Postępowanie: Sprzedaż i dostawa automatu czyszcząco-zbierającego zasilanego sieciowo dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Świebodzinie

Justyna Więckiewicz
Gmina Świebodzin Oddział: Szkoła Podstawowa nr 6
Terminy:
Składanie ofert: 14-06-2018 10:00:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

ZAPROSZENIE

Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego z siedzibą w Świebodzinie, Osiedle Łużyckie 28, 66-200 Świebodzin,
tel. 68 475 22 75 fax. 68/ 475 2275, strona internetowa www.psp6swiebodzin.com.pl
zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest :
Sprzedaż i dostawa automatu czyszcząco-zbierającego zasilanego sieciowo
dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Świebodzinie

1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42995000-7 różne maszyny czyszczące
2. Sposób i termin składania ofert:
2.1. Oferty wg załączonego wzoru należy składać przez Platformę Zakupową Open Nexus
do dnia 14 czerwca 2018 r. do godz. 10.00.
2.2. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
3. Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia: do dnia 30 czerwca 2018 r.
4. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie kryterium 100 % cena.
5. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami:
Justyna Więckiewicz tel.: 068 4752275
Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) – zgodnie
z art. 4 ust. 8.

W załączeniu:
- formularz ofertowy
- projekt umowy

Adres dostawy

Szkoła Podstawowa nr 6
Osiedle Łużyckie 28
66-200 Świebodzin

Komunikaty

2018-06-14 10:25 Justyna Więckiewicz Dzień dobry,
Sprzedawców, którzy nie załączyli kart charakterystyki oferowanych produktów do oferty na platformie, proszę o przesłanie kart na maila sp6swiebodzin@wp.pl.

Pozdrawiam
Justyna Więckiewicz

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Automat czyszcząco - zbierający o parametrach zgodnych z formularzem oferowym -

Formularz-ofertowy_m [...].pdf

1 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3243 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Termin dostawy - do 30 czerwca 2018 r., proszę potwierdzić (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - przelew 21 dni, proszę potwierdzić (0)
4 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość