Postępowanie: GKV.222.18.2018 Dostawa sprzętu informatycznego dla Powiatowego Biura Geodezji i Katastru w Świdnicy

Anna Kwiatkowska
Starostwo Powiatowe w Świdnicy Oddział: Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w Świdnicy
Terminy:
Zamieszczenie : 07-08-2018 09:10:03
Składanie ofert: 10-08-2018 15:00:00
Otwarcie ofert : 10-08-2018 15:05:00

Wymagania i specyfikacja

Działając w oparciu o zapisy Regulaminu dotyczące udzielania zamówień o wartości do 30.000 euro w Starostwie Powiatowym w Świdnicy zapraszamy do złożenie oferty na dostawę sprzętu informatycznego dla Powiatowego Biura Geodezji i Katastru w Świdnicy.

I. Zamawiający:
Powiat Świdnicki NIP:884-23-69-827,  58-100 Świdnica,ul.M.Skłodowskiej-Curie 7
Adres do korespondencji i dostawy: Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w Świdnicy, ul. Parkowa 2, 58-100 Świdnica

II. Opis przedmiotu zamówienia:
CPV 30.20.00.00-1 urządzenia komputerowe
CPV 30.21.61.10-0 – skanery komputerowe
CPV 30.23.21.10-8 – drukarki laserowe

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego dla Powiatowego Biura Geodezji i Katastru w Świdnicy. Dostawę należy zrealizować na adres siedziby Powiatowego Biura Geodezji i Katastru w Świdnicy, 58-100 Świdnica, ul.Parkowa 2.
2. Specyfikacja i opis parametrów sprzętu komputerowego zawarte są w formularzu rzeczowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego i jest jednocześnie załącznik do umowy.
3. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
4. Termin realizacji zamówienia w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy.
5. Płatność wynagrodzenia Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

III. Wymagania Zamawiającego oraz dokumenty jakie powinien załączyć Wykonawca na potwierdzenie spełnienia wymagań.
1. Wymagania stawiane Wykonawcy:
a) posiadanie wiedzy,  doświadczenia zawodowego niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, wyrażające się wykonaniem w ciągu ostatnich trzech lat, licząc od dnia ogłoszenia zaproszenia do składania ofert, co najmniej dwóch podobnych dostaw;
b) wypełniony formularz rzeczowo-cenowy według wzoru stanowiącego załącznik do umowy – dokument ten należy złożyć wraz z ofertą; w formularzu rzeczowo-cenowym należy podać opis techniczny – model i parametry techniczne sprzętu proponowanego przez Wykonawcę, szczegóły dotyczące serwisu i gwarancji oraz cenę jednostkową netto, wartość netto, vat, brutto dla każdego samodzielnego elementu tworzącego zestaw (np. zestaw komputerowy: stacja robocza, monitor);
c) prowadzenie działalności gospodarczej tożsamej z przedmiotem zamówienia;d) złożenie oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 13-22  niniejszej ustawy.
2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych, w szczególności obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał.
3. Dokumenty jakie Wykonawca powinien złożyć razem z ofertą, w szczególności na potwierdzenie spełnienia wymagań:
1)  oświadczenie, że firma spełnia warunki art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych i o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 13-22 ustawy Prawo zamówień publicznych według załącznika nr 3;
2) dokumenty potwierdzające wykonanie w ostatnich 3 latach licząc od daty ogłoszenia zapytania ofertowego co najmniej 2 podobnych dostaw;
3) kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru podmiotów gospodarczych.
4) ofertę cenową według załącznika nr 5 do zapytania ofertowego;
5) wypełniony formularz rzeczowo-cenowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego – dokument ten należy złożyć wraz z ofertą; w formularzu rzeczowo-cenowym należy wypełnić wszystkie pozycje oraz podać szczegóły dotyczące serwisu i gwarancji, cenę jednostkową netto, wartość netto, vat, brutto;
6) W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu wykonawca złoży oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub art.14 RODO według załącznika nr 4.

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazania oświadczeń i dokumentów.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca mogą przekazywać pisemnie za pomocą platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/sp_swidnica lub pisemnie drogą elektroniczną na adres e-mail: a.kwiatkowska@geodezja.swidnica.pl.

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.
1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania są:
a) w zakresie procedury postępowania Anna Kwiatkowska – Zastępca Dyrektora Powiatowego Biura Geodezji i Katastru w Świdnicy, e-mail: a.kwiatkowska@geodezja.swidnica.pl, fax 74 852 33 74 wew.201
b) w zakresie udzielania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia Krzysztof Leszczyc-Laskowski – informatyk Powiatowego Biura Geodezji i Katastru w Świdnicy, e-mail: k.laskowski@geodezja.swidnica.pl, fax 74 852 33 74 wew.201
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Powiatowego Biura Geodezji i Katastru w Świdnicy tj. od 7.15 do 15.15 od poniedziałku do piątku do dnia 08 sierpnia 2018 r. do godz.15.00. Zapytania złożone po tym terminie mogą pozostać bez odpowiedzi.

VI. Miejsce i termin składania oferty cenowej.
Ofertę cenową według wzoru nr 5 wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami, o których mowa w pkt.III ust.3 należy złożyć:
-  za pośrednictwem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/sp_swidnica, lub
-  w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście w siedzibie Powiatowego Biura Geodezji i Katastru w Świdnicy, ul. Parkowa 2 w sekretariacie pok.204 (II piętro), lub
- przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@geodezja.swidnica.pl
do dnia 10 sierpnia 2018 r. do godz.15.00.

VII. Opis sposobu obliczania ceny.
1. Na załączonym formularzu oferty cenowej (załącznik nr 5), należy przedstawić cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz podać wysokość stawki podatku VAT.
2. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia: koszty przygotowania oferty, koszty transportu, ubezpieczenia na czas dostawy, świadczenia usługi gwarancyjnej, itp.
3. Cena netto, brutto oraz wartość podatku vat za wykonanie przedmiotu zamówienia z oferty cenowej musi być identyczna z sumą wartości odpowiadających kolumn nr 7, 8, 9 w formularzu rzeczowo-cenowym.
4. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą oraz słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

VIII. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonego postępowania oraz po zawarciu umowy.
W ramach prowadzonego postępowania GKV.222.18.2018 o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w formie zapytania ofertowego będą przetwarzane dane osobowe zawarte w złożonych ofertach. Ponadto dane osobowe zawarte w wybranej ofercie będą przetwarzane dla potrzeb zawarcia umowy i jej dalszej realizacji. Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informuje się, iż:
1)   Administratorem Danych Osobowych będzie Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w Świdnicy, 58-100 Świdnica,ul. Parkowa 2, zwane dalej „ADO”. Skontaktować z nim można się poprzez adres e-mail:sekretariat@geodezja.swidnica.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;
2) Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Powiatowym Biurze Geodezji i Katastru w Świdnicy jest Pan Wojciech Chudziński. Skontaktować się z nim można poprzez e-mail: iodo@geodezja.swidnica.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;
3) dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowego udzielenie zamówienia publicznego GKV.222.18.2018 dotyczącego dostawy fabrycznie nowego sprzętu informatycznego dla Powiatowego Biura Geodezji i Katastru w Świdnicy a w przypadku wyboru oferty dla potrzeb zawarcia umowy i jej dalszej realizacji; podstawą prawną przetwarzania danych jest art.6 ust.1 lit b i c RODO;
4) dane osobowe zawarte w ofercie mogą być udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt.9 RODO, w szczególności w związku z realizacją obowiązku ustawowego w zakresie udzielenia informacji publicznej;
5) dane osobowe mogą być przekazywane organom publicznym, organom ścigania lub innym organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
6) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
7) dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania danych osobowych, nie dłużej niż przez okres wynikający z JRWA (jednolitego rzeczowego wykazu akt) obowiązującego u ADO;
8) przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania;
9) nie przysługuje Panu/Pani prawo do usunięcia danych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO oraz prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. b i c RODO;
10) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
11) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Niepodanie danych spowoduje, że nie będzie możliwe uwzględnienie w niniejszym postępowaniu złożonej oferty;
12) Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez ADO, w tym profilowaniu.

IX. Informacje dodatkowe.
1. Wykonawca związany jest ofertą cenową przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert cenowych.
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
4. Wszystkie złożone dokumenty (kopie) w niniejszym postępowaniu mają być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy
5. Najkorzystniejsza oferta cenowa, to oferta określająca najniższą cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.
6. Zamawiający dopuszcza prowadzenie negocjacji cenowych z Wykonawcami, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
7. Zamawiający poprzez platformę zakupową niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej.
8. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez konieczności przeprowadzania ich ponownej oceny.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość pozostawienia niniejszego zapytania bez rozstrzygnięcia lub odstąpienia od realizacji niniejszego zadania bez podania przyczyny.

Komunikaty

2018-08-14 10:22 Anna Kwiatkowska Informujemy, że w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe wpłynęło 6 ofert. Wybrano ofertę przedstawioną przez INFUS Katarzyna Fuśnik. Cena oferty brutto 27 638,10 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy sześćset trzydzieści osiem i 10/100 złotych).

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego dla Powiatowego Biura Geodezji i Katastru w Świdnicy Dostawa sprzętu informatycznego zgodnego z formularzem rzeczowo-cenowym do siedziby Powiatowego Biura Geodezji i Katastru w Świdnicy 1 dostawa - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3037 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Formularz oferty - Załączam skan wypełnionego formularza; proszę potwierdzić TAK

Załącznik nr 5 Wzór [...].doc

(0)
3 Formularz rzeczowo-cenowy - Załączam skan wypełnionego formularza rzeczowo-cenowego; proszę potwierdzić TAK

Załącznik nr 1 formu [...].doc

(0)
4 Odpis z właściwego rejestru/ centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej/ kopia umowy spółki cywilnej wraz z aneksami - Załączam skan dokumentów; proszę potwierdzić TAK (0)
5 Oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego - Załączam skan oświadczenia; proszę potwierdzić TAK

Załącznik nr 3 oswia [...].doc

(0)
6 Oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego - Wypełniłem obowiązek informacyjny na potwierdzenie czego załączam skan oświadczenia; proszę potwierdzić TAK

Załącznik nr 4 oswia [...].doc

(0)
7 Dokumenty potwierdzające wykonanie co najmniej 2 podobnych dostaw - Załączam skany dokumentów potwierdzających wykonanie podobnych dostaw; proszę potwierdzić TAK (0)
Odblokuj formularz

Liczba odsłon strony: 1

Wyślij wiadomość