Postępowanie: Dostawa radiotelefonów wraz z ukompletowaniem dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Składanie ofert:
Rozpoczęcie: 14-11-2017 12:58:33
Zakończenie: 21-11-2017 15:00:00
Pozostało: Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

1. Termin realizacji zamówienia - maksymalnie do dnia 27.12.2017 r.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
3. Termin płatności 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.
Forma płatności przelew. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu/przesyłki leżą po stronie Wykonawcy.
5. Jeżeli dostarczony towar jest niezgodny ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i złożoną przez dostawcę ofertą KWP w Łodzi odsyła towar na koszt wykonawcy.
6. Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z w/w postanowieniami, Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i projektem umowy i ich akceptacja. Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie zawarte postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. W przypadku braku zgody na powyższe warunki – prosimy nie składać ofert.
7. Zamawiający przewiduje możliwość dostawy dodatkowej ilości radiotelefonów w ramach środków posiadanych na realizację przedmiotowego zadania. (Maksymalnie 11 radiotelefonów). Minimalne ilości radiotelefonów zostały określone w SOPZ i formularzu ofertowym.
8. Dodatkowe ilości sprzętu (dotyczy tylko radiotelefonów) zostaną podane wybranemu Wykonawcy po wyborze najkorzystniejszej oferty, przy założeniu że środki posiadane przez Zamawiającego na realizację przedmiotowego zamówienia okażą się wystarczające na zakup dodatkowej ilości sprzętu. Dodatkowe zamówienie będzie realizowane po cenach jednostkowych przedstawionych w ofercie i obejmować będzie sprzęt tożsamy z asortymentem zaoferowanym w ofercie.
9. Cena oferty obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia - w tym koszty transportu, przesyłki, koszty warsztatów (włączając koszty dokumentacji oraz koszty zakwaterowania, wyżywienia i dojazdu – w przypadku zaproponowania przez Wykonawcę miejsca warsztatów poza siedzibą Zamawiającego – pokryje Wykonawca)
10. Ofertę należy złożyć wg załączonego wzoru „ Formularz ofertowy”
11. Prosimy o zapoznanie się z załącznikami.

Adres dostawy

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi (I)
ul. Lutomierska 108/112
91-048 Łódź

Zmiany w postępowaniu

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot postępowania

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Waluta Dołącz
Plik
1 Zestawy do strojenia/programowania Zgodnie z załączonym Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia 2 szt. (0)
2 Ładowarka sześciostanowiskowa Zgodnie z załączonym Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia 7 szt. (0)
3 Radiotelefon noszony systemu Tetra MTP3250 Zgodnie z załączonym Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia 46 kpl. (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.2217 PLN

Pytania i kryteria

Lp Nazwa Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Termin dostawy maksymalnie do 27.12.2017,proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
4 Warunki płatności przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
(0)
Pytania do specyfikacji