Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Rl.271.4.2024 Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych z terenu Gminy Jaświły

Ryszard Prolan
Gmina Jaświły
Deadlines:
Published : 10-04-2024 15:02:00
Placing offers : 18-04-2024 11:00:00
Offers opening : 18-04-2024 11:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 139.14 2024-04-10 15:02:00 Proceeding
swz.BES.pdf pdf 457.12 2024-04-10 15:02:00 Proceeding
Zał. nr 1 do SWZ - Formularz Oferty.docx docx 27.84 2024-04-10 15:02:00 Proceeding
Zał. nr 2 - wzór oświadczenia art. 125 ust.1 dotyczące spełniania warunków udziału.docx docx 17.24 2024-04-10 15:02:00 Proceeding
Zał. nr 3 - wzór oświadczenia art.125 ust.1 dot. przesłanek wykluczenia.docx docx 25.04 2024-04-10 15:02:00 Proceeding
Zał. nr 4 do SWZ - wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 15.74 2024-04-10 15:02:00 Proceeding
Zał. nr 5 do SWZ - wzór oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.docx docx 24.02 2024-04-10 15:02:00 Proceeding
Zał. nr 6 do SWZ - wzór umowy.docx docx 45.58 2024-04-10 15:02:00 Proceeding
Zał. nr 7 - wykaz usług.docx docx 14.24 2024-04-10 15:02:00 Proceeding
Zał. nr 8 - wykaz miejscowości do odbioru azbestu gmina Jaświły.docx docx 14.09 2024-04-10 15:02:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 39.57 2024-04-18 12:31:47 Public message
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-sig.pdf pdf 268.27 2024-05-08 15:02:08 Public message

Announcements

2024-05-08 15:02 Ryszard Prolan W załączeniu Zamawiający przekazuje informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej.

informacja o wyborze [...].pdf

2024-04-18 12:31 Ryszard Prolan W załączeniu Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2024-04-18 11:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 94 426,50 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 388