Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PCPR.26.2.2024 Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej remontu, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz zmiana sposobu użytkowania dwóch lokali mieszkalnych na pomieszczenia użyteczności publicznej na potrzeby nowej siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie przy ulicy Obwodowej 2.

Deadlines:
Published : 25-06-2024 14:32:00
Placing offers : 02-07-2024 10:00:00
Offers opening : 02-07-2024 10:05:00
Procedure: Zapytanie o cenę
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zaproszenie do złożenia oferty.pdf pdf 314.65 2024-06-25 14:32:00 Proceeding
Wzór oferty prace projektowo - kosztorysowe.docx docx 20.01 2024-06-25 14:32:00 Proceeding
Wzór umowy usługi projektowo-kosztorysowe.docx docx 52.74 2024-06-25 14:32:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 169.91 2024-07-02 11:34:34 Public message
Informacja o wyborze oferty.pdf pdf 197.61 2024-07-02 13:49:18 Public message

Announcements

2024-07-02 13:49 Karol Kossakowski W załączeniu informacja o wyborze oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2024-07-02 11:34 Karol Kossakowski W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-07-02 10:00 Buyer message The message was withdrawn by the Buyer.
2024-07-02 07:47 Karol Kossakowski Na realizację zadania przeznaczono kwotę 40 000 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 365