Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawa osi oraz korpusów do przekładni 20PMa

Deadlines:
Published : 28-03-2024 14:03:00
Placing offers : 08-04-2024 14:02:00
Offers opening : 08-04-2024 14:07:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


Zamawiający, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie  Regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane przez MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu zwraca się z zapytaniem ofertowym, dotyczącym realizacji zamówienia osi oraz korpusów do przekładni 20PMa.

       

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku:

- niewystarczających środków na realizację zamówienia,

- zmiany zapotrzebowania Zamawiającego.


ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE TAKŻE PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA ZAPYTANIA NA KAŻDYM ETAPIE BEZ WSKAZANIA PRZYCZYNY TAKIEJ DECYZJI.

Zamawiający informuje także, że oferty składane w zapytaniu są jawne od chwili ich otwarcia i mogą być udostępniane, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa (art. 18 ust. 3 Pzp), w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt. 2 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym „przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.”.

Wykonawca nie może zastrzec informacji o nazwach, albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej, albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; cenach lub kosztach zawartych w ofercie.

  1. W sytuacji kiedy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa informacje te powinny być zawarte w osobnym pliku i zawierać wyraźne zastrzeżenie (np. w nazwie pliku), że nie mogą być udostępniane.

  2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zabezpieczenie przez Wykonawcę dokumentów określonych jako tajne. Jeżeli zastrzeżone przez Wykonawcę informacje nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie odrębnych przepisów, Zamawiający zobowiązany jest do ujawnienia tych informacji w ramach prowadzonego zapytania.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 71 308 55 26

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
WU - oś + korpus do przekładni 20PMa.doc doc 199.5 2024-03-28 14:03:00 Proceeding

Announcements

2024-04-02 10:31 Karolina Ostrowska Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Wystawione przez pomyłkę.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 OŚ TRAMWAJOWA 20PMa, nr rys. 20PM 070000-1-15, fi 114 mm - 20 pc. - (0)
2 KORPUS KOŁA ZĘBATEGO, nr rys. 20Pma070000-1-06, oś fi 114mm - 20 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3177 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Czas realizacji - ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Ważność oferty - Min. 30 dni. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)

The number of page views: 167