Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: UG.271.3.2024 Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku biblioteki, lokalnego muzeum oraz punktu informacji turystycznej”.

Ewelina TURCZYK-MROCZKA
Gmina Krempna
Deadlines:
Published : 01-02-2024 12:13:00
Placing offers : 21-02-2024 10:00:00
Offers opening : 21-02-2024 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 168.46 2024-02-01 12:13:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1151.11 2024-02-01 12:13:00 Proceeding
Zał. Nr 2 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy Warunki i Wykluczenie.doc doc 78.5 2024-02-01 12:13:00 Proceeding
Zał. Nr 3 do SWZ - Oświadczenie Podmiot trzeci Warunki i Wykluczenie.doc doc 75 2024-02-01 12:13:00 Proceeding
Zał. Nr 4 do SWZ - Wykaz wykonanych robót budowlanych.doc doc 78.5 2024-02-01 12:13:00 Proceeding
Zał. Nr 5 do SWZ - Wykaz osób.docx docx 52.12 2024-02-01 12:13:00 Proceeding
Zał. Nr 6 do SWZ - Projekt umowy.odt odt 99.99 2024-02-01 12:13:00 Proceeding
Zał. Nr 7 do SWZ- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.doc doc 70 2024-02-01 12:13:00 Proceeding
Zał. Nr 8 Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy 22.11.2023.pdf pdf 277.4 2024-02-01 12:13:00 Proceeding
Zał. Nr 9 do SWZ - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.doc doc 68 2024-02-01 12:13:00 Proceeding
Zał. Nr 10 do SWZ Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 50.68 2024-02-01 12:13:00 Proceeding
Zał. Nr 11 do SWZ - Pełnomocnictwo.doc doc 72 2024-02-01 12:13:00 Proceeding
Zał. Nr 12 Program funkcjonalno-użytkowy.zip zip 22725.78 2024-02-01 12:13:00 Proceeding
Zał. Nr 1 do SWZ - Formularz oferty.docx docx 64.45 2024-02-01 14:53:26 Proceeding
Odpowiedź na pytania do SWZ z dnia 16.02.2024 r..pdf pdf 264.02 2024-02-16 14:36:59 Public message
Informacja z otwarcia ofert z dnia 21.02.2024 r..pdf pdf 214.58 2024-02-21 12:28:54 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 280.67 2024-02-23 13:26:18 Public message

Announcements

2024-02-23 13:26 Ewelina TURCZYK-MROCZKA Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważ [...].pdf

2024-02-21 12:28 Ewelina TURCZYK-MROCZKA Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2024-02-21 10:00 Buyer message Zamawiający działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 1.980.000,00 zł brutto.
2024-02-16 14:36 Ewelina TURCZYK-MROCZKA Odpowiedź na pytania do SWZ z dnia 16.02.2024 r.

Odpowiedź na pytania [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1230