Postępowanie: Waga precyzyjna PS 8100 R2M

Terminy:
Składanie ofert: 07-12-2018 09:00:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Oferent musi zapoznać się z regulaminem obowiązującym wykonawców realizujących zamówienie na potrzeby KWP
Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert częściowych
Dostawa jednorazowa
Dla ważności oferty Zamawiający wymaga podania wszystkich cen i wartości zaoferowanego asortymentu (załącznik formularz ofertowy)
Wartość złożonej oferty musi zawierać wszystkie koszty Wykonawcy łącznie z kosztami dostawy.
Zaoferowany asortyment musi być fabrycznie nowy oraz spełniać wszystkie parametry określone przez Zamawiającego.
Wykonawca zaakceptuje wzór umowy w całości -załącznik
Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy.
Miejsce dostawy:
Baza Magazynowa KWP Gorzów Wlkp.
Łagodzin
ul. Dobra 2
66-446 Deszczno
Zamawiający dopuszcza możliwość rozszerzenia ilości planowanego do zakupu sprzętu, zgodnie z Formularzem asortymentowo – cenowym, ale wyłącznie w sytuacji, gdy cena wynikająca z oferty pozwoli na zakup dodatkowych urządzeń, w granicach posiadanych środków finansowych, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotowego zadania. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomiania prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego wykonania zamówienia w ramach prawa opcji i złożenie odpowiedniego zamówienia wykraczającego poza zamówienie podstawowe. Rozliczenie za dostarczenie sprzętu objętego zakresem prawa opcji nastąpi na podstawie cen określonych w „Formularzu ofertowym”.

Adres dostawy

Adres firmy
Łagodzin ul. Dobra 2
66-446 Deszczno

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Waga PS 8100 R2M (wymagana Legalizacja, deklaracja zgodności) - 15 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3243 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Termin dostawy - do 27.12.2018 proszę potwierdzić (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni (0)
4 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość