Proceeding: Przebudowa ciągu pieszego polegającego na demontażu płyt drogowych i wykonaniu nawierzchni z kostki polbruk na ul. Ogrodowej w m. Debrzno

Deadlines:
Posted : 25-06-2018 12:25:44
Placing offers: 02-07-2018 10:00:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Miasto i Gmina Debrzno
reprezentowana przez
Wojciech Kallas – Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno
ul. Traugutta 2
77-310 Debrzno
tel. 59 83 35 351
e-mail: urzad@debrzno.pl
http://bip.debrzno.pl
powiat człuchowski
województwo pomorskie
NIP: 843-15-30-511
REGON: 770979654

Do udzielenia zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579).
Procedura zamówienia realizowana zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr 102.706.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno z dnia 12 czerwca 2017r.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ciągu pieszego polegającego na demontażu płyt drogowych i wykonaniu nawierzchni z kostki polbruk na ul. Ogrodowej w m. Debrzno. W zakres inwestycji wchodzą: roboty rozbiórkowe płyt żelbetowych drogowych, roboty ziemne – wykorytowanie, profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjnego, wykonanie podsypki piaskowej, wykonanie warstwy konstrukcyjnej z mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 mm, wykonanie podsypki cementowo piaskowej 1:4 gr 3-5cm, wykonanie nawierzchni z kostki polbruk szarej gr 8cm, wykonanie kanalika ściekowego, wykonanie okrawężnikowania na ławie betonowej z opornika drogowego 100 x 12 x 25, przełożenie wjazdu z płyt drogowych, regulacja istniejących pokryw i wpustów deszczowych, niwelacja terenu wg stanu istniejącego nawierzchni. Długość przebudowywanego odcinka wynosi 90,0 m, szerokość: 3 m.
2. Szczegółowy zakres prac został opisany w załączonej dokumentacji projektowej.

3. Terminy realizacji zamówienia:
1. Rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych – nie później niż w ciągu 7 dni po przekazaniu terenu budowy.
2. Termin zakończenia wykonywania robót budowlanych: do 31.08.2018r.

4. Wymagania stawiane Wykonawcom:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
a) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawienie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia;
c) Cena ofertowa cena obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia.

5. Kody CPV zamówienia:
CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

6. Sposób uzyskania dodatkowej informacji dotyczącej przedmiotu zamówienia: Paweł Gibczyński, tel. 604 795 437

7. Kryteria oceny ofert:
a) Cena – 100 %
b) Cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia oraz wszelkie dodatkowe koszty (np. należne zaliczki na podatek oraz składki, jakie Zamawiający zobowiązany będzie odprowadzić, zgodnie z odrębnymi przepisami, koszt dojazdu na miejsce wyjazdu/wycieczki, itp.).

8. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ WYKONAWCY:
a) Oświadczenie Wykonawcy złożone w formularzu na platformie Open Nexus
b) Kosztorys ofertowy szczegółowy

9. Złożone oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następujących kryteriów
a) CENA: 100%
C = [C min / C bad] x 100
gdzie:
C - liczba punktów za cenę oferty brutto
C min - najniższa cena ofertowa brutto
C bad - cena oferty badanej brutto

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

W przypadku wyboru oferty Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie 5 dni.

10. Ofertę należy złożyć za pomocą platformy zakupowej Open Nexus do dnia 02.07.2018r. do godz. 10.00.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Dokumentacja.zip zip 1795.15 2018-06-28 09:21:56 Proceeding
zapytanie.pdf pdf 712.07 2018-06-28 09:22:04 Proceeding
2018_chogrodowa_wybor.pdf pdf 306.45 2018-07-10 09:36:30 Public message

Announcements

2018-07-10 09:38 Anna Król Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2018_chogrodowa_wybo [...].pdf

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Przebudowa ciągu pieszego na drodze osiedlowej przy ul. Ogrodowej w m. Debrzno PROSZĘ DOŁĄCZYĆ OBOWIĄZKOWY ZAŁĄCZNIK - KOSZTORYS OFERTOWY SZCZEGÓŁOWY 1 building work - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5354 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - PROSZĘ POTWIERDZIĆ (0)
2 Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawienie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia - PROSZĘ POTWIERDZIĆ (0)
3 Cena ofertowa cena obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia - PROSZĘ POTWIERDZIĆ (0)
4 Kosztorys ofertowy szczegółowy - PROSZĘ DOŁĄCZYĆ OBOWIĄZKOWY ZAŁĄCZNIK - KOSZTORYS OFERTOWY SZCZEGÓŁOWY (0)
5 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views: 229