Postępowanie: Bieżąca obsługa techniczna budynków i lokali komunalnych Miasta Kostrzyn nad Odrą.w terminie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Składanie ofert:
Rozpoczęcie: 21-11-2017 11:39:35
Zakończenie: 07-12-2017 12:00:00
Pozostało: Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

1. Zamawiający: Miasto Kostrzyn nad Odrą
ul. Graniczna 2
66-470 Kostrzyn nad Odrą

2. Przedmiot zamówienia: „Bieżąca obsługa techniczna budynków i lokali komunalnych Miasta Kostrzyn nad Odrą”.

2.1. Zamówienie obejmuje:
2.1.1. Bieżąca obsługa techniczna budynków należących do Miasta Kostrzyn nad Odrą wraz z lokalami oraz lokali komunalnych
(mieszkalnych i użytkowych) w budynkach wspólnot mieszkaniowych.
2.1.2. Pełnienie całodobowo pogotowia technicznego przez cały okres obowiązywania Umowy. Wykonawca ma 30 minut na podjęcie
działań w celu usunięcia awarii.
2.1.3. Usuwanie usterek w urządzeniach znajdujących się na placach zabaw.
2.1.4. Przeprowadzenie rocznego przeglądu gazowego w budynkach mieszkalnych należących do Miasta Kostrzyn nad Odrą
w czerwcu 2018r."
2.1.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 zapytania.

3. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.
W ofercie należy podać cenę netto i brutto uwzględniającą wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty transportu,
robocizny, elektronarzędzi itp. niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Koszt materiałów ponosi Zamawiający.
5. Inne istotne warunki zamówienia:
5.1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do zapytania.
5.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 zapytania.
5.3. Wykonawca musi dysponować (nie mogą być to osoby trzecie):
5.3.1. co najmniej dwoma osobami posiadającymi uprawnienia eksploatacyjne w zakresie konserwacji i remontów urządzeń
należących do Grupy 1 - urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające,
przesyłające i zużywające energię elektryczną o napięciu nie wyższym niż 1 kV.
5.3.2. co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia eksploatacyjne w zakresie konserwacji i remontów urządzeń instalacji i sieci
należących do Grupy 3 - urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające magazynujące
i zużywające paliwa gazowe dla urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa.
5.3.3. osoby wymienione w pkt. 5.3.1 oraz 5.3.2. winne być zatrudnione na umowę o pracę w terminie od dnia złożenia oferty do dnia
31.12.2018r.
5.4. Wykonawca musi posiadać odpowiednie doświadczenie tj. wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat (a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert, firma wykonała przynajmniej 3 usługi zgodne
z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 50 000 zł brutto.
5.5. Wykonawca musi posiadać opłaconą polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie przedmiotu zamówienia na kwotę co najmniej na
50 000 zł.
5.6. Wykonawca musi posiadać swoją siedzibę ,bazę itp., w promieniu do 30 km od siedziby Zamawiającego.
5.7. Termin płatności 14 dni od daty wystawienia i dostarczeniu faktury do Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą.
5.8. Płatnikiem jest Miasto Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2, NIP 599-27-71-328.
5.9. Wynagrodzenie będzie płatne w 12 miesięcznych ratach.
5.10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny.
5.11. Wszystkie zapytania i odpowiedzi dotyczące realizacji zamówienia publicznego są wiążące jeśli zostały złożone w formie pisemnej.

6. Sposób przygotowania oferty.
6.1. Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA”
6.2. Wyliczenie całości oferty należy wykonać w arkuszu libre Office calc zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego.
Wypełnione wyliczenie ceny powinno być podpisane przez Oferenta i dołączone do złożonej oferty.
6.3. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem.
Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
6.5. Ceny należy podać w PLN.

7. Miejsce i termin złożenia oferty.
7.1. Ofertę złożyć należy do godz.12.00 dnia 07.12.2017r.
7.2. Ofertę złożyć poprzez platformę zakupową na stronie internetowej http://www.kostrzyn.pl/.
7.3. Liczy się termin wpłynięcia oferty, oferty niepełne lub złożone po terminie zostaną odrzucone.

8. Termin związania ofertą: 30 dni

9. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Piotr Antkowicz tel. 95-727 8179

Adres dostawy

Miasto Kostrzyn nad Odrą
Graniczna 2
66-470 Kostrzyn nad Odrą

Komunikaty

2017-12-14 08:47 Piotr Antkowicz Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą, informuje, że w prowadzonym otwartym postępowaniu ofertowym na realizację usługi pn.: "Bieżąca obsługa techniczna budynków i lokali komunalnych Miasta Kostrzyn nad Odrą w 2018 roku" wpłynęła jedna oferta złożona przez Zakład Usług Remontowo – Budowlanych i Handlowych STABILA z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Mickiewicza 22/7 na kwotę 67 949,41 zł brutto.
Oferta spełniła wszystkie wymogi formalne i została wybrana.
2017-11-23 11:19 Piotr Antkowicz Dokonano edycji następujących elementów postępowania: opis pozycji numer 1

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Bieżąca obsługa techniczna budynków i lokali komunalnych Miasta Kostrzyn nad Odrą. Z uwagi na dwie stawki podatku VAT w wycenie wartości zamówienia proszę w pozycji ceny netto - wpisanie ceny brutto z formularza ofertowego i wybranie O% stawki podatku VAT Proszę dołączyć zeskanowany wypełniony oraz podpisany formularz ofertowy wraz z wyliczeniem ceny.

Formularz ofertowy.p [...].pdf

Wyliczenie ceny do w [...].ods

1 usługa - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3022 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Dysponowanie co najmniej dwoma osobami posiadającymi aktualne uprawnienia (osoby winne być zatrudnione na umowę o pracę u Oferenta na okres: od dnia złożenia oferty do dnia 31.12.2018r.) eksploatacyjne w zakresie konserwacji i remontów, urządzeń należących do Grupy 1 - Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną o napięciu nie wyższym niż 1 kV. - Proszę dołączyć do oferty kserokopie uprawnień. (0)
3 Dysponowanie co najmniej jedną osobą posiadającymi uprawnienia (osoba winna być zatrudniona na umowę o pracę u Oferenta na okres: od dnia złożenia oferty do dnia 31.12.2018r. – może być to osoba wymieniona w pkt.1) eksploatacyjne w zakresie konserwacji i remontów, urządzeń instalacji i sieci należących do Grupy 3 urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające magazynujące i zużywające paliwa gazowe dla urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa - Proszę dołączyć do oferty kserokopie uprawnień. (0)
4 Posiadania opłaconej polisy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie przedmiotu zamówienia co najmniej na 50 000 zł na dzień złożenia oferty - Proszę dołączyć do oferty kserokopie aktualnej polisy. (0)
5 Posiadania wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich pięciu lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert, firma wykonała przynajmniej 3 usługi zgoprzedmiotem zamówienia - Potwierdzenie(referencje), że w okresie ostatnich pięciu lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert, firma wykonała przynajmniej 3 usługi zgodne z przedmiotem zamówienia na sumę wyższą niż 50 tys. zł brutto rocznie (0)
6 Wykonawca musi posiadać swoją siedzibę ,bazę itp., w promieniu do 30 km od siedziby Zamawiającego - - (0)
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość