Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Sukcesywna dostawa piasku kwarcowego budowlano-nasypowego

Deadlines:
Published : 18-06-2024 11:50:00
Placing offers : 25-06-2024 12:00:00
Offers opening : 25-06-2024 12:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu zaprasza do składania ofert w postępowaniu (zapytaniu ofertowym):

"Sukcesywna dostawa piasku kwarcowego budowlano-nasypowego".


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SWZ):


Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ostatni Etap 6, 32-603 Oświęcim

tel./fax: (+48) 33 843-28-14, 33 843-28-77, 33 843-09-05, fax: 33 843-17-15

e-mail: pwik@pwik.oswiecim.pl

Adres strony internetowej: http://www.pwik.oswiecim.pl

Tryb postępowania: zapytanie ofertowe z publikacją ogłoszenia.


1. Wymagany termin dostawy: do 2 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego zamówienia.

2. Dostawy: jednorazowo 27 t +/- 6% lub 54 t +/- 6% na podstawie pisemnego zamówienia

3. Warunki płatności: płatność przelewem 14 dni od daty wystawienia faktury VAT.

4. Podana cena jednostkowa (netto) musi zawierać wszystkie koszty Wykonawcy łącznie z kosztem dostawy.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

6. Oferta może być złożona tylko poprzez platformę zakupową Open Nexus do wyznaczonego dnia zakończenia postępowania (25.06.2024 r. do godz. 12:00).

7. W przypadku problemów technicznych związanych z obsługą platformy zakupowej należy kontaktować się bezpośrednio z Centrum Wsparcia Klienta - tel. 22 101 02 02 lub cwk@opennexus.com

8. Wymagane dokumenty: Deklaracja właściwości użytkowych i/lub Deklaracja zgodności.

9 Wymagane dokumenty dla dostawców, którzy nie realizowali dostaw na potrzeby PWiK Sp z o.o. w Oświęcimiu.

9.1 Przesłanie uzupełnionej ankiety dostawcy (załącznik w postępowaniu)

9.2  Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat minimum 3 dostaw materiałów, które są przedmiotem niniejszego postępowania, z podaniem zakresu zamówienia, dat wykonania oraz odbiorców.

Wykazane dostawy muszą być potwierdzone dokumentami wystawionymi przez Zamawiających, na rzecz których realizowane były dostawy, potwierdzającymi, że zamówienia wykonano terminowo i z należytą starannością.

W przypadku, gdy Zamawiający - PWiK Sp. z o.o. w Oświęcimiu jest podmiotem, na rzecz którego Dostawca wykonał wcześniej dostawy, Dostawca składając ofertę nie ma obowiązku dołączania dokumentów, o których mowa w punktach 9.1 oraz 9.2.

10. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

11. Wykonawca zobowiązuje się aby kierowca informował swój przyjazd ok 60 min przed dostarczeniem materiału, nr telefonu kontaktowego zostanie podany przy wysłaniu zamówienia.

12. Adres dostawy: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. SUW Zaborze, ul. Grojecka 4, 32-600 Oświęcim.

13. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: wartość oferty - znaczenie (waga) 100%.

14. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od daty zakończenia postępowania.

15. Zamawiający informuje, że podaną ilość należy traktować jako orientacyjną, służącą do wyboru najkorzystniejszej oferty.

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości przedmiotu zamówienia.

17. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu dostarczenia mniejszej lub większej ilości kruszywa niż określonej w postępowaniu.

18. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego od dnia zakończenia postępowania do 31.12.2024 r.

19. Informujemy, że niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia nie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od niniejszego postępowania bez wyłonienia Wykonawcy i bez podawania przyczyn oraz prawo niewybrania oferty z najniższą ceną. Potencjalni Wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami wobec Zamawiającego w związku z niniejszym zapytaniem ofertowym, w tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów, w szczególności w przypadku odstąpienia przez Zmawiającego od postępowania lub wyboru innego Wykonawcy.

20. Wykonawca składając ofertę oświadcza, że zapoznał się z warunkami udziału w postępowaniu i w pełni je akceptuje.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

       tel. 22 101 02 02
       e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

 

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Z_P 07-1_05-3 Ankieta dostawcy.pdf pdf 58.54 2024-06-18 11:50:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Piasek kwarcowy budowlano-nasypowy (żółty) frakcja 0-2 mm, PN-EN 13242+A1:2010 oraz PN-EN 13043:2004/Ap1:2010. 500 metric ton Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Grojecka 4
32-600, Oświęcim-Zaborze
(0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
4 Informacja o transporcie - Kierowca powinien zgłosić przyjazd ok 60 min przed dostarczeniem materiału, proszę potwierdzić (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 184