Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WN1/0147/24 Dostawa energii elektrycznej na rok 2025 dla Spółki "Wodociągi Słupsk"

Deadlines:
Published : 10-04-2024 13:55:00
Placing offers : 20-05-2024 12:00:00
Offers opening : 20-05-2024 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
JEDZ.xml xml 91.85 2024-04-10 13:55:00 Proceeding
SWZ Energia elektryczna dla Wodociągi Słupsk na rok 2025 wraz z załącznikami.pdf pdf 1942.61 2024-04-10 13:55:00 Proceeding
JEDZ.pdf pdf 72.43 2024-04-10 13:55:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 101.9 2024-04-10 13:55:00 Proceeding
Formularz Dostaw.docx docx 12.93 2024-04-10 13:55:00 Proceeding
Formularz ofertowy.docx docx 19.91 2024-04-10 13:55:00 Proceeding
Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia.docx docx 20.42 2024-04-10 13:55:00 Proceeding
wykaz PPE.pdf pdf 532.69 2024-04-10 13:55:00 Proceeding
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU.docx docx 13.78 2024-04-10 13:55:00 Proceeding
Oświadczenie Wykonawcy.docx docx 16.8 2024-04-10 13:55:00 Proceeding
26.02.2024_wykaz_PPE do publikacji.xlsx xlsx 40.65 2024-05-06 13:01:43 Public message
Pytania i odpowiedzi nr 1.pdf pdf 3384.37 2024-05-06 13:01:43 Public message
Szacowane zużycie w taryfach (1).xlsx xlsx 16.2 2024-05-06 13:01:43 Public message
Informacja.pdf pdf 185.53 2024-05-20 12:08:12 Public message
Informacja o złożonych ofertach.pdf pdf 288.84 2024-05-21 11:24:50 Public message

Announcements

2024-05-21 11:24 Krzysztof Chmura Informacja o złożonych ofertach

Informacja o złożony [...].pdf

2024-05-20 12:08 Krzysztof Chmura Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja.pdf

2024-05-06 13:01 Krzysztof Chmura Informujemy, że w prowadzonym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły pytania na które Zamawiający udzielił odpowiedzi.
Wykonawca wystąpił o udostępnienie załącznika nr 1 do umowy w wersji excel oraz załącznik z szacowaną ilością energii w rozbiciu na poszczególne strefy czasowe dla każdego punktu poboru energii, który nie jest rozliczany całodobowo.

26.02.2024_wykaz_PPE [...].xlsx

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Szacowane zużycie w [...].xlsx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1358