Postępowanie: Wyk. robót budowlano-rozbiórkowych budynku nr 2 gospodarczego zlokalizowanego na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy Placu Wolności 9 w Bydgoszczy.

Maciej Grabowski
Urząd Miasta Bydgoszcz Oddział: Wydział Inwestycji Miasta
Terminy:
Składanie ofert: 15-01-2018 09:00:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM
NR WIM.271.2.1.2018 z dnia 05.01.2018r.
(w przedmiocie zamówienia o wartości od kwoty 6.000 euro do kwoty 30.000 euro wyłączonego z obowiązku stosowania przepisów prawa zamówień publicznych na podst. art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz.U.2017.1579 t.j. z poźn. zm.)

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

Wydział przeprowadzający postępowanie:
Wydział Inwestycji Miasta (WIM), ul. Grudziądzka 9-15, bud. B, 85-130 Bydgoszcz

2.Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie robót budowlanych – rozbiórkowych budynku nr 2 - gospodarczego (dawnych ubikacji) zlokalizowanego na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy Placu Wolności 9 w Bydgoszczy (ZSO) (działka o nr ew. 40/2 w obrębie 130) w ramach inwestycji Miasta pn. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul Plac Wolności 9 w Bydgoszczy” w zakresie wynikającym z przedmiaru robót budowlanych, dokumentacji projektowej oraz decyzji administracyjnej, z uwzględnieniem w oferowanej cenie kosztów związanych ze:
- zgłoszeniem robót rozbiórkowych do Powiatowego Inspektoratu Budowlanego w Bydgoszczy/dopełnieniem formalności określonych decyzją nr 202/2016 udzielającą pozwolenia na budowę (w tym rozbiórkę) ww. inwestycji z dnia 04.03.2016r. (znak: WAB.II.6740.1650.2015.MBS),
- sprawdzeniem przed rozpoczęciem rozbiórki wszystkich występujących w budynku instalacji – trwałego „odcięcia”,
- utylizacją materiałów pochodzących z rozbiórki,
- odzyskaniem pełnych, nieuszkodzonych 4000szt. cegieł wraz z ich zmagazynowaniem
na terenie lub w budynku szkoły w miejscu wskazanym przez przedstawiciela ZSO,
- oczyszczenie terenu po robotach rozbiórkowych i jego wyrównanie,
- sporządzeniem inwentaryzacji powykonawczej wraz ze zgłoszeniem do zasobów
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej Miejskiej Pracowni Geodezyjnej
w Bydgoszczy.

2.1. Informacje dodatkowe dotyczące warunków formalnych (podmiotowych) jakie powinien spełniać wykonawca zamówienia, tj.:
1) prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym,
2) dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym posiadającymi wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
3) posiadanie doświadczenia – 1 wykonane w ciągu ostatnich 3 lat zamówienie związane z realizacją robót o podobnym zakresie i charakterze,

2.2. Roboty budowlane związane z zamówieniem jak wyżej należy wykonać zgodnie z:
1) dokumentacją projektową,
2) zasadami wiedzy technicznej,
3) obowiązującymi przepisami w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.2017.1332 t.j. z późn. zm.)
4) zaleceniami wynikającymi z nadzoru ornitologicznego, chiropterologiczny, archeologicznego nad prowadzonymi robotami przez wykonawców zatrudnionych przez Zamawiającego/WIM,
5) koordynacja/ współpraca z ornitologiem, chiropterologiem, archeologiem oraz wykonawcą wycinek drzew i krzewów.
2.3 Załączniki do ogłoszenia:
1) przedmiar robót budowlanych,
2) dokumentacja projektowa – wyciąg: opis rozbiórek, mapa,
3) zdjęcia – 5 ujęć,
4) decyzja nr 202/2016 udzielającą pozwolenia na budowę (w tym rozbiórkę) ww. inwestycji z dnia 04.03.2016r. (znak: WAB.II.6740.1650.2015.MBS),
5) wzór umowy,

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Kryterium oceny ofert: 100 % cena - ryczałt.

4. Termin wykonania zamówienia: do 30 marca 2018r. (wskazane wykonanie głównych
prac w zimowej przerwie szkolnej tj. od 12 do 25 lutego 2018r.)

5. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami:
Inspektor WIM, Dorota Piasecka – tel. 52 58 59 229,
Inspektor WIM, Arkadiusz Lewandowski – tel. 52 58 58 653.


6. Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe upływa dnia 15.01.2018r.
(poniedziałek) o godz. 9.00

KIEROWNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI MIASTA
URZĘDU MIASTA BYDGOSZCZY
JOANNA ŻMICH-FÓRMANIAK

Komunikaty

2018-01-15 12:16 Maciej Grabowski zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

PlacWolnWynik.pdf

2018-01-15 12:10 Maciej Grabowski Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

PlacWolnWynik.htm

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Wyk. robót budowlano-rozbiórkowych budynku nr 2 gospodarczego zlokalizowanego na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy Placu Wolności 9 w Bydgoszczy. Przedmiot zamówienia obejmuje zakres określony w ogłoszeniu o zapytaniu ofertowym i wzorze umowy. 1 kpl. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.2964 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Warunki płatności - przelew 30 dni, warunek obowiązkowy zgodnie ze wzorem umowy, proszę potwierdzić (0)
2 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość