Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP-15/23 Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody Lubaszowa do wydajności 360m3/h”

Deadlines:
Published : 08-12-2023 14:11:00
Placing offers : 21-12-2023 10:00:00
Offers opening : 21-12-2023 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Inwestycja dofinansowana w formie pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – umowa nr 3252/2022/Wn06/NZ-ur-Lz/P w ramach projektu Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Lubaszowej.

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest wyłącznie na zasadach podanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Regulaminie udzielania zamówień (dalej jako: Regulamin, lub R.u.z.), a nie na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” lub u.p.z.p. lun ustawą Pzp. Zamówienie („zamówienie sektorowe podprogowe”) udzielane jest w celu wykonywania działalności w sektorze wodnokanalizacyjnym, określonej w art. 5 ust. 4 pkt 1) oraz art. 2 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp, to jest: obsługi stałych sieci przeznaczonych do świadczenia usług publicznych w związku z produkcją, transportem lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczaniem wody pitnej do sieci oraz odprowadzania ścieków. Wartość zamówienia jest niższa od kwoty 1 919 502 zł, tj. od równowartości kwoty 431 000 euro określonej w obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 1 stycznia 2022 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy Pzp). W związku z powyższym do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Pzp.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
0_OgloszenieOZamowieniuNadzorRozbudowaSuw.pdf pdf 45.32 2023-12-08 14:11:00 Proceeding
I_SiwzNadzorRozbudowaSuw.pdf pdf 733.67 2023-12-08 14:11:00 Proceeding
I_ZalacznikiDoSiwzNadzorRozbudowaSuw.zip zip 188.61 2023-12-08 14:11:00 Proceeding
II.1_WzorUmowyNadzorRozbudowaSuw.pdf pdf 625.62 2023-12-08 14:11:00 Proceeding
II.2_UmowaRodoNadzorRozbudowaSuw.pdf pdf 412.5 2023-12-08 14:11:00 Proceeding
III_OpzNadzorRozbudowaSuw.pdf pdf 591.48 2023-12-08 14:11:00 Proceeding
IV_PbNadzorRozbudowaSuw.zip zip 83127.68 2023-12-08 14:11:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania 1.pdf pdf 519.7 2023-12-13 11:51:30 Public message
Unieważnienie postępowania ZP15-23.pdf pdf 448.19 2023-12-22 08:32:00 Public message

Announcements

2023-12-22 08:32 Piotr Zając Informacja o unieważnieniu postępowania.

Unieważnienie postęp [...].pdf

2023-12-21 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 157 440 zł brutto.
2023-12-13 11:51 Piotr Zając Witam.
W załączeniu przesyłamy odpowiedź na pytanie.
pozdrawiamy
Zespół ds. przetargów

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 435