Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: naprawa powypadkowa pojazdu służbowego Policji HYUNDAI I30

Deadlines:
Published : 28-03-2024 12:29:00
Placing offers : 03-04-2024 15:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

KLAUZULA RODO  -

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), zwanym dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1)        administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku;

2)        nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje inspektor ochrony danych osobowych:

inspektor  ochrony danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku – dane zostały zamieszczone na stronie BIP KWP w Białymstoku, adres e-mail inspektora danych osobowych: iod.kwp@bk.policja.gov.pl

3)        Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO w celu:

a)      prowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

b)      w przypadku zawarcia umowy - w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Komendancie Wojewódzkim Policji w Białymstoku, tj. realizacji jej postanowień;

4)        odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania lub umowa zawarta z wybranym wykonawcą i dokumentacja ją dotycząca;

5)        Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

a)      do celów przeprowadzenia postępowania o zamówienie zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Policji, przez okres wynikający z kategorii archiwalnej od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;

b)      do celów realizacji umowy przez okres jej realizacji,

c)      po zakończeniu umowy przez okres określony w przepisach  powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności:

                                       i.            przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa do celów dokonywania rozliczeń,

                                     ii.            przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów prawa regulujących przebieg postępowań z tego tytułu do celów dochodzenia tychże roszczeń,

                                   iii.            przez okres wynikający z kategorii archiwalnej ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Policji,

                                   iv.            przez okres określony w odrębnych przepisach do celów badań naukowych lub historycznych lub statystycznych;

6)        w przypadku zamówień publicznych oraz umów prowadzonych w ramach projektów realizowanych ze środków pomocowych krajowych i zagranicznych okres przechowywania uwzględniał będzie wymogi dotyczące okresu przechowywania obowiązujące w przepisach prawa właściwych dla środka pomocowego;

7)        podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi bowiem przepis prawa;

8)        w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

9)        posiada Pani/Pan:

a)      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b)      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;

c)      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;

d)     prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

10)    nie przysługuje Pani/Panu:

a)       w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b)       prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c)       na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.


Regulamin obowiązujący Wykonawców składających za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej oferty realizacji zamówień na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku

 1. Zamówienia realizowane przez KWP w Białymstoku za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej www.platformazakupowa.pl.
 2. KWP w Białymstoku nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
 3. Pełna specyfikacja zamówienia, ewentualne załączniki i inne niezbędne informacje są zamieszczone na stronie konkretnego zamówienia, a Wykonawca godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności za złożoną ofertę.
 4. Podana przez Wykonawcę cena za realizację zamówienia musi zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia, tzn. że KWP w Białymstoku nie ponosi żadnych innych kosztów związanych z realizacją zamówienia, np. kosztów dostawy.
 5. O ile nie wskazano inaczej, oferty składa się w cenie brutto.
 6. Wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
 7. Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 30 dni od daty realizacji zamówienia oraz otrzymania przez KWP w Białymstoku prawidłowo wystawionej faktury.
 8. Wykonawca gwarantuje, że przy realizacji dostaw, usług i robót budowlanych zaoferowany przedmiot zamówienia lub wykorzystane materiały są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz spełniają wymagania wynikające z przepisów prawa.
 9. W przypadku realizowania dostawy niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz ze złożoną przez Wykonawcę ofertą, KWP w Białymstoku zwróci niezgodny przedmiot zamówienia na koszt i ryzyko Wykonawcy.
 10. KWP w Białymstoku wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z określonymi w postępowaniu kryteriami wyboru oferty.
 11. W przypadku kilku pozycji zakupowych (kilku zadań), KWP w Białymstoku zastrzega sobie prawo wyboru Wykonawcy oddzielnie dla każdego zadania.
 12. KWP w Białymstoku zastrzega, że przeprowadzane postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy, a Wykonawcom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do KWP w Białymstoku.
 13. Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się oraz akceptacja Wykonawcy niniejszego regulaminu. Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez Wykonawcę oświadczenia woli, iż akceptuje przedmiotowy regulamin oraz wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i warunki postępowania, a także zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 • Termin realizacji zamówienia: jak najkrótszy (odpowiedni do prawidłowej naprawy pojazdu -usługa zgodna z technologią napraw i obsług producenta pojazdu)
 • KOSZTY TRANSPORTU PO STRONIE Wykonawcy
 • Miejsce odbioru i dostawy: WT KWP w Białymstoku ul. Hajnowska 8, 15-854 Białystok
 • Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie oraz wszelkie uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 • Wykonawca przystępujący do postępowania musi dokonać naprawy w warsztacie znajdującym się w granicach administracyjnych miasta Białystok lub mieszczącym się max. do 6 km od granic miasta Białystok.
 • Wykonawca składając ofertę oświadcza że zapoznał się z warunkami w postępowaniu i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń oraz, że zamówienie będzie realizowane zgodnie ze wszystkimi wymaganiami.
 • Wykonawca załączy do oferty:  formularz ofertowy,  wykaz stanowisk i urządzeń, wykaz osób i aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy.
 • Pojazd do oględzin (oględziny można przeprowadzić w godz 10.00 - 13.00) znajduje  się  na  placu Komendy Wojewódzkiej Policji Wydział Transportu na ul. Hajnowskiej 8, 15 – 854 Białystok (kontakt do osoby umożliwiającej dokonanie oględzin – Dariusz Mojsak tel. 47 7112682; Kamil Rećko tel. 47 7112680 )
 • w razie pytań: osoba do kontaktu Dariusz Mojsak tel. 47 7112682, Kamil Rećko tel. 47 7112680, Wojciech Oleszkiewicz tel. 47 7113149,
 • W razie niewyrażenia zgody na powyższe warunki – proszę nie składać oferty!

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
umowa naprawy powyp. ref..doc doc 121.5 2024-03-28 12:29:00 Subject of the order
wykaz osób.doc doc 34 2024-03-28 12:29:00 Subject of the order
wykaz stanowisk i urządzeń.doc doc 36 2024-03-28 12:29:00 Subject of the order
załącznik nr 1 - form. ofertowy.docm docm 97.83 2024-03-28 12:29:00 Subject of the order
załącznik nr 1 do umowy - umowa wierzytelności.doc doc 35.5 2024-03-28 12:29:00 Subject of the order
Załącznik nr 2 do umowy.docx docx 13.2 2024-03-28 12:29:00 Subject of the order
zakres uszkodzeń HYUNDAI I30 57-24_20240328_0001.pdf pdf 2405.68 2024-03-28 12:29:00 Subject of the order

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 naprawa powypadkowa pojazdu służbowego Policji Naprawa powypadkowa pojazdu: HYUNDAI I30, VIN: TMAH3813GLJ058660 rok produkcji 2019, pojemność silnika 1353 cm3 , moc 103 kW) zgodnie z załączonymi dokumentami. Szkoda zgłoszona do zakładu ubezpieczeń PZU S.A.

umowa naprawy powyp. [...].doc

wykaz osób.doc

wykaz stanowisk i ur [...].doc

załącznik nr 1 - for [...].docm

załącznik nr 1 do um [...].doc

Załącznik nr 2 do um [...].docx

zakres uszkodzeń HYU [...].pdf

1 service KWP Białystok (Hajnowska)
Hajnowska 8/10
15-854, Białystok
(0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 0% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 czas realizacji usługi 50% jak najkrótszy (odpowiedni do prawidłowej naprawy pojazdu -usługa zgodna z technologią napraw i obsług producenta pojazdu) (0)
3 okres gwarancji na wykonaną usługę 50% Nie większy jak 60 miesięcy (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 173