Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZP.271.4.2024.ZP3 Dostawa oraz transport kruszywa.

Claudia Jesa Skorzewska
Gmina Białe Błota
Deadlines:
Published : 13-02-2024 09:34:00
Placing offers : 20-02-2024 10:00:00
Offers opening : 20-02-2024 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ 4.zip zip 11318.29 2024-02-13 09:34:00 Proceeding
ogłoszenie o zmianie 08dc2c69-6691-f1b5-ab31-f0001180272a-1.pdf pdf 34.99 2024-02-13 09:34:00 Proceeding
ogłoszenie o zmianie 08dc2c69-6691-f1b5-ab31-f0001180272a-1.pdf pdf 34.99 2024-02-13 09:37:00 Public message
informacja z otwarcia 4..pdf pdf 356.39 2024-02-20 13:16:03 Public message
Informacja z otwarcia ofert z dnia 20.02.2024.docx docx 173.04 2024-02-20 13:16:03 Public message
zawiadomienie o wyborze i odrzuceniu.zip zip 638.06 2024-03-05 08:25:06 Public message

Announcements

2024-03-05 08:25 Claudia Jesa Skorzewska ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ I ODRZUCENIU OFERTY

Zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm., zwanej dalej ustawą Pzp), Zamawiający Gmina Białe Błota, zawiadamia o:

I. Wyborze najkorzystniejszej oferty:
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano:

Nr 2 złożoną przez PROJ-BUD Jarosław Jasiński, 86-005 Białe Błota ul. Nizinna 1,
NIP: 953-240-09-34
z ceną gross 552 639,00 zł
(słownie złotych: pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści dziewięć 00/100).

II. Wykonawcach, których oferty należy odrzucić:
W przedmiotowy postępowaniu odrzucono ofertę Nr 3, złożoną przez Wykonawcę:
Transport –Handel- Usługi Krzysztof Wasilewski w spadku
Czołpin 12, 88-210 Dobre
NIP 8891000878

zawiadomienie o wybo [...].zip

2024-02-20 13:16 Claudia Jesa Skorzewska INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT,
o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy PZP,
zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego

Dotyczy postępowania pn.:
Dostawa oraz transport kruszywa.

Zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2020 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.; zwaną dalej ustawą Pzp), Zamawiający: Gmina Białe Błota niezwłocznie po otwarciu ofert, które odbyło się 20.02.2024 r. godz. 10:15, zamieszcza informacje dotyczące zestawienia ofert wraz z informacjami odczytanymi podczas ich otwarcia.

informacja z otwarci [...].pdf

Informacja z otwarci [...].docx

2024-02-20 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania kwotę 800.000,00 zł gross
2024-02-13 09:37 Claudia Jesa Skorzewska W załączeniu ogłoszenie o zmianie dot. pkt 3.1. ogłoszenia o zamówieniu, z uwagi na omyłkę pisarską.

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 485