Plan of proceedings for a year 2021

Purchase items Order type Order procedure Order value CPV code Initiation date Social clauses? Additional information Update information Updated date Created date
Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów ornych Construction work Basic mode - no negotiation 162601.63 - III quarter No - - 2021-01-28 17:14:56 2021-01-28 17:14:56
Budowa i modernizacja chodników Construction work Basic mode - no negotiation 731707.32 - I quarter No - - 2021-01-28 17:16:32 2021-01-28 17:16:32
Budowa i modernizacja dróg gminnych Construction work Basic mode - no negotiation 3009174.76 - I quarter No - - 2021-01-28 17:20:26 2021-01-28 17:20:26
Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – budowa parkingów przy stacjach kolejowych w m. Świlcza, Rudna Wielka, Trzciana Construction work Basic mode - no negotiation 638267 - IV quarter No - - 2021-01-28 17:21:50 2021-01-28 17:21:50
Budowa zadaszonej wiaty na placu targowym w Bratkowicach na dz.nr ewid. 866/1 Construction work Basic mode - no negotiation 804516 - I quarter No - - 2021-01-28 17:23:22 2021-01-28 17:23:22
Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego na budynek wielomieszkaniowy z przeznaczeniem na lokale mieszkalne w zasobie gminy Construction work Basic mode - no negotiation 203252.03 - III quarter No - - 2021-01-28 17:25:15 2021-01-28 17:25:15
Wykonanie prac modernizacyjnych związanych z dostosowaniem budynku Urzędu Gminy Świlcza Construction work Basic mode - no negotiation 243902.44 - IV quarter No - - 2021-01-28 17:26:26 2021-01-28 17:26:26
Nadbudowa budynku Euroregionalnego Centrum Informacji Gospodarczej, Kulturalnej i Turystycznej Construction work Basic mode - no negotiation 121951.22 - II quarter No - - 2021-01-28 17:28:15 2021-01-28 17:28:15
Wykonanie dobudowy windy przy budynku OSP Trzciana Construction work Basic mode - no negotiation 195121.95 - III quarter No - - 2021-01-28 17:30:10 2021-01-28 17:30:10
Dostosowania obiektów oświatowych do obowiązujących przepisów p.poż i sanitarnych: Szkoła Podstawowa w Mrowli, Szkołą Podstawowa w Trzcianie, Szkoła Podstawowa nr 2 w Bratkowicach Construction work Basic mode - no negotiation 813008.13 - III quarter No - - 2021-01-28 17:33:03 2021-01-28 17:33:03
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Bratkowice i Trzciana Construction work Basic mode - no negotiation 158536.59 - I quarter No - - 2021-01-28 17:37:20 2021-01-28 17:37:20
Wykonanie oświetlenia dróg, parkingów, boisk sportowych Construction work Basic mode - no negotiation 373983.74 - IV quarter No - - 2021-01-28 17:38:55 2021-01-28 17:38:55
Prace budowalne wykonanie modernizacji trybuny, budowa nawodnienia, oświetlenia oraz piłkochytów na stadionie sportowym w Bratkowicach Construction work Basic mode - no negotiation 406504.07 - III quarter No - - 2021-01-28 17:40:10 2021-01-28 17:40:10
Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF ”Utworzenie Gminnego Klubu Seniora jako domu dziennej opieki dla osób starszych w zabytkowym budynku byłego spichlerza umiejscowionego na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Trzcianie i dostosowanie do pełnienia nowych funkcji” dostawa wyposażenia Delivery Basic mode - no negotiation 234353.26 - I quarter No - - 2021-01-28 17:41:15 2021-01-28 17:41:15
Usługi projektowe Service Basic mode - no negotiation 339330.08 - II quarter No - - 2021-01-28 17:42:42 2021-01-28 17:42:42
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i lokalnych w Gminie Świlcza w sezonie zimowym 2020/2021 Service Basic mode - no negotiation 243902.44 - III quarter No - - 2021-01-28 17:44:25 2021-01-28 17:44:25
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Świlcza Service Basic mode - no negotiation 4629666.67 - III quarter No - - 2021-01-28 17:45:52 2021-01-28 17:45:52
Budowa sieci wodociągowej na odcinku od działki nr ewid. 1079/30 obręb Świlcza do istniejącego wodociągu na dz. nr ewid. 177/7 obręb Rudna Wielka Construction work Basic mode - no negotiation 155408.55 - I quarter No - - 2021-02-19 13:41:25 2021-02-19 13:41:25