Postępowanie: Akumulator EXIDE EB 802

Paweł Słupek
Komenda Główna Policji
Terminy:
Składanie ofert: 14-03-2018 10:00:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Termin realizacji zamówienia do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
Wszelkie koszty związane z realizacja zamówienia w tym koszt transportu / przesyłki leżą po stronie Dostawcy/Wykonawcy.
Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie postępowania, a Dostawca/Wykonawca składając ofertę godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.
Dostawca /Wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Płatność za przedmiot zamówienia będzie dokonana na rzecz Wykonawcy przelewem bankowym na rachunek określony na fakturze Wykonawcy, w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty dostarczenia przez Dostawcę/Wykonawcę do Wydziału Koordynacji Gospodarki Transportowej Biura Logistyki Policji KGP, ul. Iwicka 14, 00-735 Warszawa, (nr faksu 22 60 148 68) prawidłowo wystawionej faktury VAT, wystawionej po zrealizowaniu dostawy.
Faktura wystawiona zostanie wskazując jako płatnika: Komendę Główną Policji, 02-624 Warszawa, ul. Puławska 148/150, NIP: 521-31-72-762, REGON: 012137497
Zamówienia odbywają się wyłącznie za pomocą platformy zakupowej na stronie https://platformazakupowa.pl/ (nie są przyjmowane oferty składane w inny sposób, niż poprzez formularz na stronie postępowania).
W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu na koszt Dostawcy.
Dostawca/Wykonawca gwarantuje , że produkt jest nowy, fabrycznie zapakowany i wolny od wad.
Zamawiający zastrzega, że przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Dostawcy/Wykonawcy, Dostawcy/Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie w stosunku do KGP.
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z określonymi w postępowaniu kryteriami wyboru oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia.
Dostawca/Wykonawca który niejednokrotnie nie wywiązał się z oferty ( terminowość dostaw, zgodność faktury z zamówieniem itp.) nie będzie brany pod uwagę w kolejnych postępowaniach.

W razie niewyrażenia zgody na powyższe warunki – proszę nie składać oferty!

Wymagana gwarancja na dostarczony przedmiot zamówienia – gwarancja jaką przewiduje producent, lecz nie krócej niż 12 miesięcy od daty odbioru przez Zamawiającego.

Załączniki do postępowania

Osoba wystawiająca postępowanie nie dodała żadnych załączników

Adres dostawy

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Iwicka 14
00-735 Warszawa

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Akumulator EXIDE EB 802 80Ah 700A (EN) 1 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3021 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Termin dostawy - 2 dni, proszę potwierdzić (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
4 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość