Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Sprzedaż drewna pozyskanego z lasu, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

Agnieszka Majerska
Urząd Miasta Kamienna Góra Department: Wydział Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska
Deadlines:
Published : 27-12-2017 09:59:49
Placing offers : 02-01-2018 14:30:00
Offers opening : -
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Burmistrz Miasta Kamienna Góra zaprasza do składania ofert na zakup drewna pochodzącego z wycinki drzew z terenu lasu, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kamienna Góra, w ilości: 169,83 m³, na podstawie zadań z zakresu gospodarki leśnej określonych w decyzjach administracyjnych Starosty Kamiennogórskiego nr AŚ.6164.1.85.2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r., zmienionej w części decyzją nr AŚ. 6164.1.135.2017 z dnia 24 października 2017 r., nr AŚ. 6164.1.136 .2017 z dnia 17 października 2017 r., oraz protokołem z oględzin nr AŚ. 6164.1.149.2017 z dnia 8 listopada 2017 r., zgodnie z otrzymanymi świadectwami legalności pozyskania drewna.
W skład którego wchodzą: 53,98 m³ kłoda iglasta (WK).
Drewno stosowe (S) o łącznej masie 115,85 m³, w rozbiciu przedstawia się następująco:
- Topola S2a - 7,78 m³
- Buk S4 - 2,24 m³
- Świerk S2ap - 19,25 m³
- Md S2b - 7,14 m³
- Św S4 – 19,15 m³
- Modrzew S4 - 4,30 m³
- Świerk S2b - 22,47 m³
- Świerk S2a - 30,46 m³
- Wiąz S2a - 0,85 m³
- Topola S4 - 2,21 m³
Powyższe drewno złożone jest w trzech miejscach na terenie lasu w Kamiennej Górze (ul. Lubawska przy torach kolejowych, przy ul. Cichej (bloki punktowce oraz oraz Góra Parkowa przy starej Ciepłowni), do odbioru własnym transportem.

1. Sprzedaż dotyczy pełnej całej ilości drewna. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
2. Oferent zobowiązany jest do poniesienia wszelkich kosztów związanych z wyciągnięciem drzewa z lasu, z jego załadunkiem, odbiorem i transportem zakupionego drzewa z miejsc wskazanych przez Sprzedającego.
3. Drewno można oglądać w dni robocze: od czwartku do poniedziałku w godz. 7.30 – 15.30 po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Kamiennej Górze.
1. Oferta powinna zawierać (wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia oraz Projekt umowy, stanowiący załącznik nr 2)
imię i nazwisko i adres lub nazwę (firmy bądź instytucji) i siedzibę oferenta oraz dane kontaktowe (telefon, e-mail).
Dodatkowe informacje:
1. Kryterium wyboru oferty: najwyższa oferowana kwota brutto.
2. Oferent, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie do 7 dni od daty zawiadomienia o wyborze oferty. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.
3. Załączniki stanowią integralną część oferty.
4. Osobą upoważnioną do kontaktu i udzielania dodatkowych informacji jest Magdalena Bręśkiewicz, tel: 75 64 55 129 e-mail: magdalena.breskiewicz@kamiennagora.pl
5. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zapytanie ofertowe.odt odt 21.65 2017-12-27 09:59:49 Proceeding
Umowa sprzedaży drewna.odt odt 25.57 2017-12-27 09:59:49 Proceeding

Announcements

2018-01-04 10:29 Agnieszka Majerska Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Postępowanie zostało anulowane z uwagi na brak oferentów.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Sprzedaż drewna - 169.83 m^3 - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3326 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Termin odbioru drewna - do dnia 12.01.2018, proszę potwierdzić (0)
2 Oświadczenie - Oświadczam,że dokonałem oględzin drewna, proszę potwierdzić (0)
3 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)

The number of page views: 587