Postępowanie: Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej w ramach inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Piastowskiej 21 w Kwidzynie”

Jakub Kołodziejczyk
Urząd Miejski w Kwidzynie
Terminy:
Składanie ofert: 14-06-2018 10:00:00
Otwarcie ofert : 14-06-2018 10:05:00

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

  1. Zapraszamy do złożenia oferty na Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej w ramach inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Piastowskiej 21 w Kwidzynie”. 
  2. Wg. kosztorysu ofertowego Wykonawcy robót wartość robót w branży konstrukcyjno-budowlanej wynosi 147 396,93 PLN (netto). Planowany termin zakończenia robót określa się na 12.11.2018 r. Dokumentacja projektowa dostępna jest tutaj.
  3. Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy pełen zakres czynności określonych w art. 25, 26 i 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 t.j. z dnia 2016.03.08) 
  4. Termin realizacji zamówienia: 12.12.2018 r.
  5. Okres gwarancji:uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych.
  6. Warunki płatności: Rozliczenie przedmiotu umowy będzie odbywało się fakturą końcową. Wypłata należności za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi z konta Zamawiającego przelewem niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14-dni, licząc od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. Dopuszcza się możliwość wystawienia przez Wykonawcę faktury częściowej proporcjonalnie do zaawansowania robót budowlanych po zatwierdzeniu przez Zamawiającego zakresu wykonanych prac. Koszty i opłaty związane z realizacją umowy, a także koszty wizyt roboczych, delegacji i innych obciążają Wykonawcę. 
  7. Inne istotne warunki zamówienia: O udzielenie zamówienia mnogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: dysponują co najmniej jedną osobą, która będzie sprawowała nadzór inwestorski, posiadającą łącznie: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, prawo pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wykształcenie co najmniej średnie oraz doświadczenie polegające na należytym pełnieniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert nadzoru inwestorskiego nad realizacją co najmniej 2 robót budowlanych branży budowlanej.

Załączniki do postępowania

Osoba wystawiająca postępowanie nie dodała żadnych załączników

Adres dostawy

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Nadzór inwestorski Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej w ramach inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Piastowskiej 21 w Kwidzynie” 1 usługa - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3243 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość