Postępowanie: Zakup fabrycznie nowego osobowego w formie leasingu operacylnego z opcją wykupu.

Teatr Polski im. Hieronima Konieczki Bydgoszcz
TEATR POLSKI IM.HIERONIMA KONIECZKI
Terminy:
Składanie ofert: 14-06-2018 10:00:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Zamawiający:
Teatr Polski im. Hieronima Konieczki
85-071 Bydgoszcz, al. Mickiewicza 2
NIP: 5541000818
www.teatrpolski.pl

Osoba do kontaktu:
Waldemar Gracz
Kierownik działu techniczno-gospodarczego
T 52 33 97 816
M 784 638 913
e-mail: waldemar.gracz@teatrpolski.pl

Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową dedykowaną dla Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej http://tpb.nbip.pl/tpb/,
Termin związania ofertą wynosi 30 dni liczonych od dnia upływu terminu składania ofert.

Jedyne kryterium wyboru stanowi cena. Spośród wybranych ofert zostanie wybrana ta oferta, która spełnia wymagania Zamawiającego i będzie zawierała najniższą cenę.
CENĘ stanowi: cena oferowanego samochodu, koszt leasingu i koszty wykupu (1%) za cały okres trwania umowy leasingu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest leasing 1 sztuki nowego samochodu osobowego (zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia pojazdu zarejestrowanego z przebiegiem do 100km) . Parametry techniczno-jakościowe dla samochodu osobowego oraz warunki leasingu określono w pkt II.
II. Szczegółowy opis
1. Wymagane warunki techniczne:

• rok produkcji: 2017 lub nowszy,
• nadwozie przystosowane dla 5 osób,
• typ silnika: benzyna,
• skrzynia biegów: manualna lub automatyczna,
• liczba drzwi: 5 typ: kombi
• norma emisji spalin EURO 6
• moc nie mniejsza niż 110KM

2. Wymagane minimalne wyposażenie:
• poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera,
• boczne poduszki (lub kurtyny) powietrzne dla kierowcy i pasażera,
• ABS (bądź system równoważny zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania),
• system stabilizacji toru jazdy,
• centralny zamek,
• czujniki parkowania,
• klimatyzacja,
• fabryczny radioodtwarzacz,
• elektrycznie otwierane szyby drzwi przednich,
• koło zapasowe lub dojazdowe,
• lakier: metalizowany,
• elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne,
• wspomaganie układu kierowniczego,


3. Wymagana gwarancja producenta:
1) Mechaniczna min. 5 lat,
2) powłoka lakiernicza 5 lat
3) perforacja nadwozia 5 lat


4. Wymagania dotyczące leasingu:
* Waluta: - złoty polski
* Leasing operacyjny oparty o zmienną stopę WIBOR 1 M
* Wartość pierwszej wpłat -10% wartości
* okres finansowania leasingu - 59 miesięcy
* leasing z opcją wykupu – 1% wartości
* naliczanie rat nastąpi od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił odbiór przedmiotu leasingu
* spłaty rat zgodnie z harmonogramem (stanowiącym załącznik do umowy leasingowej), spłaty rat 25 dnia każdego miesiąca następującego po odbiorze przedmiotu leasingu (faktura vat płatna przelewem w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury)
* rodzaj rat leasingowych -jednakowej wysokości
* opłata manipulacyjna - 0%
* całkowity koszt leasingu z rozbiciem na poszczególne elementy (koszt leasingu obejmuje koszt ubezpieczenia pojazdu)
* ubezpieczenie OC, AC, NNW w całym okresie umowy leasingu, ponoszone jest przez Zamawiającego
* wybór zakładu ubezpieczeń i zakresu ubezpieczenia należy do wykonawcy/leasingodawcy, z zastrzeżeniem, że Zamawiający w zakresie ubezpieczenia wymaga samochodu zastępczego na czas naprawy
* Zamawiający nie wpłaca kaucji gwarancyjnej za nabyty samochód
* Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć projekt umowy, który zakresem będzie zgodny z opisem przedmiotu zamówienia
* Zamawiający wymaga ,po rozliczeniu leasingu operacyjnego, aby dostawca odkupił pojazd od Zamawiającego za wartość rynkową na dzień wykupienia przeliczoną zgodnie ze stanem technicznym pojazdu


5. Informacje dodatkowe:

* odległość punktu serwisowego obsługującego Zamawiającego nie może przekraczać 50 km od siedziby Zamawiającego.
* wykonawca zapewni nie dłuższy niż 12 godzinny czas reakcji serwisu od momentu powiadomienia przez zamawiającego (fax, e-mail)
* przekazanie pojazdu - Zamawiający odbierze pojazd na własny koszt z miejsca odbioru wskazanego przez Wykonawcę
* Wykonawca dokona rejestracji pojazdu. Zamawiający upoważnia wyłonioną firmę leasingową do przeniesienia koszów rejestracji samochodu na Zamawiającego fakturą w wysokości poniesionych opłat urzędowych.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wyboru oferty bądź unieważnienia postępowania bez podania przyczyny

Załączniki do postępowania

Osoba wystawiająca postępowanie nie dodała żadnych załączników

Adres dostawy

TEATR POLSKI IM.HIERONIMA KONIECZKI
AL. ADAMA MICKIEWICZA 2
85-071 BYDGOSZCZ

Komunikaty

2018-06-08 11:53 Teatr Polski im. Hieronima Konieczki Bydgoszcz Dokonano edycji następujących elementów postępowania: data zakończenia
2018-06-08 11:51 Teatr Polski im. Hieronima Konieczki Bydgoszcz Na zapytanie oferenta:
Z uwagi na sezon urlopowy i trudności związane z procesowaniem transakcji, proszę o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 14 czerwca 2018 r.
Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 14 czerwca 2018r.
2018-06-07 12:03 Teatr Polski im. Hieronima Konieczki Bydgoszcz Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:
Pytanie 1:
Czy dopuszczają Państwo leasing oparty o WIBOR 3M?
odpowiedź:
Nie dopuszczamy.

Pytanie 2:
Proszę o udzielenie informacji jakiego oprocentowania oferty oczekuje Zamawiający, tj. oprocentowania zmiennego - część odsetkowa raty leasingowej ulega obniżeniu w przypadku spadku stopy WIBOR 1M i podwyższeniu w przypadku wzrostu stopy WIBOR 1 M w stosunku do jej poziomu przyjętego do kalkulacji ceny oferty oprocentowania stałego - stałe i niezmienne raty w trakcie trwania leasingu.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga stałych i niezmiennych rat w trakcie trwania umowy leasingowej.
2018-06-06 12:09 Teatr Polski im. Hieronima Konieczki Bydgoszcz Zamawiający udziela odpowiedzi na niżej zadane pytanie:
Czy Zamawiający dopuści finansowanie w formie wynajmu długoterminowego, spełniającego wymienione warunki leasingu?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza formy wynajmu długoterminowego.
2018-06-06 11:10 Teatr Polski im. Hieronima Konieczki Bydgoszcz Zamawiający udziela odpowiedzi do niżej cytowanych zapytań:

Pytanie:
1. Zamawiający wskazał, że czas trwania umowy powinien wynosić 60, w tym samym czasie zamierza on uiścić 60 rat. Uprzejmie informuję, że w l. operacyjnym występuje o jedną ratę mniej niż faktycznie trwa umowa. W umowie trwającej 60 miesięcy Zamawiający uiści zatem 59 rat. Dodatkową opłatą, ale nie ratą leasingową, jest czynsz inicjalny. Opłata za wykup (depozyt gwarancyjny) uiszczany jest razem z ostatnią ratą. Proszę o akceptację takiego sposobu kalkulacji oferty i korektę formularz ofertowego w taki sposób, by znalazła się w nim liczba 59 rat, czas trwania umowy 60 miesięcy.

Odpowiedź:
Zamawiający zamierza zawrzeć umowę na 60 miesięcy. Dla Zamawiającego nie ma większego znaczenia czy leasing będzie opiewał na 59 czy 60 rat leasingowych. Jedynym kryterium, które ustalił zamawiający będzie zaoferowana cena (która obejmuje: cenę oferowanego samochodu, koszt leasingu i koszty wykupu za cały okres trwania umowy leasingu).
Zmawiający zamieścił formularz ofertowy w wersji edytowalnej, co daje Wykonawcy możliwość złożenia oferty zgodnie ze stosowanymi przez siebie procedurami, tj. może wskazać np. że wpłata początkowa + pierwsza rata leasingowa wynosi ...., bądź że koszty wykupu + ostatnia rata leasingowa wynosi ....
Zamawiający dopuszcza edycję formularza oferty w pozycji "rodzaj składnika ceny".


Pytanie:
2. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgadza się, aby integralną część umowy stanowiła tabela opłat i prowizji, zgodnie z której postanowieniami, jeżeli Zamawiający złoży wniosek o wykonanie niestandardowej obsługi umowy lub też jeżeli Zamawiający spóźniał się będzie z płatnościami to obowiązany będzie do zapłaty określonych w tabeli opłat i prowizji opłat. Opłaty te wystąpić mogą tylko na wniosek lub z winy Zamawiającego i nie powstaną jeżeli umowa będzie prawidłowo realizowana. Nie możemy się zgodzić na brak opłat za czynności jakie podejmujemy w wyniku nienależytej realizacji umowy przez klienta lub na jego wyraźny wniosek, ponieważ Wykonawca z tego powodu ponosiłby koszty jakie nie miałyby pokrycia.

Odpowiedź:
Zmawiający zgadza się, aby integralną częścią umowy stanowiła tabela opłat i prowizji.


Pytanie:
3. Z uwagi na fakt iż, zapisy dot. wymagań leasingu (WIBOR 1M) wykluczają zapisy się wzajemnie – równe raty - zwracamy się prośbą o udzielenie informacji jakiego oprocentowania oferty oczekuje Zamawiający, tj. oprocentowania zmiennego - część odsetkowa raty leasingowej ulega obniżeniu w przypadku spadku stopy WIBOR 1M i podwyższeniu w przypadku wzrostu stopy WIBOR 1 M w stosunku do jej poziomu przyjętego do kalkulacji ceny oferty oprocentowania stałego - stałe i niezmienne raty w trakcie trwania leasingu.

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga złożenia oferty w równych ratach leasingowych. Tym samym Zamawiajmy wykreśla ze specyfikacji zapis " Leasing operacyjny oparty o zmienną stopę WIBOR 1 M"

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 samochód osobowy w formie leasingu osobowego CENĘ stanowi: cena oferowanego samochodu, koszt leasingu i koszty wykupu (1%) za cały okres trwania umowy leasingu zał. formularz oferty

formularz oferty oso [...].rtf

1 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3243 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Termin dostawy - 30 dni od dnia podpisania umowy, proszę potwierdzić (0)
2 Warunki płatności - leasing operacyjny z opcją wykupu (1%), proszę potwierdzić (0)
3 Formularz oferty - proszę o załączenie skanu wypełnionego i podpisanego przez osobę uprawnioną formularza oferty (0)
4 Projekt umowy - proszę o załączenie projektu umowy, który zakresem będzie zgodny z opisem przedmiotu zamówienia (0)
5 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość