Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WN1/0054/24 Świadczenie usług w zakresie obsługi technicznej systemów kanalizacyjnych na terenie Gminy Redzikowo

Deadlines:
Published : 17-04-2024 11:07:00
Placing offers : 24-05-2024 12:00:00
Offers opening : 24-05-2024 12:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi w zakresie obsługi systemów kanalizacyjnych zgodnie z załączoną SWZ oraz pozostałą dokumentacją związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ - Operator techniczny na terenie Gminy Redzikowo.pdf pdf 17348.03 2024-04-17 11:07:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx docx 33.03 2024-04-17 11:07:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Wykaz wykonanych usług i oświadczenia o wymogach technicznych.docx docx 31.22 2024-04-17 11:07:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależność do tej samej grupy kapitałowej.docx docx 30.59 2024-04-17 11:07:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o aktualności danych JEDZ,.docx docx 30.41 2024-04-17 11:07:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę.docx docx 39.4 2024-04-17 11:07:00 Proceeding
JEDZ (espd)-request.xml xml 89.73 2024-04-17 11:07:00 Proceeding
JEDZ (espd)-request.pdf pdf 71.12 2024-04-17 11:07:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 803