Postępowanie: Telefony komórkowe i akcesoria

Składanie ofert:
Rozpoczęcie: 12-09-2017 14:00:08
Zakończenie: 14-09-2017 10:00:00
Pozostało: Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Wymagania Zamawiającego – Działu Łączności i Obsługi Informatycznej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie odnośnie niniejszego postępowania:

1) Zamówienia realizowane przez Zamawiającego za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej www.platformazakupowa.pl/wspol_szczytno , to znaczy, że nie są przyjmowane oferty składane w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy.

2) Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie postępowania, a dostawca/wykonawca składając ofertę godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.

3) Podana cena towaru lub usługi musi zawierać wszystkie koszty wykonawcy łącznie z kosztem dostawy, a ofertowanie odbywa się w oparciu o ceny brutto.

4) Oferent jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres co najmniej 14 dni od zakończenia postępowania.

5) Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 30 dni od daty realizacji zamówienia oraz otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

6) Wykonawca gwarantuje, że przy realizacji dostaw i robót zaoferowany asortyment lub wykorzystane materiały są fabrycznie nowe i spełniają wszystkie parametry określone przez Zamawiającego oraz wymagania wynikające z przepisów prawa.
7) Wykonawca zapewnia, że cała dostawa będzie realizowana jedną przesyłką. Zamawiający nie dopuszcza dostaw częściowych, w partiach lub niekompletnych.
8) Jeżeli dostarczony towar nie będzie dostarczony jedną przesyłką lub jest niezgodny ze specyfikacją z zapytania ofertowego i złożoną przez dostawcę/wykonawcę ofertą - Zamawiający odeśle towar na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9) Dowodem zrealizowania zamówienia będzie protokół zdawczo - odbiorczy, podpisany bez uwag przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy i upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego w imieniu którego działa Paweł Pomierski , e-mail:p.pomierski@wspol.edu.pl tel. 89 621 5118
10) Zamawiający zastrzega, że przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy bez podania przyczyny, a Oferentom z tego tytułu nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie.

12) Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią powyższych wymagań i ich akceptacja. Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez Oferenta oświadczenia woli, iż akceptuje przedmiotowe wymagania oraz wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i warunki postępowania, a także zobowiązuje się do ich przestrzegania.

W razie nie wyrażenia zgody na powyższe warunki – proszę nie składać oferty!
Warunki gwarancji na dostarczony towar zgodnie z zapisami w umowie.
Termin wykonania dostawy towaru zgodnie z zapisami w umowie.

Osoba do kontaktu: Paweł Pomierski , e-mail:p.pomierski@wspol.edu.pl tel. 89 621 5118

Załączniki do postępowania

Osoba wystawiająca postępowanie nie dodała żadnych załączników

Adres dostawy

Adres firmy
Marsz. Józefa Piłsudskiego 111
12-100 Szczytno

Zmiany w postępowaniu

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Xaomi redmi 4X 3/32 GB kolor - czarny, szary 4 szt. - (0)
2 Etui Xaomi redmi 4X Karbon kolor - czarny 5 szt. - (0)
3 Szkło hartowane do Xaomi redmi 4X twardość minimum 9H 5 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.2802 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Termin dostawy 10% zgodnie z warunkami umowy (0)
2 Koszt dostawy 5% po stronie dostawcy (0)
3 Warunki płatności 5% przelew 30 dni (0)
4 Cena 80% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Odblokuj formularz
Pytania do postępowania