Proceeding: Zapytanie ofertowe na wykonanie audytu zewnętrznego na zakończenie okresu trwałości projektu pod nazwą "Rewitalizacja zespołu budynków Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu"

Deadlines:
Posted : 05-10-2018 13:39:35
Placing offers: 12-10-2018 09:30:00
Opening offers : 12-10-2018 10:30:00

Requirements and specifications

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarty jest w zapytaniu ofertowym

Announcements

2018-10-15 09:17 Andrzej Żuk Zamawiający informuje, iż na podstawie kryterium określonym w zapytaniu ofertowym, spośród otrzymanych ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę AZAS BR Sp. z o. o., Al. Wojska Polskiego 65/66, 10-292 Olsztyn
2018-10-08 12:34 Andrzej Żuk
Pytania od Wykonawców z dnia 08.10.2018
Pytanie 1: Ile postępowań przeprowadzono w trakcie realizacji projektu?
Odp.: Jedno postępowanie przetargowe
Pytanie 2: Ile faktur zawiera realizacja projektu?
Odp.: 9 faktur

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Join
file
1 Wykonanie audytu Wpisać wartość wykonania usługi

Zał. nr 1 - Oferta.d [...].doc

1 service Szpital Miejski św. Jana Pawła II
Komeńskiego 35
82-300, Elbląg
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2622 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Join file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Oświadczenie o bezstronności– Załącznik nr 2 - Proszę wpisać TAK i dołączyć wymagane załączniki (0)
3 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia – Załącznik nr 3 - Proszę wpisać TAK dołączyć wymagane załączniki (0)
4 Potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe uprawniające do przeprowadzenia zadania audytowego - Proszę wpisać TAK dołączyć wymagane załączniki (0)
5 Wykaz wykonanych lub wykonywanych audytów na zakończenie okresu trwałości projektów finansowanych ze środków publicznych wraz z terminem ich wykonania oraz dokumenty potwierdzające doświadczenie np. referencje (co najmniej dwa zadania/projekty w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) – Załącznik nr 4 - Proszę wpisać TAK dołączyć wymagane załączniki (0)
6 Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru. - Proszę wpisać TAK dołączyć wymagane załączniki (0)
Unlock the form

The number of page views: 59

Send a message