Postępowanie: Dostawa radiotelefonów wraz z ukompletowaniem dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Terminy:
Składanie ofert: 21-11-2017 15:00:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

1. Termin realizacji zamówienia - maksymalnie do dnia 27.12.2017 r.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
3. Termin płatności 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.
Forma płatności przelew. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu/przesyłki leżą po stronie Wykonawcy.
5. Jeżeli dostarczony towar jest niezgodny ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i złożoną przez dostawcę ofertą KWP w Łodzi odsyła towar na koszt wykonawcy.
6. Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z w/w postanowieniami, Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i projektem umowy i ich akceptacja. Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie zawarte postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. W przypadku braku zgody na powyższe warunki – prosimy nie składać ofert.
7. Zamawiający przewiduje możliwość dostawy dodatkowej ilości radiotelefonów w ramach środków posiadanych na realizację przedmiotowego zadania. (Maksymalnie 11 radiotelefonów). Minimalne ilości radiotelefonów zostały określone w SOPZ i formularzu ofertowym.
8. Dodatkowe ilości sprzętu (dotyczy tylko radiotelefonów) zostaną podane wybranemu Wykonawcy po wyborze najkorzystniejszej oferty, przy założeniu że środki posiadane przez Zamawiającego na realizację przedmiotowego zamówienia okażą się wystarczające na zakup dodatkowej ilości sprzętu. Dodatkowe zamówienie będzie realizowane po cenach jednostkowych przedstawionych w ofercie i obejmować będzie sprzęt tożsamy z asortymentem zaoferowanym w ofercie.
9. Cena oferty obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia - w tym koszty transportu, przesyłki, koszty warsztatów (włączając koszty dokumentacji oraz koszty zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu – w przypadku zaproponowania przez Wykonawcę miejsca warsztatów poza siedzibą Zamawiającego – pokryje Wykonawca)
10. Ofertę należy złożyć wg załączonego wzoru „ Formularz ofertowy”
11. Prosimy o zapoznanie się z załącznikami.

Adres dostawy

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi (I)
ul. Lutomierska 108/112
91-048 Łódź

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Radiotelefon noszony systemu Tetra MTP3250 Zgodnie z załączonym Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia 46 kpl. - (0)
2 Ładowarka sześciostanowiskowa Zgodnie z załączonym Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia 7 szt. - (0)
3 Zestawy do strojenia/programowania Zgodnie z załączonym Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia 2 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.2964 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Termin dostawy - maksymalnie do 27.12.2017,proszę potwierdzić (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
4 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość