Proceeding: „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi KS w ul. LIPNOWSKIEJ w Toruniu”

Agnieszka Wardak
Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. Department: Wydział Inwestycji i Remontów
Deadlines:
Published : 07-11-2018 11:51:55
Placing offers : 20-11-2018 10:00:00
Offers opening : -
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Znak sprawy TI.221.28.2017.AW
TI - 1518/2018

OGŁOSZENIE

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. niniejszym pismem zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego dla realizacji zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi KS w ul. LIPNOWSKIEJ w Toruniu”.
Zamawiający zgodnie z art. 132 i 133 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) nie jest zobowiązany w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia do stosowania ww. ustawy.
Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 5. 548.000,00 € i zalicza się do tzw. zamówień sektorowych.
Wobec powyższego Zamawiający będzie stosował „Regulamin udzielenia zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o., który jest dostępny na stronie internetowej www.wodociagi.torun.com.pl (w zakładce „przetargi” /regulacje wewnętrzne).

1. Wymagania Zamawiającego:
• Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
• Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z akceptacją warunków i wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz we wzorze umowy.
• Kryterium oceny ofert: Cena 100%.
• Wymagane jest udzielenie 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty.
• Wymagane jest zabezpieczenie przez Wykonawcę swojej oferty wadium w wysokości 10.000,00 zł (dziesięciu tysięcy zł i zero groszy)
• Wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 60 dni od daty składania ofert.
• Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową OPEN NEXUS, dostępną między innymi na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce Przetargi – Platforma Zakupowa, w terminie do dnia 20 listopada 2018r. do godziny 1000.
• Wszyscy Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu są zobowiązani do załączenia skanu formularza oferty z załącznikami oraz pozostałych wymaganych w postępowaniu dokumentów
• Wykonawca, którego oferta została wybrana, jest zobowiązany w ciągu 5 dni roboczych po zakończeniu postępowania (powiadomieniu o wyborze) przesłać wymagane dokumenty (wypełnione załączniki – oświadczenia, umowa) w formie papierowej na adres:
Wydział Inwestycji i Remontów,
Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Rybaki 31/35, 87-100 Toruń

Wszelkich informacji udziela Wydział Inwestycji i Remontów – Agnieszka Wardak

• W przypadku nie złożenia dokumentów w wyznaczonym terminie przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub rezygnacji z dalszego udziału, Zamawiający ma prawo wybrać kolejną najkorzystniejszą ofertę.
• Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej („Sprzeciw”) przewidziane w Regulaminie udzielenia zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. - § 9 pkt 1.2.
• Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., informuje, że:
Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., ul. Rybaki 31-35 87-100 Toruń, tel. 56 658 64 00 fax. 56 654 01 51 e-mail: sekretariat@wodociagi.torun.com.pl
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – e-mail: iod@wodociagi.torun.com.pl
Dane są przetwarzane w celu realizacji zamówień publicznych zgodnie z przepisami.
Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 4 lata od zakończenia postępowania. Państwa dane osobowe są przetwarzane na następującej podstawie prawnej: Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o., który jest dostępny na stronie internetowej www.wodociagi.torun.com.pl (w zakładce „przetargi” /regulacje wewnętrzne). Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych. Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż wynikającym z przepisów prawa.

Załączniki do ZAPROSZENIA:

• SIWZ

Załączniki do SIWZ:
1. Wzór umowy z załącznikami,
2. Opis przedmiotu zamówienia,
3. Wzór Formularza Oferty z Wykazem cen,
4. Wzór Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
5. Wzór Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia,
6. Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych,
7. Wykaz kadry,
8. Oświadczenie podatnika vat,
9. Oświadczenie w zakresie obowiązków RODO.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Lipnowska.zip zip 57721 2018-11-07 11:51:55 Proceeding
LIPNOWSKA_SIWZ z załącznikami.pdf pdf 17268.56 2018-11-07 11:51:55 Proceeding
Zał 3 do 9 wersja edytowalna_LIPNOWSKA.doc doc 130.5 2018-11-07 11:51:55 Proceeding
13_11_2018 modyfikacja zapisu SIWZ_LIPNOWSKA.pdf pdf 238.76 2018-11-13 12:09:06 Public message
13_11_2018 modyfikacja zapisu SIWZ_LIPNOWSKA.pdf pdf 238.76 2018-11-19 10:53:21 Public message

Announcements

2018-11-19 10:53 Agnieszka Wardak W załączeniu modyfikacja do SIWZ.

13_11_2018 modyfikac [...].pdf

2018-11-19 09:48 Agnieszka Wardak Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Zamawiający z przyczyn technicznych informuje, iż anuluje przedmiotowe postępowanie. Kolejne postępowanie dla zadania zostanie zamieszczone na platformie zakupowej w dniu dzisiejszym tj. 19.11.2018r. Termin składania ofert pozostaje bez zmian.
2018-11-13 12:09 Agnieszka Wardak W załączeniu Zamawiający publikuje informację dotyczącą modyfikacji treści siwz z dnia 13.11.2018r.

13_11_2018 modyfikac [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views: 381