Postępowanie: Przeprowadzenie konsultacji lekarskich w ramach działania 2 projektu pn.: "Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością"

Dorian Mateja
Gmina Miasto Mysłowice Oddział: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Terminy:
Składanie ofert: 17-05-2018 09:00:00
Otwarcie ofert : 17-05-2018 09:10:00

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

I. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Mysłowice

ul.Powstańców 1, 41-400Mysłowice

NIP: 222-00-12-288

II. NABYWCA

Urząd Miasta Mysłowice

ul.Powstańców 1 41-400Mysłowice

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Kod CPV: 85121100-4 - ogólne usługi lekarskie

2. Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie nie więcej niż 32 konsultacji lekarskich (wraz z wydaniem zaświadczenia), kwalifikujących do wzięcia udziału w projekcie „Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością”.

3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Pojedyncza konsultacja obejmuje:

- wywiad medyczny z lekarzem,

- pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar wzrostu, masy ciała,

- obliczenie wskaźnika BMI (ostateczne potwierdzenie otyłości, wskaźnik BMI > 30),

- określenie przeciwwskazań (uwzględniając aktualny stan wiedzy medycznej) do udziału osoby zgłaszającej się do projektu, w oparciu o jej stan zdrowia lub dopuszczenie do wzięcia udziału – brak przeciwwskazań,

- wydanie zaświadczenia na formularzu dostarczonym przez zamawiającego.

Płatność za faktycznie wykonane usługi.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 18.05.-01.06.2018 r.

Pacjenci telefonicznie umówią się na wizytę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus do dnia 17.05.2018 r. do godziny 9:00.

2.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, niewypełnienie wszystkich wskazanych wymagań spowoduje nieprzyjęcie oferty w niniejszym postępowaniu i jej odrzucenie. Oferta taka nie będzie mogła zostać poprawiona i uzupełniona przez Wykonawcę.

3.Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

VI. OCENA OFERT

1.Zamawiający dokona oceny spośród ofert kompletnych i spełniających wymagania na podstawie następujących kryteriów:

a)Cena jednostkowa – waga 100%Obliczane wg wzoru cena najniższa/każda cena x 100

2.Podana cena towaru lub usługi musi zawierać wszystkie koszty wykonawcy (w tym koszty dostawy).

3.Ofertowanie odbywa się w oparciu o ceny netto.

4.W przypadku złożenia co najmniej dwóch najkorzystniejszych ofert z jednakową ceną Zamawiający zastrzega sobie prawo do skierowania dodatkowego zapytania cenowego.

5.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.Oferent składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu wskazanym jako termin składania ofert.

7.Jeżeli wybrany Oferent odmówi realizacji zamówienia Zamawiający może dokonać ponownego wyboru oferty spośród nieodrzuconych ofert.

8.Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1.O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub platformy zakupowej.

2.Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem wykonawcy. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji Zamawiający opublikuje za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus informacje o wyniku.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Dorian Mateja z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych pod numerem telefonu 32 31 71 313 oraz adresem e-mail:d.mateja@um.myslowice.pl

PODCZAS WYPEŁNIANIA OFERTY PROSZĘ ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA NA CAŁKOWITĄ WARTOŚĆ  PROJEKTU ORAZ NA WARTOŚĆ PODATKU VAT!!!

Załączniki do postępowania

Osoba wystawiająca postępowanie nie dodała żadnych załączników

Adres dostawy

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 konsultacja lekarska - 32 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.2964 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności 0% przelew 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy 0% Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
4 zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia 0% proszę potwierdzić (0)
5 zlecenie wykona lekrz posiadający prawo wykonywania zawodu,lekarz udzielający świadczeń posiada jedną z następujących specjalizacji: internista, medycyna rodzinna, lub lekarz z innych dziedzin medycyny 0% proszę potwierdzić (0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość