Postępowanie: Wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej w korytarzach budynku głównego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Świdnicy ul. Równa 11

Maria Rewerenda
Starostwo Powiatowe w Świdnicy Oddział: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Świdnicy
Terminy:
Zamieszczenie : 10-08-2018 09:48:29
Składanie ofert: 13-08-2018 10:00:00
Otwarcie ofert : -

Wymagania i specyfikacja

Zapytanie ofertowe

I. Opis i zakres przedmiotu zamówienia:
Wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej w korytarzach budynku głównego
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Świdnicy ul. Równa 11 - Załącznik nr 1.

II. Termin wykonania zamówienia:
1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się do 3 dni po podpisaniu umowy.
W tym też terminie Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy.
2. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na: 30 września 2018 r.

III. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
pozyskiwania oświadczeń i dokumentów.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie osobiście, za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną.

IV. Osoba do porozumiewania się z Wykonawcami.
Jacek Iwancz - dyrektor
telefon kontaktowy 74 852 05 73

V. Miejsce składania oferty cenowej
Ofertę cenową wraz z kosztorysem ofertowym należy złożyć:
1. za pośrednictwem Platformy Zakupowej OpenNexus
lub
2. w siedzibie Zamawiającego (adres 58-100 Świdnica, ul. Równa 11), sekretariat pok.27, I piętro oznaczeniem:
„Wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej w korytarzach budynku głównego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Świdnicy”
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

Termin składania ofert ustala się na 9 sierpnia 2018 r. do godz.10:00

VI. Kryteria oceny ofert:
- najkorzystniejsza cena brutto 100%.

VII. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Na załączonym formularzu oferty cenowej należy przedstawić cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz podać wysokość stawki podatku VAT.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą oraz słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Cenę należy wyliczyć na podstawie załączonego zakresu robót wg załącznika nr 3.
4. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
5. Wszystkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

VIII. Informacje dodatkowe
1. Wykonawca związany jest ofertą cenową przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz upływem terminu składnia oferty cenowej.
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
4. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej.
5. Zamawiający zawrze umowę –wzór wg załącznika nr 4 z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
7. Zamawiający zastrzega, że może on odstąpić od zamówienia jeżeli cena najtańszej oferty będzie wyższa od środków zabezpieczonych w budżecie zamawiającego na realizację powyższego zadania.

Załączniki:

1. Opis zadania
2. STWOR
3. Przedmiar robót
4. Wzór umowy
5. Schematy i rzuty

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej w korytarzach budynku głównego Zespołu Szkół Ogólnokształcących -

Rys. E-1 Schemat.pdf

Rys. E-2 Rzut piwnic [...].pdf

03 IE Przedmiar Robó [...].pdf

Rys. E-3 Rzut parter [...].pdf

umowa.pdf

Rys. E-4 Rzut 1 pięt [...].pdf

01 IE PW Opis.pdf

Rys. E-5 Rzut 2 pięt [...].pdf

02 IE ST II LO.pdf

1 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3037 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Termin dostawy - 30.09.2018 r. (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, (0)
3 Warunki płatności - przelew 21 dni, (0)
4 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz

Liczba odsłon strony: 6

Wyślij wiadomość