Proceeding: Dostawa radiotelefonów wraz z ukompletowaniem dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Deadlines:
Posted : 14-11-2017 12:58:33
Placing offers: 21-11-2017 15:00:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

1. Termin realizacji zamówienia - maksymalnie do dnia 27.12.2017 r.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
3. Termin płatności 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.
Forma płatności przelew. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu/przesyłki leżą po stronie Wykonawcy.
5. Jeżeli dostarczony towar jest niezgodny ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i złożoną przez dostawcę ofertą KWP w Łodzi odsyła towar na koszt wykonawcy.
6. Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z w/w postanowieniami, Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i projektem umowy i ich akceptacja. Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie zawarte postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. W przypadku braku zgody na powyższe warunki – prosimy nie składać ofert.
7. Zamawiający przewiduje możliwość dostawy dodatkowej ilości radiotelefonów w ramach środków posiadanych na realizację przedmiotowego zadania. (Maksymalnie 11 radiotelefonów). Minimalne ilości radiotelefonów zostały określone w SOPZ i formularzu ofertowym.
8. Dodatkowe ilości sprzętu (dotyczy tylko radiotelefonów) zostaną podane wybranemu Wykonawcy po wyborze najkorzystniejszej oferty, przy założeniu że środki posiadane przez Zamawiającego na realizację przedmiotowego zamówienia okażą się wystarczające na zakup dodatkowej ilości sprzętu. Dodatkowe zamówienie będzie realizowane po cenach jednostkowych przedstawionych w ofercie i obejmować będzie sprzęt tożsamy z asortymentem zaoferowanym w ofercie.
9. Cena oferty obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia - w tym koszty transportu, przesyłki, koszty warsztatów (włączając koszty dokumentacji oraz koszty zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu – w przypadku zaproponowania przez Wykonawcę miejsca warsztatów poza siedzibą Zamawiającego – pokryje Wykonawca)
10. Ofertę należy złożyć wg załączonego wzoru „ Formularz ofertowy”
11. Prosimy o zapoznanie się z załącznikami.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.doc doc 90.5 2017-11-14 12:58:33 Proceeding
formularz ofertowy radiotelefony.doc doc 41.5 2017-11-14 12:58:33 Proceeding
umowa radiotelefony.doc doc 82 2017-11-14 12:58:33 Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Radiotelefon noszony systemu Tetra MTP3250 Zgodnie z załączonym Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia 46 set - (0)
2 Ładowarka sześciostanowiskowa Zgodnie z załączonym Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia 7 pc. - (0)
3 Zestawy do strojenia/programowania Zgodnie z załączonym Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia 2 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4504 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Termin dostawy - maksymalnie do 27.12.2017,proszę potwierdzić (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
4 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views - 212