Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/3/2023 Usługa ubezpieczenia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Skierniewicach

Agnieszka Balcerak
MERYDIAN Brokerski Dom Ubezpieczeniowy SA Department: Biuro Ubezpieczeń Majątkowych
Deadlines:
Published : 01-12-2023 12:39:00
Placing offers : 11-12-2023 11:00:00
Offers opening : 11-12-2023 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


1.     Zamawiający określa poufny charakter informacji zawartej w części:

Załącznik nr 1                –             Charakterystyka Zamawiającego

Załącznik nr 1a              –             Wykaz budynków

Załącznik nr 1b             –             Wykaz budowli

Załącznik nr 2                –             Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Załączniku nr 2a           –             Wykaz sprzętu elektronicznego,

2.      Sposób dostępu do informacji poufnych zgodnie z art. 280 ust. 3 w zw. z art. 18 ust. 4 ustawy PZP określa Zamawiający. Wykonawca posiadający zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, informacje o charakterze poufnym może uzyskać poprzez zawnioskowanie o ich przesłanie w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/merydian w zakładce niniejszego postępowania. We wniosku o przesłanie Części poufnej SWZ należy podać dane dotyczące Wnioskodawcy i Wykonawcy, którego reprezentuje powołując się na numer przedmiotowego postępowania.

3.     Wymagania związane z ochroną poufnego charakteru informacji. Wszelkie informacje zawarte w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia przeznaczone są wyłącznie do przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystane w innym celu, ani udostępniane osobom trzecim nie uczestniczącym w postępowaniu, chyba że jest to konieczne i niezbędne do udziału w postępowaniu i przygotowania oferty. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności co do treści wszelkich dokumentów i informacji uzyskanych w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania, zgodnie z zasadą określoną w art. 35 i nast. ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 656 ze zm.).

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
CZĘŚĆ JAWNA.zip zip 209.05 2023-12-01 12:39:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu 08dbf1b4-cde0-81fa-2350-32001190a313-1.pdf pdf 144.78 2023-12-01 12:39:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ).pdf pdf 9462.34 2023-12-01 12:39:00 Proceeding
Kwota jaką Zamawiający przeznacza na zamówienie.pdf pdf 253.07 2023-12-11 11:08:06 Public message
Informacja po otwarciu.pdf pdf 148.49 2023-12-11 12:54:29 Public message
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty znak ZP_3_2023.pdf pdf 311.71 2023-12-18 09:09:09 Public message

Announcements

2023-12-18 09:09 Bożena Brzękowska Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Skierniewicach, znak sprawy ZP/3/2023

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-12-11 12:54 Bożena Brzękowska Znak sprawy: ZP/3/2023
W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

Informacja po otwarc [...].pdf

2023-12-11 11:08 Bożena Brzękowska Znak sprawy: ZP/3/2023

W załączeniu informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Kwota jaką Zamawiają [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 289