Postępowanie: Dostawę zestawu serwerowego HP Blade System c 7000 ( zestaw serwerów baz danych i aplikacji wraz z macierzami dyskowymi oraz urządzeniami sieciowymi)

Agnieszka Trzebińska
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Terminy:
Składanie ofert: 12-10-2018 09:40:00
Otwarcie ofert : 12-10-2018 09:45:00

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

1.Termin realizacji zamówienia -maksymalnie 14 dni od podpisania umowy.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawounieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

3. Termin płatności 30 dni od dniadostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.Forma płatności przelew. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunkubankowego Zamawiającego.

4.Wszelkie koszty związane zrealizacją zamówienia w tym koszt transportu/przesyłki leżą po stronie Wykonawcy.

5. Jeżeli dostarczony towar jestniezgodny ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i złożoną przez dostawcęofertą KWP w Łodzi odsyła towar na koszt wykonawcy.

6. Warunkiem złożenia oferty jestzapoznanie się z w/w postanowieniami, Szczegółowym opisem przedmiotu zamówieniai projektem umowy i ich akceptacja. Użytkownik wyraża zgodę na wszystkiezawarte postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. W przypadkubraku zgody na powyższe warunki – prosimy nie składać ofert.

7. Cena oferty obejmuje wszelkiekoszty związane z realizacją przedmiotu

8. Termin związania ofertą – 10 dni.

9. Jeżeli w prowadzonym postępowaniu, wktórym jedynym kryterium jest cena, nie będzie można dokonać wyboru oferty, zewzględu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiającywzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonymprzez Zamawiającego ofert dodatkowych.

10. Prosimy o zapoznanie się zzałącznikami.

Załączniki do postępowania

Osoba wystawiająca postępowanie nie dodała żadnych załączników

Adres dostawy

Adres dostawy podany jest w sekcji przedmiot postępowania przy pozycji zakupowej

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Dostawa Serwera HP Blade System c7000 -

OPZ zalacznik_nr_1.x [...].xlsx

umowa dostawa serwer [...].docx

1 kpl. Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi (I)
ul. Lutomierska 108/112
91-048, Łódź
(0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3243 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość