Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i odbioru przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich ewentualnych zwrotów, na potrzeby Miasta Słupska

Deadlines:
Published : 04-01-2024 10:50:00
Placing offers : 11-01-2024 10:47:00
Offers opening : 11-01-2024 10:52:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.

Opis przedmiotu zamówienia

1.  Przedmiotem zamówienia są usługi pocztowe świadczone na rzecz zamawiającego w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich ewentualnych zwrotów, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia , z zastrzeżeniem, iż podane dane mają charakter szacunkowy i zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości przesyłek danego rodzaju w każdym czasie.

2.   Zakres usług obejmuje przyjmowanie, przemieszczanie przesyłek pocztowych w  obrocie krajowym oraz zagranicznym. Usługa będzie realizowana codziennie w dni robocze. Wykonawca zobowiązany jest odbierać od zamawiającemu przesyłki pocztowe przygotowane do wyekspediowania z siedziby zamawiającego 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku  w godzinach od  8.00 do 10.00

3.  Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usług zgodnie z ustawą Prawo pocztowe i przepisami wykonawczymi do ustawy, w tym w oparciu o regulaminy świadczenia usług pocztowych oraz usługi odbioru korespondencji z siedziby Zamawiającego.

 Określenie przesyłki pocztowej oznacza:

1) przesyłki listowne nierejestrowane (zwykłe), w tym:
   - przesyłki ekonomiczne;
   - przesyłki priorytetowe;

2) przesyłki listowne rejestrowane (polecone), w tym:
   - przesyłki rejestrowane ekonomiczne;
   - przesyłki rejestrowane priorytetowe;
   - przesyłki rejestrowane ekonomiczne za potwierdzeniem odbioru (ZPO);
   - przesyłki rejestrowane priorytetowe za potwierdzeniem odbioru (ZPO PR);

- przesyłki rejestrowane priorytetowe w obrocie zagranicznym (ZPO)

3) paczki pocztowe;

4.Przesyłki pocztowe będą odbierane od Zamawiającego w pomieszczeniu Nr 04 -Sekretariat Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp z o.o.  w  Słupsku, ul. Tuwima 4,  76-200 Słupsk.

5.Świadczenie usług pocztowych w obrocie zagranicznym odbywają się na podstawie przepisów ustawy  Prawo pocztowe, jeżeli międzynarodowe przepisy nie stanowią inaczej.

6.W celu zapewnienia należytego wykonania zamówienia, zamawiający zobowiązuje wykonawcę do świadczenia usług doręczenia przesyłek do każdego wskazanego przez zamawiającego adresu.

7.Odbioru przesyłek dokonywać będzie upoważniony przedstawiciel wykonawcy po  okazaniu stosownego upoważnienia.

8.Przesyłki pocztowe odebrane przez wykonawcę od zamawiającego będą w stanie uporządkowanym według kategorii  wagowej i rodzajowej, a przesyłki rejestrowane według wykazu listów poleconych.

9.Po dokonaniu doręczenia wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu formularz zwrotnego  potwierdzenia odbioru przesyłki z wpisana datą jej otrzymania przez adresata oraz czytelnym podpisem zawierającym jego imię i nazwisko. Jeżeli do doręczenia przesyłki nie doszło pomimo dwukrotnego awizowania wykonawca zwraca przesyłkę do zamawiającego podając przyczynę niedoręczenia.

10. Zamawiający będzie korzystał wyłącznie ze swojego opakowania przesyłek pocztowych i nie dopuszcza się stosowania opakowań wykonawcy.

11. W trakcie realizacji zamówienia rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym będą dokonywane na podstawie rzeczywistych ilości przesyłek i zwrotów odbieranych od zamawiającego według cen jednostkowych.

12.Za okres rozliczeniowy przyjmuje się jeden miesiąc kalendarzowy na koniec którego w ciągu 7 dni wykonawca wystawi fakturę.

13. Zamawiający nie dopuszcza sytuacji umieszczania na fakturze VAT wystawianej przez wykonawcę nazewnictwa usług o innej treści niż wymienione w formularzu cenowym.

Termin wykonania zamówienia

Zamówienie należy zrealizować: do dnia 31.12.2024r.

Usługi pocztowe będą świadczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z:

¾  Ustawą z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe ( Dz. U. z 2023 roku poz. 1640 ze zm.);

¾   Rozporządzenie Ministra Administracji i cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej   (Dz. U. z 2019 roku poz. 474 ze zm.);

¾  Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 roku (Dz. U. 2023 poz. 775 z zm.)

¾  Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku  (tj. Dz. U. z 2023 roku  poz. 1610.

¾  Regulamin świadczenia usług pocztowych Wykonawcy

    Zamawiający wymaga  ażeby wykonawca posiadał co najmniej jedną stałą placówkę pocztowo-nadawczą w miejscowości, w której znajduje się siedziba zamawiającego (miasto Słupsk) które spełniają warunki: są czynne co najmniej we wszystkie dni robocze, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz oznakowane w sposób widoczny „szyldem” lub „logo” wykonawcy, w sposób jednoznacznie wskazujący na jednostkę wykonawcy (zamawiający uzna nalepkę z logo, która jednoznacznie wskaże jednostkę wykonawcy). Zał nr 1 Wykaz placówek

Dni robocze – co najmniej 5 dni w tygodniu, przy czym , jeżeli w dzień roboczy przypada dzień wolny od pracy liczba ta może być odpowiednio niższa.

    Wykonawca zobowiązany  jest do złożenia aktualnego na dzień składania ofert zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru operatorów pocztowych Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na wykonywanie działalności pocztowej, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 ze zm.);

Zamawiający ustalił następujące kryterium oceny ofert :  

 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert: 

1) cena oferty (brutto) C–  : waga kryterium 80%; 

2) możliwość śledzenia rejestrowanych przesyłek listowych w obrocie krajowym z pozycji przeglądarki internetowej – S: waga kryterium 20%.

W kryterium „cena oferty (brutto) –  oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę 80 punktów, natomiast pozostałe oferty otrzymają odpowiednią liczbę punktów wyliczoną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku według poniższego wzoru:

 C = najniższa cena C w zbiorze ofert podlegających ocenie x 80 = ilość pkt. 

                                 cena C ocenianej oferty

W kryterium „możliwość śledzenia rejestrowanych przesyłek listowych w obrocie krajowym z pozycji przeglądarki internetowej – S” oferta może otrzymać:

 1) możliwość śledzenia rejestrowanych przesyłek listowych w obrocie krajowym z pozycji przeglądarki internetowej (TAK) 20 pkt.

 2) brak możliwość śledzenia rejestrowanych przesyłek listowych w obrocie krajowym z pozycji przeglądarki internetowej (NIE) 0 pkt. 

 Podstawą przyznania punktów w kryterium „możliwość śledzenia rejestrowanych przesyłek listowych w obrocie krajowym z pozycji przeglądarki internetowej – S” będzie: 

1) złożone w Formularzu ofertowym oświadczenie Wykonawcy, że istnieje możliwość śledzenia rejestrowanych przesyłek listowych w obrocie krajowym z pozycji przeglądarki internetowej poprzez wpisanie adresu strony internetowej, umożliwiającej śledzenie przesyłek – oferta otrzyma 20 pkt; 

2) brak w Formularzu ofertowym oświadczenia Wykonawcy, że istnieje możliwość śledzenia rejestrowanych przesyłek listowych w obrocie krajowym z pozycji przeglądarki internetowej z uwagi na niewpisanie adresu strony internetowej, umożliwiającej śledzenie przesyłek – oferta otrzyma 0 pkt. 

. Za ofertę najkorzystniejszą dla Zamawiającego zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów ogółem – R, rozumianą jako sumę punktów uzyskanych przez ofertę w poszczególnych kryteriach oceny ofert (R = C + S).  


Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty w danej części z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 758881070

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Projekt Umowy Miasto 2024.doc doc 102.5 2024-01-04 10:50:00 Proceeding

Announcements

2024-01-04 12:12 Dorota Wysocka Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie z powodu zmiany zapotrzebowania.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Przesyłki listowe (zwykłe) nierejestrowane w obrocie krajowym S – masa do 500 g 11388 pc. Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku
Juliana Tuwima 4
76-200, Słupsk
(0)
2 Przesyłki listowe (zwykłe) nierejestrowane w obrocie krajowym M – masa do 1000g 6 pc. Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku
Juliana Tuwima 4
76-200, Słupsk
(0)
3 Przesyłki listowe (zwykłe) nierejestrowane w obrocie krajowym L – masa do 2000 g 1 pc. Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku
Juliana Tuwima 4
76-200, Słupsk
(0)
4 Przesyłki listowe rejestrowane ekonomiczne w obrocie krajowym (polecone) S - masa do 500g 5092 pc. - (0)
5 Przesyłki listowe rejestrowane ekonomiczne w obrocie krajowym (polecone) M - masa do 1000 g 4 pc. - (0)
6 Przesyłki listowe rejestrowane ekonomiczne w obrocie krajowym (polecone) L - masa do 2000 g 1 pc. - (0)
7 Przesyłki listowe rejestrowane ekonomiczne z potwierdzeniem odbioru (ZPO) w obrocie krajowym S - masa do 500 g 371 pc. - (0)
8 Przesyłki listowe rejestrowane ekonomiczne z potwierdzeniem odbioru (ZPO) w obrocie krajowym M - masa do 1000 g 7 pc. - (0)
9 Przesyłki listowe rejestrowane ekonomiczne z potwierdzeniem odbioru (ZPO) w obrocie krajowym L - masa do 2000 g 2 pc. - (0)
10 Przesyłki listowe rejestrowane priorytetowe w obrocie zagranicznym do krajów europejskich o masie do 50g z ZPO 3 pc. - (0)
11 Zwroty nieodebranych przesyłek po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy w obrocie krajowym S - masa do 500 g zwrot ZPO 202 pc. - (0)
12 Zwroty nieodebranych przesyłek po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy w obrocie krajowym M - masa do 1000g zwrot ZPO 142 pc. - (0)
13 Zwroty nieodebranych przesyłek po wyczerpaniu możliwosci doręczenia lub wydania odbiorcy w obrocie krajowym L - masa do 2000g zwrot ZPO 1 pc. - (0)
14 Odbiór przesyłek siedziby Zamawiającego x12 m-cy 12 month - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2685 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 80% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 możliwość śledzenia rejestrowanych przesyłek listowych w obrocie krajowym z pozycji przeglądarki internetowej poprzez wpisanie adresu strony internetowej, umożliwiającej śledzenie przesyłek 20% Tak/Nie (0)
(0)

The number of page views: 173