Proceeding: „Dostawa fabrycznie nowych pojazdów specjalistycznych z zabudową typu śmieciarka z podziałem na części”- NZP/TO/11/2018

Deadlines:
Posted : 26-11-2018 13:30:25
Placing offers: 21-12-2018 09:00:00
Opening offers : 21-12-2018 09:15:00

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

Związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Announcements

2019-03-13 12:02 Barbara Pierzga Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 13.03.2019r.

Ogloszenie o udziele [...].pdf

2019-03-13 11:39 Zamówienia Publiczne LPGK Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 13.03.2019r.

ogloszenie o udziele [...].pdf

2019-02-04 11:10 Zamówienia Publiczne LPGK Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na część nr 1 i 2 zamówienia z dnia 04.02.2019r. (znak pisma: NZP/36/2019).

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2019-01-07 14:25 Barbara Pierzga ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY ZŁOŻONEJ NA CZĘŚĆ NR 1 ZAMÓWIENIA (DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO POJAZDU Z ZABUDOWĄ ŚMIECIARKI Z TYLNYM ZAŁADUNKIEM WYPOSAŻONEGO W ŻURAW HYDRAULICZNY DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH) Z DNIA 07.01.2019R.

ZAWIADOMIENIE O ODRZ [...].pdf

2018-12-21 14:38 Zamówienia Publiczne LPGK Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacje odczytane na otwarciu ofert)

DO WSZYSTKICH WYKONA [...].pdf

2018-12-10 14:07 Barbara Pierzga Sprostowanie- Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji- opublikowane w dniu 10.12.2018r.

2 Sprostowanie- oglo [...].pdf

2018-12-05 13:12 Monika Pietrak Załącznik nr 7 do SIWZ- OPZ w wersji edytowalnej po modyfikacji SIWZ nr 3 z dnia 05.12.2018r.

zalącznik nr 7- OPZ [...].docx

2018-12-05 13:10 Monika Pietrak Sprostowanie- ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji- przesłane do publikacji w dniu 05.12.2018r.

Sprostowanie- ogłosz [...].pdf

2018-12-05 13:08 Monika Pietrak Wyjaśnienia treści SIWZ nr 3 z dnia 05.12.2018r.

wyjasnienia tresci S [...].pdf

2018-11-29 09:59 Monika Pietrak Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji - opublikowane w dniu 29.11.2018r. (525721-2018-PL).

sprostowanie ogłosze [...].pdf

Form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść załączniki z Twoją ofertą (zostaną one podpisane przez Ciebie w drugim kroku składania oferty). Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione. (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 144

Send a message