Postępowanie: Usługa prania i dezynfekcji przedmiotów pościelowych, bielizny osobistej i umundurowania (numer postępowania ZP/190/2018)

Terminy:
Składanie ofert: 14-03-2018 10:00:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Regulamin obowiązujący Wykonawców składających za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej oferty realizacji zamówień na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

1. Zamówienia realizowane przez KWP w Kielcach za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej www.platformazakupowa.pl.
2. KWP w Kielcach nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
3. Pełna specyfikacja zamówienia, ewentualne załączniki i inne niezbędne informacje są zamieszczone na stronie konkretnego zamówienia, a Wykonawca godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności za złożoną ofertę.
4. Podana przez Wykonawcę cena za realizację zamówienia musi zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia, tzn. że KWP w Kielcach nie ponosi żadnych innych kosztów związanych z realizacją zamówienia, np. kosztów dostawy.
5. O ile nie wskazano inaczej, oferty składa się w cenie brutto.
6. Wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
7. Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 30 dni od daty realizacji zamówienia oraz otrzymania przez KWP w Kielcach prawidłowo wystawionej faktury.
8. Wykonawca gwarantuje, że przy realizacji dostaw, usług i robót budowlanych zaoferowany przedmiot zamówienia lub wykorzystane materiały są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz spełniają wymagania wynikające z przepisów prawa.
9. W przypadku realizowania dostawy niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz ze złożoną przez Wykonawcę ofertą, KWP w Kielcach zwróci niezgodny przedmiot zamówienia na koszt i ryzyko Wykonawcy.
10. KWP w Kielcach wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z określonymi w postępowaniu kryteriami wyboru oferty.
11. W przypadku kilku pozycji zakupowych (kilku zadań), KWP w Kielcach zastrzega sobie prawo wyboru Wykonawcy oddzielnie dla każdego zadania.
12. KWP w Kielcach zastrzega, że przeprowadzane postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy, a Wykonawcom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do KWP w Kielcach.
13. Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się oraz akceptacja Wykonawcy niniejszego regulaminu. Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez Wykonawcę oświadczenia woli, iż akceptuje przedmiotowy regulamin oraz wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i warunki postępowania, a także zobowiązuje się do ich przestrzegania.
14. Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.
15. Warunki płatności - przelew 30 dni.

Zamawiający uzna ofertę za ważną tylko i wyłącznie wtedy kiedy każda z pozycji zostanie wyceniona.
W razie niewyrażenia zgody na powyższe warunki – proszę nie składać oferty!
Wykonawca składając ofertę oświadcza, że zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z póżn. zm.) spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym nr ZP/190/2018 oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 ust.1 pkt. 12-23 ustawy.
Uwaga!
Wykonawca składając ofertę zamieszcza na platformie zakupowej wypełniony w całości Załącznik nr 2 – Formularz oferty cenowej, w którym dokonuje wyceny wszystkich pozycji w nim zawartych.

Adres dostawy

Adres firmy
ul. J. Kusocińskiego 51
25-045 Kielce

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 usługa prania Należy dołączyć do oferty wypełniony formularz oferty cenowej.

zał. 2 formularz ofe [...].doc

1 komplet - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3021 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 10% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość