Postępowanie: Przygotowanie dokumentacji projektowo – budowlanej Zabezpieczenia osuwiska „Tucholska” i przebudowy ul. Tucholskiej w Koronowie od km 1+300 do km 1+690 (IPP.271.19.2018)

Maria Klapczyńska
Urząd Miejski Koronowo Oddział: Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego
Terminy:
Zamieszczenie : 09-04-2018 14:35:46
Składanie ofert: 17-04-2018 09:00:00
Otwarcie ofert : -

Wymagania i specyfikacja

Gmina Koronowo zwraca się z zapytaniem ofertowym, dotyczącym przygotowania dokumentacji projektowo – budowlanej Zabezpieczenia osuwiska „Tucholska” i przebudowy ul. Tucholskiej w Koronowie od km 1+300 do km 1+690.
Prosimy o dokonanie kalkulacji kosztów wynagrodzenia należnego wykonawcy za wymienione powyżej opracowanie.
Zadanie dofinansowane ze środków na usuwanie klęsk żywiołowych.
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – budowalnej Zabezpieczenia osuwiska „Tucholska” i przebudowy ul. Tucholskiej w Koronowie od km 1+300 do km 1+690.
2) Dokumentację należy opracować na podstawie:
- Projektu robót geologicznych,
- Decyzji Starosty zawierającą projekt robót geologicznych,
- Dokumentacji geologiczno – inżynierskiej,
- Decyzji Starosty zatwierdzającą dokumentację geologiczno – inżynierską,
- Karty rejestracyjnej osuwiska.
3) W ramach zamówienia wykonawca ma obowiązek:
a) wykonać mapę sytuacyjno - wysokościową do celów projektowych,
b) wykonać dokumentację geotechniczną,
c) wykonać projekt budowlano - wykonawczy zabezpieczenia osuwiska wraz z obliczeniami, badaniami, opiniami, uzgodnieniami wynikającymi z przepisów prawa,
d) wykonać projekt budowlano – wykonawczy przebudowy drogi ul. Tucholskiej w Koronowie wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami, decyzjami administracyjnymi,
e) uzyskać decyzję o Środowiskowych Uwarunkowaniach oraz opracować raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (jeżeli zajdzie taka konieczność),
f) uzyskać decyzję celu publicznego (jeśli zajdzie taka konieczność),
g) uzgodnić projekt z gestorami sieci infrastruktury technicznej,
h) uzyskać pozwolenie na budowę dla całego zamierzenia będącego przedmiotem zamówienia,
i) opracować Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla wszystkich branż i kategorii robót budowlanych będących w zakresie projektu,
j) opracować kompletną dokumentację kosztorysową tzn. kosztorysy inwestorskie i ofertowe wraz z przedmiarami robót dla wszystkich branż i kategorii robót budowlanych niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania,
k) wykonać studium wykonalności.
4) Zaleca się aby przed złożeniem oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu inwestycji.
5) Wszelkie rozwiązania techniczne i technologiczne stabilizacji osuwiska należy przedstawić i uzgodnić z Zamawiającym na etapie opracowywania dokumentacji.
6) Prace projektowe stanowiące przedmiot zamówienia powinny być zaopatrzone w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że są one wykonane zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi ustawami i rozporządzeniami i że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.
7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskiwania od wykonawcy informacji o postępie prac i przyjętych rozwiązaniach w trakcie projektowania, jak również prawa do zgłaszania swoich uwag, które wykonawca uwzględni w dalszych pracach nad projektem.
8) Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego i niezwłocznego udzielania wyjaśnień w terminie 3 dni na ewentualne zapytania wykonawców, złożone w toku przetargu na realizacje zadania na podstawie wykonanej dokumentacji projektowo budowlanej, a także zajmowania stanowiska w przypadku złożenia odwołania.
9) Wszelkie opłaty i koszty związane z uzyskaniem wymaganych decyzji, pozwoleń, uzgodnień i opinii, niezbędnych do zrealizowania inwestycji, ponosi Wykonawca.
10) Forma opracowania:
Dokumentację projektową należy wykonać w formie:
a) tradycyjnej:
- dokumentacja geotechniczna w 4 egz.
- projekty budowlano – wykonawcze wraz z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 4 egz. dla Zamawiającego i dodatkowo w liczbie niezbędnej do uzyskania koniecznych decyzji lub zgłoszeń,
- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz.,
- przedmiar robót – 2 egz.,
- kosztorys inwestorski i ofertowy (również w wersji edytowalnej .xls) – 2 egz.,
b) elektronicznej: 2 egz. kompletnej dokumentacji na płytach CD (wersja elektroniczna musi ściśle odpowiadać wersji papierowej, tj. zawierać jej całą zawartość).
2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi za wady
2.1. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na dokumentację projektową będącą przedmiotem zamówienia.
2.2. Okres gwarancji i rękojmi na dokumentację projektową będącą przedmiotem zamówienia rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru i kończy się z upływem 36 miesięcy.
2.3. Wykonawca ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie wady prawne i konsekwencje istnienia tych wad ujawnione lub mogące się ujawnić w przyszłości.
2.4. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie na swój koszt wszelkich wad dokumentacji projektowej. Z tytułu usunięcia wad Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.
2.5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w dokumentacji projektowej, ujawnionych w okresie, o którym mowa w pkt. 2.2, w terminie niezbędnym do ich usunięcia, określonym na piśmie przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.
2.6. Wykonawca odpowiada za wady wykonanych według dokumentacji projektowej robót budowlanych. W przypadku wystąpienia takich wad, Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty, jakie Zamawiający poniósł w związku z robotami budowlanymi wykonanymi w oparciu o dokumentację projektową będącą przedmiotem zapytania.
2.7. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu w związku z wykonywaniem robót budowlanych prowadzonych w oparciu o dokumentację projektową będącą przedmiotem zapytania, jeżeli roboty te wykonane były zgodnie z tą dokumentacją, a szkoda powstała w związku z wadami i brakami w tej dokumentacji.
3. Prawa autorskie
3.1. W ramach oferowanego wynagrodzenia Wykonawca:
1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu zapytania ofertowego a tworzące całość pod nazwą dokumentacji projektowej,
2) zezwala Zamawiającemu na korzystanie z wyżej określonych opracowań i ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami – tj. udziela Zmawiającemu praw zależnych.
3.2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 3.1 następuje:
1) z chwilą faktycznego podpisania protokołu odbioru końcowego lub
2) po odstąpieniu od umowy przez którąkolwiek ze stron w wypadkach i na zasadach określonych w umowie oraz
3) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie wszystkich pól eksploatacji.
3.3. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do opracowań (dokumentacji projektowej) stanowiących przedmiot niniejszego zapytania ofertowego, Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.
4. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia winien wykazać, że:
1) dysponuje osobą/osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. posiadając-ą/ymi uprawnienia budowlane do projektowania o specjalności inżynieryjnej drogowej,
2) posiada doświadczenie w postaci wykonania w ostatnich 5 latach co najmniej dwóch zamówień odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego zamówienia tj.: zamówienie na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej stabilizacji lub likwidacji osuwiska oraz załączy dowody określające czy te usługi zostały wykonane należycie.
5. Ocena spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia/nie spełnia”, w oparciu o załączone przez Wykonawcę do oferty dokumenty określone w pkt 4 niniejszego zapytania.
6. Do oferty należy dołączyć:
1) formularz ofertowy – załącznik nr 1
2) oświadczenie wykonawcy, wg wzoru stanowiącego - załącznik nr 2,
3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 3.
Wymienione w wykazie osoby powinny posiadać aktualne zaświadczenie o wpisie na listę właściwej izby samorządu zawodowego.
4) wykaz usług – sporządzony wg wzoru - załącznik nr 4 oraz dowody potwierdzające należyte wykonanie usług.
5) pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy.
7. Zamawiający udzieli wykonawcy zamówienia, pełnego pełnomocnictwa do reprezentowania przed organami opiniującymi, wydającymi decyzje oraz zgody.
8. W zakres zamówienia wchodzi również dokonanie przez Wykonawcę wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny i kwalifikacji, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i zapłacie za jego wykonanie.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
10. Kryterium oceny ofert: cena 100 %, przy czym oferowana cena za wykonanie zamówienia powinna uwzględniać formę ryczałtu rozliczonego na podstawie jednej faktury.
11. Termin wykonania zamówienia: do dnia 30 listopada 2018 r.
12. Informacje dodatkowe.
1) Przedmiot zamówienia w dokumentacji projektowo – przedmiarowej należy opisać uwzględniając zapisy art. 29 i art. 30 uPzp,
2) Dokumentację należy wykonać zgodnie z przepisami regulującymi przedmiotową problematykę, a w szczególności z przepisami:
a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z późn.zm.),
b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn.zm.),
c) rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r., poz. 462 ze zm.),
d) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129 ze zm.),
e) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 ze zm.).
13. Ofertę należy złożyć do dnia 17.04.2018 r. do godz. 09:00.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert:
1) w formie pisemnej:
- Ofertę należy złożyć w kopercie, oznaczonej następująco: Oferta na Zabezpieczenia osuwiska „Tucholska”. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Koronowie ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo – sekretariat, pokój nr 13 /I piętro/ (liczy się godzina dostarczenia oferty do Zamawiającego).
2) w formie elektronicznej:
- możliwość złożenia oferty e-mailem na adres: maria.klapczynska@um.koronowo.pl,
- możliwość złożenia oferty przez platformę zakupową.
Link do platformy: https://platformazakupowa.pl/koronowo/aukcje.

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Przygotowanie dokumentacji projektowo – budowlanej Zabezpieczenia osuwiska „Tucholska” i przebudowy ul. Tucholskiej w Koronowie od km 1+300 do km 1+690 Przedmiot zamówienia opisany w zapytaniu ofertowym 1 usługa - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3037 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Termin realizacji - do dnia 30 listopada 2018 r., proszę potwierdzić (0)
2 Spełnianie warunków udziału w postępowaniu i niepodleganie wykluczeniu - Oświadczam, że spełniam warunki udziału określone w zapytaniu ofertowym oraz nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp, proszę potwierdzić oraz załączyć oświadczenie

Załącznik nr 2 - ośw [...].docx

(0)
3 Warunki płatności - wynikające z projektu umowy, proszę potwierdzić

umowa projekt.doc

(0)
4 Posiadanie wymaganych uprawnień - Oświadczam, że dysponuję osobą/osobami posiadającą/ymi uprawnienia budowlane do projektowania o specjalności inżynieryjnej drogowej, proszę potwierdzić oraz załączyć wykaz osób wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie uprawnień

Załącznik nr 3 - wyk [...].docx

(0)
5 Posiadanie wymaganego doświadczenia - Oświadczam, że posiadam doświadczenie w postaci wykonania w ostatnich 5 latach co najmniej dwóch zamówień polegających na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej stabilizacji lub likwidacji osuwiska, proszę potwierdzić oraz załączyć wykaz usług wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie tych usług

Załącznik nr 4 - wyk [...].docx

(0)
6 Pełnomocnictwo - Jeżeli dotyczy, proszę załączyć (oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię należy dostarczyć do zamawiającego w dniu podpisania umowy) (0)
7 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
8 Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do umowy, proszę załączyć

załącznik nr 1 - for [...].docx

(0)
Odblokuj formularz

Liczba odsłon strony: 4

Wyślij wiadomość