Postępowanie: Zakup i dostawa przyrządu do badania hamulca najazdowego dla SOT KWP zs. w Radomiu

Składanie ofert:
Rozpoczęcie: 07-11-2017 11:52:00
Zakończenie: 15-11-2017 10:00:00
Pozostało: Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

1) Zakupy KWP zs. w Radomiu wystawione na platformie zakupowej Open Nexus realizowane są tylko i wyłącznie poprzez platformę (nie są przyjmowane oferty składane w inny sposób, niż poprzez formularz na stronie postępowania). Wyjątkiem są ogłoszenia o przetargu, gdzie ofertowanie odbywa się w sposób opisany w ogłoszeniu.
2) Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie postępowania, a wykonawca składając ofertę godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.
3) Podana cena towaru lub usługi musi zawierać wszystkie koszty wykonawcy łącznie z kosztem dostawy, a ofertowanie odbywa się w oparciu o ceny brutto.
4) Oferent jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres co najmniej 30 dni od zakończenia postępowania.
5) Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 30 dni od daty realizacji zamówienia oraz otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
6) Wykonawca gwarantuje, że przy realizacji dostaw i robót zaoferowany asortyment lub wykorzystane materiały są fabrycznie nowe i spełniają wszystkie parametry określone przez Zamawiającego oraz wymagania wynikające z przepisów prawa.
7) Zamawiający zastrzega, że przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy bez podania przyczyny, a Oferentom z tego tytułu nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie.
8).) Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia, w zakresie wymaganych dokumentów – poza wypełnieniem formularza na stronie postępowania – platformie zakupowej Open Nexus należy dołączyć skan:
• wypełniony we wszystkich pozycjach i podpisany Formularza ofertowy - Załącznik Nr 1.
• zatwierdzony Opis Przedmiotu Zamówienia
• dokumenty wskazane w Formularzu ofertowym –załączniki do oferty od lit. a) do lit. d)
• w przypadku udzielenia pełnomocnictwa - oryginału pełnomocnictwa lub kopii poświadczonej przez notariusza.
Uwaga: OFERTY BEZ ZAŁĄCZONYCH WYMIENIONYCH WYPEŁNIONYCH DOKUMENTÓW NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.
9) Przy wyborze oferty najkorzystniejszej KWP zs. w Radomiu ma prawo nie wziąć pod uwagę oferty złożonej przez wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę zawartą z KWP zs. w Radomiu , co skutkowało odstąpieniem od umowy z winy wykonawcy lub naliczeniem kar umownych, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zdanie pierwsze ma zastosowanie w przypadku gdy naliczenie kar umownych lub odstąpienie od umowy nastąpiło w okresie trzech lat przed wszczęciem postępowania na platformie zakupowej.
10) Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią powyższych wymagań i ich akceptacja. Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez Oferenta oświadczenia woli, iż akceptuje przedmiotowe wymagania, akceptuje przedstawiony wzór umowy oraz wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i warunki postępowania, a także zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Osoby do kontaktu
sprawy formalne: Edyta Bukowska tel. 48/345 28 61
sprawy techniczne: Paweł Bujski tel. 48/345 32 22

Adres dostawy

SOT
Energetyków 14
26-600 Radom

Komunikaty

2017-11-15 12:52 Edyta Bukowska W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych na ZAKUP I DOSTAWĘ PRZYRZĄDU DO BADANIA HAMULCA NAJAZDOWEGO DLA SOT KWP ZS. W RADOMIU, jako najkorzystniejsza w ramach danego zadania wybrana została oferta firmy:
"UNIMETAL-Serwis" Sp. z o.o. ul. Kujańska 10, 77-400 Złotów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Przyrząd do badania hamulca najazdowego proszę wpisać cenę oferty z formularza ofertowego - netto

Opis przedmiotu zamó [...].pdf

Formularz ofertowy.p [...].pdf

1 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3022 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Termin dostawy - do 10 dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy, proszę potwierdzić (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
4 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość