Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 1/UZP/PT/2024 Udzielenie linii leasingowej na sfinansowanie zakupów określonych środków trwałych do łącznej wartości netto 2.000.000,00 zł

Deadlines:
Published : 22-02-2024 14:15:00
Placing offers : 01-03-2024 10:00:00
Offers opening : 01-03-2024 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Uwaga Wykonawcy!

W dniu 23.02.2024r. zmiana zapisu SWZ pkt.3.8.

Było:

3.8. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zostały określone w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 3.

Jest:

3.8. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zostały określone w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 3.

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zał. nr 1 Przedmiot zamówienia linia leasingowa_.pdf pdf 131.01 2024-02-22 14:15:00 Proceeding
Zał. nr 2 formularz ofertowy 1_UZP_PT_2024.doc doc 81 2024-02-22 14:15:00 Proceeding
Zał. nr 2 formularz ofertowy 1_UZP_PT_2024.pdf pdf 243.64 2024-02-22 14:15:00 Proceeding
załącznik nr 4 spełnienie warunków 1_UZP_PT_2024.doc doc 78.5 2024-02-22 14:15:00 Proceeding
załącznik nr 4 spełnienie warunków 1_UZP_PT_2024.pdf pdf 221.88 2024-02-22 14:15:00 Proceeding
załącznik nr 5 brak podstaw wykluczenia 1_UZP_PT_2024.doc doc 69 2024-02-22 14:15:00 Proceeding
załącznik nr 5 brak podstaw wykluczenia 1_UZP_PT_2024.pdf pdf 226.06 2024-02-22 14:15:00 Proceeding
Zał. nr 6 wykaz usług 1_UZP_PT_2024.doc doc 74 2024-02-22 14:15:00 Proceeding
Zał. nr 6 wykaz usług 1_UZP_PT_2024.pdf pdf 299.75 2024-02-22 14:15:00 Proceeding
Zał. nr 7 udostępnienie zasobów 1_UZP_PT_2024.doc doc 73 2024-02-22 14:15:00 Proceeding
Zał. nr 7 udostępnienie zasobów 1_UZP_PT_2024.pdf pdf 212.63 2024-02-22 14:15:00 Proceeding
Zał. nr 8 klauzula RODO 1_UZP_PT_2024.pdf pdf 77.29 2024-02-22 14:15:00 Proceeding
Zał. nr 9 RZiS_Bilans 1_UZP_PT_2024.pdf pdf 2431.43 2024-02-22 14:15:00 Proceeding
Zał. nr 3 Projekt umowy o udzielenie linii leasingowej.pdf pdf 99.81 2024-02-22 14:15:00 Proceeding
08dc3392-6ac4-356c-dc5d-7d0001875104.pdf pdf 187.86 2024-02-22 14:15:00 Proceeding
SWZ 1_UZP_PT_2024_leasing.pdf pdf 513.79 2024-02-22 14:15:00 Proceeding
SWZ 1_UZP_PT_2024_leasing_23.02.24.pdf pdf 513.73 2024-02-23 11:20:21 Proceeding
Zał. nr 2 formularz ofertowy 1_UZP_PT_2024.pdf pdf 243.64 2024-02-22 14:15:00 Criterion
unieważnienie_leasing (1).pdf pdf 121.8 2024-02-28 21:16:16 Public message
08dc389e-40a7-34bb-628c-050001a43504-1.pdf pdf 65.84 2024-02-28 22:02:00 Public message

Announcements

2024-03-01 11:42 Magdalena Jankowska Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 255 pkt 6) ustawy Pzp, oraz art. 99 ust. 1 zw. z art. 16 pkt. 1) -3)
ustawy Pzp, oraz w związku z art. 135 ustawy Pzp.
Uzasadnienie faktyczne:
Zgodnie z art. 255 pkt. 6 ustawy Pzp,„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli: (...)
6) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu
umowy w sprawie zamówienia publicznego.”
W dniu 22.02.2024 r. Zamawiający ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia jak na wstępie. Przed upływem pierwotnie
wyznaczonego terminu składania ofert, wpłynęła do Zamawiającego znacząca liczba istotnych pytań od potencjalnych
wykonawców dotycząca postanowień SWZ, opisu przedmiotu zamówienia oraz treści umowy. Z uwagi na brak możliwości
skonstruowania oraz udzielenia przez Zamawiającego merytorycznych odpowiedzi, w pierwotnie wyznaczonym terminie
składania ofert z zachowaniem postanowień art. 135 ustawy Pzp,
Zamawiający bez własnej winy nie jest w stanie zachować wyznaczonego wyjaśnień przed upływem terminu składania ofert,
bowiem z przyczyn od siebie niezależnych Zamawiający, co wynika z treści zadawanych pytań musiałby opisać dokładnie te
urządzenia i instalacje jako przedmiot leasingu operacyjnego, co nie jest możliwe na tym etapie ponieważ w przyjętej
konstrukcji dwuetapowej na usługi leasingu a następnie dostawy Zamawiający siłą rzeczy nie zna ani dokładnych
parametrów, ani tym bardziej przyszłych cen oferowanych przez rynek Wykonawców maszyn i instalacji.
Art. 135 ust. 2 ustawy Pzp nakazuje Zamawiającemu udzielić wyjaśnień na pytania do SWZ, dodatkowo zgodnie z
brzmieniem art. 255 pkt 6) ustawy Pzp obowiązkiem Zamawiającego jest unieważnienie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, jeśli jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej
unieważnieniu umowy.
W ocenie Zamawiającego unieważnienie postępowania z powodu treści oczekiwanych odpowiedzi na pytania, ma istotny
wpływ na przygotowanie przez wykonawców ofert, a ponadto zmiana warunków udziału w postępowaniu, zasady
wykonywania przyszłego świadczenia oraz jego zakresu, przedmiotowych środków dowodowych, podmiotowych środków
dowodowych, czy też innych istotnych pytań, należy zakwalifikować jako czynność mającą wpływ na krąg wykonawców
zainteresowanych realizacją zamówienia.
Przyjęta dwuetapowa konstrukcja przetargu powoduje wadę niemożliwej do usunięcia, a po drugie wada ta wpływa na
ważność ewentualnej przyszłej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zawarcie umowy w obecnym kształcie przyjętym w SWZ stanowiłoby naruszenie przepisów ustawy Pzp i na tym etapie nie
jest możliwe poprawienie, czy tej zweryfikowanie działania przez Zamawiającego, a Wykonawcy nie mogą ponosić
negatywnych konsekwencji niewłaściwych działań Zamawiającego (co wyraźnie podkreśla się w orzecznictwie oraz
doktrynie prawa zamówień publicznych).
W obliczu zaistniałych okoliczności, unieważnienie procedury jest uzasadnione i stanowi obowiązek Zamawiającego.
2024-03-01 10:00 Buyer message bez podatku VAT: 333.341,06 zł
2024-02-28 22:02 Magdalena Jankowska
Ogłoszenie o wyniku postępowania 1/UZP/PT/2024 w załączeniu.

08dc389e-40a7-34bb-6 [...].pdf

2024-02-28 21:16 Magdalena Jankowska Zamawiający informuje, że w dniu 28.02.2024r. unieważniono postępowanie, zgodnie z ogłoszeniem nr 2024/BZP 00215265/01 z dnia 2024-02-22, na podstawie art.255 pkt.6 UPZP. W załączeniu wyjaśnienie podstawy unieważnienia.

unieważnienie_leasin [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

Zał. nr 2 formularz [...].pdf

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 292