Postępowanie: Dostawa soli i piachu

Katarzyna Arent
Komenda Stołeczna Policji
Terminy:
Składanie ofert: 06-12-2018 23:00:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Termin realizacji zamówienia do 3 dni roboczych. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu / przesyłki oraz rozładunku leżą po stronie Dostawcy/Wykonawcy. Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie postępowania, a Dostawca/Wykonawca składając ofertę godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę. Dostawca /Wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Płatność za przedmiot zamówienia będzie dokonana na rzecz Wykonawcy przelewem bankowym na rachunek określony na fakturze Wykonawcy, w ciągu 30(trzydziestu) dni od daty dostarczenia przez Dostawcę/Wykonawcę do zamawiającego tj. Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Stołecznej Policji,ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa, prawidłowo wystawionej faktury VAT,po zrealizowaniu dostawy. Na fakturze jako płatnika należy wskazać: Komendę Stołeczną Policji, 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2, NIP:5251930070, REGON:012126482. Zamówienia odbywają się wyłącznie za pomocą platformy zakupowej na stronie https://platformazakupowa.pl/(nie są przyjmowane oferty składane w inny sposób, niż poprzez formularz na stronie postępowania). W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu na koszt Dostawcy. Wymagana gwarancja na dostarczony przedmiot zamówienia – gwarancja jaką przewiduje producent. Dostawa do obiektów wraz z listą osób do kontaktu ws. realizacji zamówienia w załączniku. Osoba do kontaktu ws. ogłoszenia : Katarzyna Arent tel 22 603 38 35.

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 SÓL DROGOWA, OPAKOWANIA PO 25 KG CENA ZA TONĘ PROSZĘ PODAĆ CENĘ ZA 1 TONĘ 11.975 tona - (0)
2 PIACH DROGOWY OPAKOWANIA PO 25 KG CENA ZA TONĘ PROSZĘ PODAĆ CENĘ ZA 1 TONĘ 15.625 tona - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3243 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość