Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 16 w Inowrocławiu

Katarzyna Kaczmarek
Urząd Miasta Inowrocławia Department: Zespół Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 10-09-2018 13:09:17
Placing offers : 14-09-2018 10:00:00
Offers opening : -
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa bieżni lekkoatletycznej składającej się z trzytorowego odcinka prostego do biegu na dystans 60 m wraz ze skocznią do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 16 w Inowrocławiu.
2. Zakres prac obejmuje:
a) rozbiórkę obrzeża betonowego wraz z ławą betonową,
b) rozbiórkę nawierzchni żużlowej o grubości 10 cm, wywóz materiału na składowisko Wykonawcy; c) wykonanie wykopów z wywozem na składowisko Wykonawcy;
d) wykonanie podbudowy, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni;
e) wykonanie warstwy odcinającej z piasku o grubości 30 cm ;
f) ułożenie warstwy odcinającej z geowłókniny 7 m x 2,75 m;
g) wykonanie podbudowy betonowej z betonu gr. 12 cm zbrojonej włóknami polipropylenowymi 70,8 m x 3,71 m,
h) wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3 cm ( 6.57 m x 3,71 m),
i) wykonanie regulacji wysokościowej istniejącej nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, wykonanie nawierzchni syntetycznej grubości 13 mm z wykonaniem linii,
j)wykonanie nawierzchni z piasku płukanego o grubości 40 cm na zeskoczni ,
k) ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm wraz z wykonaniem ławy z betonu;
l) przestawienie obrzeży betonowych 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm wraz z wykonaniem ławy z betonu w obrębie placu zabaw oraz zeskoczni do skoku w dal; ł) wykonanie regulacji wysokościowej istniejącego obramowania nawierzchni z kostki betonowej,
m) humusowanie i obsianie trawą grubość warstwy 10 cm (85 m x 6 m),
n) geodezyjna dokumentacja powykonawcza.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.doc doc 52 2018-09-10 13:09:17 Proceeding
opis przedmiotu zamówienia.doc doc 155 2018-09-10 13:09:17 Proceeding
projekt budowlany - część opisowa.zip zip 343.12 2018-09-10 13:09:17 Proceeding
projekt budowlany - część rysunkowa.zip zip 4479.75 2018-09-10 13:09:17 Proceeding
STWiORB - bieżnia lekkoatletyczna.zip zip 1918.77 2018-09-10 13:09:17 Proceeding
przedmiar robót,kosztorys - bieżnia lekkoatletyczna.zip zip 210.64 2018-09-10 13:09:17 Proceeding
PRZEDMIAR ROBÓT budowa bieżni lekkoatletycznej ETAP 1.pdf pdf 32.38 2018-09-10 13:09:17 Proceeding
uzgodnienia - bieżnia lekkoatletyczna.zip zip 1131.59 2018-09-10 13:09:17 Proceeding
formularz ofertowy.docx docx 15.85 2018-09-10 13:09:17 Subject of the order

Announcements

2018-09-14 10:21 Katarzyna Kaczmarek Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 16 w Inowrocławiu wg. formularza ofertowego

formularz ofertowy.d [...].docx

1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6920 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 cena - cena ryczałtowa (0)
2 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1457