Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DE-4/34/3/2024 USŁUGA UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W JANOWIE LUBELSKIM (3 CZĘŚCI)

Anita Polusik
MERYDIAN Brokerski Dom Ubezpieczeniowy SA Department: Biuro Ubezpieczeń Podmiotów Publicznych
Deadlines:
Published : 08-02-2024 09:19:00
Placing offers : 26-02-2024 11:00:00
Offers opening : 26-02-2024 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Zamawiający określa poufny charakter informacji zawartej w części:

Załącznik nr 1 – Charakterystyka Zamawiającego

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Załącznik nr 2a – Wykaz pojazdów


Sposób dostępu do informacji poufnych zgodnie z art. 280 ust. 3 w zw. z art. 18 ust. 4 ustawy PZP określa Zamawiający. Wykonawca posiadający zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, informacje o charakterze poufnym może uzyskać poprzez zawnioskowanie o ich przesłanie w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/merydian w zakładce niniejszego postępowania. We wniosku o przesłanie Części poufnej SWZ należy podać dane dotyczące Wnioskodawcy i Wykonawcy, którego reprezentuje powołując się na numer przedmiotowego postępowania.


Wymagania związane z ochroną poufnego charakteru informacji. Wszelkie informacje zawarte w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia przeznaczone są wyłącznie do przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystane w innym celu, ani udostępniane osobom trzecim nie uczestniczącym w postępowaniu, chyba że jest to konieczne i niezbędne do udziału w postępowaniu i przygotowania oferty. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności co do treści wszelkich dokumentów i informacji uzyskanych w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania, zgodnie z zasadą określoną w art. 35 i nast. ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 656 ze zm.).

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2024_BZP 00096649_01.pdf pdf 203.17 2024-02-08 09:19:00 Proceeding
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ).pdf pdf 529.25 2024-02-08 09:19:00 Proceeding
Jawna.7z 7z 512.09 2024-02-08 09:19:00 Proceeding
Jawne wyjaśnienia treści SWZ 16.02.2024.pdf pdf 162.02 2024-02-16 13:53:50 Public message
08dc2ee8-d422-605a-dc5d-7d00018747b9.pdf pdf 38.5 2024-02-16 13:53:50 Public message
Informacja o kwocie.pdf pdf 143.43 2024-02-26 11:07:38 Public message
Informacja po otwarciu.pdf pdf 170.22 2024-02-26 12:57:16 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 203.59 2024-03-13 09:18:22 Public message
Ogłoszenie nr 2024BZP 0027358001 z dnia 2024-04-05.pdf pdf 105.42 2024-04-15 10:38:45 Public message

Announcements

2024-04-15 10:38 Małgorzata Misiak Dzień dobry,
w załączeniu Ogłoszenie nr 2024BZP 0027358001 z dnia 2024-04-05, o wyniku postępowania.

Ogłoszenie nr 2024BZ [...].pdf

2024-03-13 09:18 Małgorzata Misiak Dzień dobry,
W załączeniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2024-02-26 12:57 Małgorzata Misiak Dzień dobry,
W załączeniu informacja po otwarciu ofert.

Informacja po otwarc [...].pdf

2024-02-26 11:07 Małgorzata Misiak Dzień dobry,
W załączeniu Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie. [...].pdf

2024-02-16 13:53 Anita Polusik Dzień dobry,
W związku z wnioskami Wynonawców o wyjaśnienie treści SWZ, publikujemy w załączeniu wyjaśnienia treści SWZ nieobjęte poufnym charakterem informacji wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia.

Z poważaniem
Anita Polusik
Broker ubezpieczeniowy
MERYDIAN Brokerski Dom Ubezpieczeniowy SA

Jawne wyjaśnienia tr [...].pdf

08dc2ee8-d422-605a-d [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 811