Postępowanie: Zakup artykułów elektrycznych

Składanie ofert:
Rozpoczęcie: 09-11-2017 15:26:19
Zakończenie: 15-11-2017 10:00:00
Pozostało: Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

1. Zamówienia realizowane przez KWP zs. w Radomiu za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej www.platformazakupowa.pl.
2. KWP zs. w Radomiu nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
3. Pełna specyfikacja zamówienia, ewentualne załączniki i inne niezbędne informacje są zamieszczone na stronie konkretnego zamówienia, a Wykonawca/Dostawca godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności za złożoną ofertę.
4. Podana przez Wykonawcę/Dostawcę cena za realizację zamówienia musi zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia, tzn. że KWP zs. w Radomiu nie ponosi żadnych innych kosztów związanych z realizacją zamówienia, np. kosztów dojazdu.
5. O ile nie wskazano inaczej, oferty składa się w cenie brutto.
6. Termin płatności na rzecz Wykonawcy/Dostawcy wynosi 30 dni od dostarczenia przez Wykonawcę/Dostawcę Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury za prawidłowo wykonane prace/dostawę.
7. KWP zs. w Radomiu zastrzega, że przeprowadzane postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy/Dostawcy, a Wykonawcom/Dostawcą nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do KWP zs. w Radomiu.
8. Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się oraz akceptacja Wykonawcy/Dostawcy niniejszego regulaminu. Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez Wykonawcę/Dostawcę oświadczenia woli, iż akceptuje przedmiotowy regulamin oraz wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i warunki postępowania, a także zobowiązuje się do ich przestrzegania.
9. Adres dostawy i lokalizacja wykonywanych prac: 26-600 Radom, ul. 11-go Listopada 37/59
10. Osoba wyznaczona do kontaktów z Wykonawcami/Dostawcami: Maurycy Witkowski tel. 519-035-437

Adres dostawy

KWP z siedzibą w Radomiu
11 Listopada 37/59
26-600 Radom

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Art. Elektryczne -

Załącznik nr 1.xlsx

1 komplet - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3022 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Termin dostawy - 21 dni, proszę potwierdzić

Załącznik nr 2.xlsx

(0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
4 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość