Proceeding: Dostawę zestawu serwerowego HP Blade System c 7000 ( zestaw serwerów baz danych i aplikacji wraz z macierzami dyskowymi oraz urządzeniami sieciowymi)

Agnieszka Trzebińska
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Deadlines:
Posted : 08-10-2018 09:43:24
Placing offers: 12-10-2018 09:40:00
Opening offers : 12-10-2018 09:45:00

Requirements and specifications

1.Termin realizacji zamówienia -maksymalnie 14 dni od podpisania umowy.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawounieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

3. Termin płatności 30 dni od dniadostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.Forma płatności przelew. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunkubankowego Zamawiającego.

4.Wszelkie koszty związane zrealizacją zamówienia w tym koszt transportu/przesyłki leżą po stronie Wykonawcy.

5. Jeżeli dostarczony towar jestniezgodny ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i złożoną przez dostawcęofertą KWP w Łodzi odsyła towar na koszt wykonawcy.

6. Warunkiem złożenia oferty jestzapoznanie się z w/w postanowieniami, Szczegółowym opisem przedmiotu zamówieniai projektem umowy i ich akceptacja. Użytkownik wyraża zgodę na wszystkiezawarte postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. W przypadkubraku zgody na powyższe warunki – prosimy nie składać ofert.

7. Cena oferty obejmuje wszelkiekoszty związane z realizacją przedmiotu

8. Termin związania ofertą – 10 dni.

9. Jeżeli w prowadzonym postępowaniu, wktórym jedynym kryterium jest cena, nie będzie można dokonać wyboru oferty, zewzględu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiającywzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonymprzez Zamawiającego ofert dodatkowych.

10. Prosimy o zapoznanie się zzałącznikami.

Attachments to proceedings

The person issuing the proceeding has not added any attachments

Delivery address

The delivery address is given in the section subject of the procedure at the purchase position

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Join
file
1 Dostawa Serwera HP Blade System c7000 -

OPZ zalacznik_nr_1.x [...].xlsx

umowa dostawa serwer [...].docx

1 set Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi (I)
ul. Lutomierska 108/112
91-048, Łódź
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2622 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Join file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views: 32

Send a message