Odpowiedź na pytanie

2019_kruszywo_odpowi [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 dostawa kruszywa łamanego drogowego przeznaczonego do modernizacji i remontu dróg na terenie Gminy Debrzno proszę podać cenę jednostkową za 1 tonę 1000 metric ton - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5793 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - proszę potwierdzić (0)
3 Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawienie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia - proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views: 410